• sepet
 • WhatsApp ve Danışma Hattı
  Hafta içi: 09:00-17:00
  (0212) 230 89 09

  İngilizce Deyimler

  Idioms

  Sitemizin bu bölümünde İngilizce deyimler (idioms) konusunu göreceğiz. İyi İngilizce anlayabilmek ve iyi konuşabilmek için gramer kurallarını bilmenin yanında, Bu dilde geniş bir kullanım alanı olan deyimleri de iyi bilmek gerekmektedir. Çünkü deyimler, gerek yazı dilinde, gerekse konuşma dilinde çok önemli yer tutmaktadır.

  Deyimlerin Anlamları

  Deyimler (idioms) iki veya daha fazla kelimenin birleşerek, asıl anlamlarından farklı bir anlam taşıması ile oluşurlar.
  Bu kelime grupları çoğunlukla, bir fiille bir edat veya bir fiille bir zarftan meydana gelirler.

  Türkçemizde de çok çeşitli deyimler kullanırız. “İki ayağım bir pabuça girdi.” “Eteklerim tutuştu” gibi sözler birer deyimdirler. Örneğin, birisinin çok kızgın olduğunu anlatmak için “Küplere bindi” deriz.

  Türkçeyi iyi bilmeyen, henüz öğrenme durumunda olan bir yabancı bu sözü duyduğu zaman, adamın hakikaten bir küp üzerine bindiğini hayal eder ve hiç bir anlam çıkaramaz.

  İngilizce çalışan öğrencilerin de bu duruma düşmemeleri için, deyimler konusunu çok iyi öğrenmeleri gerekir.
   
   
  İngilizce deyimler ve anlamları


  She spilled the beans. (She revealed a secret.)
  O, fasulyeleri döktü. (O, sırları açıkladı.)
   
  Bu cümle İngilizce’de çok sık kullanılan bir deyimdir.
   
  Örneğin; I put the book on the table.
  Kitabı masanın üzerine koydum.

  dediğimiz zaman, fiilin anlamında hiç bir değişiklik olmamıştır ve bu fiilin normal kullanılışıdır. Yani deyim değildir.

  Fakat, I put my coat on.
  Ceketimi giydim.

  dediğimiz zaman, fiilin anlamı “koymak” değil “giymek” olmuştur. Fiilin anlamı değiştiği için burada “put on” bir deyimdir. Böyle kullanışa da idiomatic kullanılış diyoruz.

  Deyimler İle İlgili Ayrıntılar

  Fiillerle birlikte kullanılan edat veya zarflar her zaman fiilin anlamını değiştirmezler.

  Ayşe looks up to the sky.
  Ayşe gökyüzüne bakar.                Normal kullanış

  Teenagers look up all the famous singers.
  Gençler bütün ünlü şarkıcılara hayranlık duyarlar.     Idiomatic kullanış

  He went out of the room.
  O, odadan dışarı çıktı.          Normal kullanış

  He goes out every night.
  O, her gece çıkar. (Gezmeye gider.)         Idiomatic kullanış
   
  Sayfamızda, İngilizce deyimler, Türkçe anlamları ve açıklamaları ile yer almaktadır. Deyimler alfabetik sıra ile verilmiştir  ve cümle içinde nasıl kullanıldıklarını gösteren birer örnek cümle ile birlikte gösterilmektedir. Aşağıdaki harflere tıklayarak, deyimleri inceleyebilirsiniz.

  Sayfamızda incelemekte olduğunuz İngilizce deyimler ile ilgili bilgiler Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

  A

  A harfi ile başlayan deyimler
   
  Account for: Hesap vermek
  Ali has to account to his father for the money he gives him for school expenses.
  Ali okul masrafları için babasının ona verdiği paranın hesabını vermek zorundadır.

  Acknowledge receipt of: Alındı bildirimi
  I acknowledged receipt of a registered letter.
  Taahhütlü bir mektubun alındığını bildirdim.

  Act for some one: Birinin vekili olmak
  My brother is acting for me.
  Kardeşim bana vekâlet ediyor.
  Devamı >> 
   
  B
   
  B harfi ile başlayan deyimler
   
  Back down: iddiasından vazgeçmek 
  The public prosecutor has backed down.
  Savcı iddiasından vazgeçti.

  Back out: Dönmek, geri gitmek
  He backed out of his promise.
  O, verdiği sözden döndü.

  Back up: Lehinde söylemek
  I backed up him at the court.
  Mahkemede onun lehine konuştum.
  Devamı >>

  Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

  İngilizce Gramer sayfamız için tıklayınız.
  İngilizce Türkçe Çeviri sayfamız için tıklayınız.
  İngilizce Türkçe Sözlük sayfamız için tıklayınız.

  C
   
  C harfi ile başlayan deyimler
   
  Check up:Kontrol etmek
  He checked up the figures to see the mistake.
  O, hatayı bulmak için rakamları kontrol etti.

  Cheer up:Neşelenmek, üzülmemek
  She was cheered up with the good news.
  O, iyi haberi alınca neşelendi.

  Chop up: Parçalara ayırmak, doğramak
  The butcher chopped up the meat.
  Kasap eti küçük parçalara ayırdı.
  Devamı >>
   
  D

  D harfi ile başlayan deyimler

  Drive at: Demek istemek
  I can’t really understand what he’s driving at.
  Ne demek istediğini gerçekten anlayamıyorum.

  Drive up to: Gelmek, yanaşmak
  She drove up to the garage door.
  O, garajın kapısına yanaştı.

  Drop in: Habersiz ziyaret etmek, uğramak
  Don’t forget to drop in on me tonight.
  Bu gece bana uğramayı unutmayın.
  Devamı >>

  E

  E harfi ile başlayan deyimler
   
  Ease off: Yavaşlamak, yavaşlatmak, gevşemek, gevşetmek, hafiflemek
  You should ease off a little because you are working too hard.
  Çok çalışıyorsunuz, biraz yavaşlasanız (dinleseniz) iyi olur.

  Easy going: Yumuşak, uysal, babacan
  He is a very easy going person.
  O, çok uysal biridir.

  Eat in: Evde yemek
  I decided to eat in tonight.
  Bu akşam evde yemeye karar verdim.
  Devamı >>
   
  F
   
  F harfi ile başlayan deyimler
   
  Fall away: Azalmak, terketmek
  The profits fell away to nothing.
  Kârlar git gide sıfıra düştü.

  Fall behind: Geri kalmak
  She always falls behind when we’re walking.
  O, biz yürürken her zaman geri kalır.

  Fall into: içine düşmek
  That river falls into a lake.
  Şu nehir bir göle dökülür. 
  Devamı >>
   
  G

  G harfi ile başlayan deyimler
   
  Get away: Kaçıp kurtulmak, ayrılmak
  We can’t get away from our faults.
  Hatalarımızdan kaçıp kurtulamayız.

  Get up toYükselmek, varmak, yetişmek
  A rabbit can get up to a tortoise.
  Tavşan kaplumbağaya yetişebilir.

  Go back: Geri gitmek, dönmek
  Don’t go back on your promise.
  Sözünüzden dönmeyin.
  Devamı >>
   
  H
   
  H harfi ile başlayan deyimler
   
  Hand down:
   Elle indirmek
  The soldier hands down the flag.
  Asker bayrağı indiriyor.

  Hand out: Dağıtmak
  He hands out all his fortune.
  O, bütün servetini dağıtıyor.

  Hang back: Geri durmak, tereddüt göstermek
  Don’t hand back during the examination.
  Sınav sırasında tereddüt gösterme.
  Devamı >>
   
  I
   
  I harfi ile başlayan deyimler
   
  Improve on something: Bir şeyi daha iyi hale koymak, daha iyi tanımak
  He improves on acquaintance.
  O, tanıdıkça daha iyidir.

  Incur expence: Masrafa girmek
  If you by this old house you will incur a lot of expense.
  Bu eski evi alırsanız çok masrafa gireceksiniz.

  Indulge in: Masrafa bakmamak
  You indulge in a holiday.
  Masrafa bakmayıp tatil yapıyorsunuz.
  Devamı >>
   
  J
   
  J harfi ile başlayan deyimler
   
  Jig is up: Sonu yakın
  When the thief saw the police, he knew that the jig was up.
  Hırsız polisi gördüğünde sonunun yakın olduğunu anladı.
   
  Join in: Katılmak
  Why don’t you join in the conversation?
  Sohbete niçin katılmıyorsunuz?
   
  Jot down: Kaydetmek, kısaca yazmak
  I’ll jot your telephone number down on my pad.
  Telefon numaranızı not defterime kaydedeceğim.
  Devamı >>
   
  K
   
  K harfi ile başlayan deyimler
   
  Keep one’s promise: Sözünü tutmak
  You can count on him, he keeps his promise.
  Ona güvenebilirsiniz, sözünü tutar.

  Keep out of: Dışında kalmak
  He tried to keep out of the quarrel.
  O, kavganın dışında kalmaya çalıştı.

  Keep a secret: Sır olarak saklamak
  I’m sure that he’ll keep the subject a secret.
  Konuyu bir sır olarak saklayacağına eminim.
  Devamı >>
   
  L
   
  L harfi ile başlayan deyimler
   
  Lay in: Sağlamak, almak
  I always lay in food when I go on holiday.
  Tatile gittiğimde yanıma daima yiyecek alırım.

  Lay off: Geçici olarak kovmak
  The manager layed off workers.
  Müdür, işçilere geçici olarak yol verdi.

  Lay out: Dizmek, sermek, yaymak
  Ahmet layed his books out on the floor.
  Ahmet kitaplarını yere serdi.
  Devamı >>
   
  M
   
  M harfi ile başlayan deyimler
   
  Move about: Dolaşmak, durmadan taşınmak
  I moved about all day looking for you.
  Sizi bulmak için bütün gün dolaştım.

  Move in: Girmek, içine taşınmak
  He moved in his new apartment.
  O, yeni dairesine taşındı.

  Move offHareket etmek, gitmek
  The train moved off on time.
  Tren zamanında hareket etti.
  Devamı >>
   
  P
   

  P harfi ile başlayan deyimler
   
  Pass by: Yanından geçmek, geçip gitmek
  I passed by your new school yesterday.
  Dün sizin yeni okulun yanından geçtim.

  Pass around: Elden ele geçirmek
  Pass around your new picture.
  Yeni resminizi elden ele geçirin.

  Participate in: Katılmak
  I am going to participate in your basketball team.
  Sizin basketbol takımına katılacağım.
  Devamı >>
   
  Q
   
  Q harfi ile başlayan deyimler
   
  Quarrel with one’s bread and butter
  Birinin ekmeği ile oynamak (iş için).
  Ahmet likes to quarrel with his friends bread and butter.
  Ahmet arkadaşlarının ekmeği ile oynamaktan zevk alıyor.

  Quite a bit: Çok (sayılamayan cisimler için)
  I spent quite a bit of money for my new car.
  Yeni arabam için çok para harcadım.

  Quite a few: Az, oldukça az
  Quite a few people came to the meeting.
  Toplantıya oldukça az kişi geldi.
  Devamı >>
   
  R
   
  R harfi ile başlayan deyimler
   
  Rainy day: Sıkıntılı günler
  I always save money for rainy days.
  Sıkıntılı günler için her zaman para saklarım.

  Rain or shine: Hava iyi de olsa, kötü de olsa
  We shall go to Ankara tomorrow rain or shine.
  Hava iyi de olsa, kötü de olsa yarın Ankara’ya gideceğiz.

  Raise money: Cami, kilise, vakıf... yararına para toplamak
  We raised money to buy carpet for the mosque.
  Camiye halı almak için para topladık.
  Devamı >>
   
  S
   
  S harfi ile başlayan deyimler
   
  Safe and sound: Sağ salim
  She returned from her holiday safe and sound.
  O, tatilden sağ salim döndü.

  Save money: Para biriktirmek
  I saved up some money for the coming year.
  Gelecek yıl için biraz para biriktirdim.

  Save one’s breath: Boş yere nefes tüketmek.
  Save your breath, I am not listening to you.
  Boş yere nefes tüketmeyin, sizi dinlemiyorum.
  Devamı >>
   
  T
   
  T harfi ile başlayan deyimler
  Take a break: istirahat etmek, mola vermek, dinlenmek
  You are so tired why don’t you take a break?
  Çok yorgunsunuz, niçin dinlenmiyorsunuz?

  Take a chance: Şansını denemek
  Take a chance in this new game.
  Bu yeni oyunda şansınızı deneyin.

  Take an interest in: ilgi göstermek, ilgilenmek
  He takes a great interest in painting.
  O, resim yapmaya büyük ilgi gösteriyor.
  Devamı >>

  U

   
  U harfi ile başlayan deyimler
   
  Under arrest: Tutuklu
  You are under arrest for robbery.
  Hırsızlıktan tutuklusunuz.

  Up and down: Bir aşağı bir yukarı
  When he is worried, he walks up and down the corridor.
  O, üzüntülü olduğu zaman, koridorda bir aşağı bir yukarı yürüyor.

  Use upTükenmek, tamamını kullanmak
  He used up all his money while he was shopping.
  O, alış veriş yaparken bütün parasını tüketti.
  Devamı >>

  V

   
  V harfi ile başlayan deyimler
   
  Vacate office: istifa etmek
  After a dispute with the boss he vacated the office.
  Patronla tartıştıktan sonra istifa etti.

  Value your life: Canının kıymetini bilmek
  If you value your life you will not sleep late.
  Eğer canının kıymetini biliyorsan, geç yatmayacaksın.

  Vote back: Geri gitmeyi önermek
  It will rain, I vote we go back.
  Yağmur yağacak, geri gitmemizi öneriyorum.
  Devamı >>

  W

   
  W harfi ile başlayan deyimler
   
  Walk in: Girmek
  He walked in my room.
  O, odama girdi.

  Walk off: Ayrılmak
  I walked off my friend at the airport.
  Havalimanında arkadaşımdan ayrıldım.

  Walk out with: Dolaşmak, çıkmak (arkadaşlık etmek)
  Ayşe walked out with Ahmet.
  Ayşe, Ahmet ile çıktı.
  Devamı >>

  Y

   
  Y harfi ile başlayan deyimler
   
  Year in year out: Bütün yıl boyunca
  Big factories work year in year out.
  Büyük fabrikalar bütün yıl boyunca çalışır.

  Yeoman service: Dürüst ve gayretli hizmet
  This transport company gives yeoman service.
  Bu nakliye şirketi dürüst ve gayretli hizmet veriyor.

  [With] young: Gebe, hamile
  My friends was very happy when he learned that his wife was with young.
  Arkadaşım, eşinin hamile olduğunu öğrenince çok sevindi.
  Devamı >>

  Z

   
  Z harfi ile başlayan deyimler
   
  At the] zenith of his career: Meslek hayatının zirvesinde
  This professor is at the zenith of his career.
  Bu profesör mesleğinin zirvesindedir.

  Zero hour: Başlangıç saati
  The airplanes will take the air zero hour for the raid.
  Uçaklar akının başlangıç saatinde havalanacaklar.
  Devamı >>

  Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

  Deyimler bölümümüzün diğer başlıklarına ve İngilizce bölümümüzün diğer tüm konularına yukarıda sol baştaki faydalı bilgiler butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  (0212) 230 89 09


  Telefonumuz C.tesi ve Pazar da açıktır.
  Kampanyalarımızdan
  haberdar olun!

  Limasollu Naci Öğretim Yayınları®

  Sitemizde, İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca dilleri alanında çeşitli ücretsiz hizmetler vermek ve eğitim setlerimizin, neden Türkiye'de en çok tercih edilen eğitim setleri olduğunu açıklamak için titizlikle hazırlanmıştır.
  İngilizce eğitim seti, Almanca eğitim seti, Rusça eğitim seti ve İspanyolca eğitim seti linklerimizi tıklayarak setlerimizi inceleyebilir ve sipariş yapabilirsiniz.  

  Faydalı Linkler
  İngilizce Sözlük
  İngilizce - Türkçe Çeviri
  Seviye Testleri
  İngilizce Bilgiler
  Almanca Bilgiler
  Rusça Bilgiler
  İspanyolca Bilgiler
  Blog


  çözüm ortaklarıÇözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1
   

  Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul
  Tel: (0212) 230 89 09           Faks: (0212) 230 18 49
  E-posta : info@limasollunaci.com
  İrtibat büromuzun çalışma saatleri: Pazartesi - Cuma: 09:00 - 17:00
  (Cumartesi ve Pazar kapalıdır.)

  Creation by Medialine Works