NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

İngilizce aylar Yazılışı ve Okunuşu

Months - Aylar

ingilizce aylar | Months | January - Ocak          

            January - Ocak                   March - Mart                   June - Haziran                    September - Eylül

 

January is the first month of the year. Ocak yılın ilk ayıdır. February is the coldest month of the year. Şubat yılın en soğuk ayıdır. March is always windy. Mart her zaman rüzgarlıdır. April, welcome to spring. Nisan, bahar hoş geldin. May brings spring sun. Mayıs bahar güneşini getirir. June is the first month of the Summer. Haziran, yazın ilk ayıdır. July is the hottest month of the year. Temmuz yılın en sıcak ayıdır. August is the time of holiday. Ağustos tatil zamanıdır. September is the first month of autumn. October is a rainy season. Ekim yağışlı bir mevsimdir. Eylül, sonbaharın ilk ayıdır. November, it is pity winter is coming soon. Kasım, ne yazık ki kış yakında geliyor. December here comes the snow again. Aralık, işte yine kar geldi.

 

İngilizce aylar yazılışı okunuşu anlamı nasıldır? 

İngilizce aylar, yazılışı, okunuşu ve Türkçe anlamı ile birlikte tabloda yer almaktadır. 

 

Yazılışı Okunuşu Türkçe Anlamı
January cenyuveri Ocak
February februveri Şubat
March ma:rç Mart
April Eprıl Nisan
May me:y Mayıs
June cu:n Haziran
July culay Temmuz
August O:gust Ağustos
September Septembır Eylül
October okto:bır Ekim
November Novembır Kasım
December Disembır Aralık

ÖNEMLİ NOT:

İngilizce aylar ve günlerin ilk harfi büyük olarak yazılır. İngilizce'de bu bir imla kuralıdır. Bunu aklınızın bir köşesine not edebilirsiniz. smiley

 

 


Hatırlatma: Sitemizdeki İngilizce konular Limasollu Naci  İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 
 

 


İngilizce aylar tarih yazarken bazen kısaltılarak belirtilirler. Bunu liste halinde aşağıda görebilirsiniz.

İngilizce Aylar Nasıl Kısa Yazılır?

Aylar

Kısatılmış Hali

Türkçesi

January

Jan

Ocak

February

Feb

Şubat

March

Mar

Mart

April

Apr

Nisan

May

-

Mayıs

June

-

Haziran

July

-

Temmuz

August

Aug

Ağustos

September

Sep

Eylül

October

Oct

Ekim

November

Nov

Kasım

December

Dec

Aralık

Not: May, June ve July aylarının kısaltmaları bulunmamaktadır.
 

Where did English months get their names? - İngilizce aylar isimlerini nereden aldılar?

Şimdi İngilizce ayların isimlerinin nasıl oluştuğunu araştırarak, İngilizce aylar hakkında etimolojik bilgiye sahip olalım.
 

1. We mark time in many different ways. One unit – the month – has been in use for thousands of years. We use their names all the time, but what do the months' names mean and where do
they come from? Take a closer look...

Zamanı birçok farklı şekilde tanımlıyoruz. Bir birimi olarak - ay - binlerce yıldır kullanılmaktadır. Biz onların isimlerini her zaman kullanıyoruz ancak bu ay isimleri ne anlama geliyor ve nereden
geliyorlar? Daha yakından bakalım…


2. Here’s our handy guide to the names of the months of the year. Like many bits of culture, it’s a bit of a mixed bag, but we can thank the Romans for most of it…
İşte yılın aylarının adları için kullanışlı kılavuzumuz. Pek çok kültür parçası gibi, biraz karışık bir çanta (konu) ama pek çoğu için Romalılara teşekkür edebiliriz…

3. January is named after the Roman god Janus. He had two faces so he could see the future and the past! He was also the god of doors.
Ocak, Roma tanrısı Janus'un adını almıştır. Geleceği ve geçmişi görebilmesi için iki yüzü vardı! Aynı zamanda kapıların tanrısıydı.

4. February is named after an ancient Roman festival of purification called Februa.
Şubat, adını Februa adlı eski bir Roma arınma festivalinden alır.

5. March is named after Mars, the Roman god of war. The Roman calendar originally began in March, and the months of January and February were added later, after a calendar reform.
Mart, adını Roma savaş tanrısı Mars'tan alır. Roma takvimi başlangıçta Mart ayında başlardı ve bir takvim reformunun ardından Ocak ve Şubat ayları daha sonra eklendi.

6. April takes its name from the Latin word aperire, meaning ‘to open’ (just like flowers do in spring!). The Romans called the month Aprilis.
Nisan, adını 'açmak' anlamına gelen Latince aperire kelimesinden alır (tıpkı baharda çiçeklerin yaptığı gibi!). Romalılar bu aya Aprilis derlerdi.

7. May is named after the Greek goddess Maia. 
Mayıs, Yunan tanrıçası Maia'nın adını almıştır. 

8. June is named after the Roman goddess Juno – the god of marriage and childbirth, and the wife of Jupiter, king of the gods. 
Haziran adını, evlilik ve doğum tanrısı ve tanrıların kralı Jüpiter'in karısı olan Roma tanrıçası Juno'dan almıştır. 

9. July and August were named after two major figures of the ancient Roman world – the statesman Julius Caesar and Rome’s first emperor, Augustus.
Temmuz ve Ağustos, antik Roma dünyasının iki önemli şahsiyetinin adıydı: devlet adamı Julius Caesar ve Roma'nın ilk imparatoru Augustus.

10. But what about the rest? September, October, November and December are named after Roman numbers 7, 8, 9 and 10 – they were originally the seventh, eighth, ninth and tenth months of
the Roman year! Before July and August were renamed after Roman rulers, they were called Quintilis and Sextilis, meaning fifth and sixth months. How boring!

Ama geri kalanı ne olacak? Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık, Roma'daki 7, 8, 9 ve 10 rakamlarından adlandırılır - başlangıçta Roma yılının yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu aylarıydı! Temmuz ve Ağustos ise Roma hükümdarlarından sonra yeniden adlandırılmadan önce, beşinci ve altıncı aylar anlamına gelen Quintilis ve Sextilis olarak adlandırıldılar. Ne kadar sıkıcı!

11. Here’s one last fact – the word month itself is related to the moon. It originally measured how long it took for the moon to complete a cycle around the earth, so moon and month come from
the same root.

İşte son bir gerçek - ay (takvim olarak) kelimesinin kendisi ay (gökteki fiziki) ile ilgilidir. Başlangıçta ayın dünya etrafındaki bir turunu tamamlamasının ne kadar sürdüğü ölçüldü, bu nedenle ay (gökteki fiziki) ve ay (takvim olarak) aynı kökten geliyor.
Source (Kaynak):
https://blog.britishmuseum.org/whats-in-a-name-months-of-the-year/
 

 


 LN İngilizce eğitim setlerimiz hem İngilizce’yi öğrenme garantisi vermekte hem de İngiltere’den sertifika almanızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

 

İngilizce Aylar Örnek Cümleler İçinde Nasıl Kullanılır?

Şimdi de İngilizce ayları cümle içinde kullanarak pratiğimizi geliştirmeye çalışabiliriz.

January - Ocak

Ocak ayı ile ilgili cümleler
 
I usually go skiing in January. 
Ben genellikle Ocak ayında kayağa giderim.
 

The school will start in January.
Okul, Ocak’ta başlayacak.
 
I went to visit my grandmother last January.
Geçen Ocak’ta büyükannemi ziyarete gittim.
 
It is generally very cold here in January.
Ocak’ta burası genellikle çok soğuk olur.
 
I haven’t seen her since January.
Onu Ocak’tan beri görmedim.
 
January is one of the coldest months.
Ocak en soğuk aylardan birisidir. 

 

En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle

 

February- Şubat

Şubat ayı ile ilgili cümleler
 
February is the shortest month.
Şubat en kısa aydır.
 
On February 14th, whole world celebrate Valentine’s Day. 
14 Şubat’ta, tüm dünya Sevgililer Günü’nü kutlar.
 
I   have been working for this company since February.
Şubat’tan beri bu şirket için çalışıyorum.
 
I love February because the semester holiday is in February.
Şubat’ı severim çünkü sömestre tatili Şubat’tadır.
 
The seminar is going to be held in February.
Seminer Şubat’ta yapılacak.

March - Mart

Mart ayı ile ilgili cümleler
 
She had a baby in March.
Onun, Mart’ta bir bebeği oldu.
 
Every March, we have a scientific camp for two weeks at school.
Her Mart’ta okulda iki haftalık bir bilimsel kampımız olur.
 
After he had moved to London in March, he started school
O, Mart’ta, Londra’ya taşındıktan sonra, okula başladı.
 
She will finish school in March.
O, okulu Mart’ta bitirecek.
 
We will be living in Japan next March.
Önümüzdeki Mart’ta Japonya’da yaşıyor olacağız.
 

Mr George Brown has been teaching at the University since March. 
Bay George Brown, Mart ayından beri üniversitede öğretmenlik yapmaktadır.

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Sayılar

Simple Present Tense

Romeo ve Juliet özeti

 

April - Nisan

Nisan ayı ile ilgili cümleler
 
April is the first month of spring.
Nisan baharın ilk ayıdır.
 
I love to feel the breeze on my face on a warm April evening.
Ilık bir Nisan akşamında meltemi yüzümde hissetmeyi severim.
 
I stopped smoking in April last year.
Geçen yıl Nisan’da sigara içmeyi bıraktım.
 
We will have finished the project in April.
Nisan’da projeyi bitirmiş olacağız.
 
Until they came across that text in April, they had never known about it.
Onlar, Nisan’da o metine rastlayana kadar, bunun hakkında bilgileri yoktu. 
 

April 15 will be my last day of school. 
15 Nisan okulumun son günü olacak.

 

May - Mayıs

Mayıs ayı ile ilgili cümleler
 

My birthday is in May. 
Benim doğum günüm Mayıs ayında.
 
She was born in May with some health problems.
O, Mayıs’ta bir takım sağlık problemleriyle doğmuştu.
 
We paint the walls of our house every year in May.
Her yıl Mayıs’ta evimizin duvarlarını boyarız.
 
 The film was released in May.
Film Mayıs’ta vizyone girdi.
 
After the film had been released in May, 10.000 people watched it.
Film Mayıs’ta vizyona girdikten sonra, 10.000 kişi (onu) seyretti.
 
I will send her some flowers on her birthday in May.
Mayıs’ta doğum gününde, ona çiçekler göndereceğim. 

June - Haziran

Haziran ayı ile ilgili cümleler

 
The meeting is on June 23rd. 
Toplantı haziranın 23’ünde yapılacak.
 
The school will be finished in June.
Haziran’da okul bitmiş olacak.
 
I am going to have a holiday at the end of June.
Haziran sonunda tatil yapacağım.
 
Last June, I saw her for the last time.
Geçen Haziran’da onu, son kez gördüm.
 
Since June we have been practising regularly.
Haziran’dan beri düzenli olarak pratik yapıyoruz.
 
People generally go to the seaside in June.
İnsanlar Haziran’da genellikle deniz kenarına gider. 

 

İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli NoktaJuly - Temmuz

Temmuz ayı ile ilgili cümleler
 
She was still living in England in July.
Temmuz’da hala İngiltere’de yaşıyordu.
 
I think July is the best month to be on the mountains.
Bence Temmuz dağlarda olmak için en iyi aydır.
 
Every July, they meet and have a one-week holiday together.
Her Temmuz’da, onlar buluşurlar ve birlikte bir haftalık bir tatile giderler.
 
Don’t worry, I will send your money in July.
Kaygılanma, paranı Temmuz’da göndereceğim.
 
It becomes very hot in our country in July.
Temmuz’da bizim ülkemizde hava çok sıcak olur. 
 

I will wait for your coming in July when the sun is sizzling. 
Temmuzda güneş parlarken, senin gelişini bekleyeceğim.

 

August - Ağustos

Ağustos ayı ile ilgili cümleler
 
There is a great rock concert in August
Ağustos’ta harika bir rock konseri var.
 
She has lost her consciousness since last August.
O, geçen Ağustos’tan beri bilincini kaybetti.
 
I remember meeting her in a cafe last year in August.
Geçen yıl Ağustos’ta onunla bir kafede buluştuğumu hatırlıyorum.
 
The company had its last general meeting last August.
Şirket son genel toplantısını geçen Ağustos’ta yaptı.
 
They are going to have the final exam in August.
Final sınavına Ağustos’ta girecekler.

 
August is usually the hottest month. 
Ağustos genellikle en sıcak aydır.

 

September - Eylül

Eylül ayı ile ilgili cümleler
 
In September, schools start in many countries.
Eylül’de pek çok ülkede okullar başlar.
 
September is my favorite month to have walks in the park.
Eylül parkta yürüyüşler yapmak için en secdiğim aydır.
 
There will be a family meeting in September
Eylül’de bir aile toplantısı olacak.
 
In September 1989, he lost his father.
O, Eylül 1989’da babasını kaybetti.
 
The results will have announced at the end of September.
Sonuçlar Eylül sonunda açıklanmış olacak.  
 

I will graduate university in September. 
Ben Eylülde üniversiteyi bitireceğim.

 

Yeni bir dil öğrenmek dünyaya yeni bir pencereden bakmaya olanak sağlar.

Limasollu Naci Öğretim Yayınları

 

October - Ekim

Ekim ayı ile ilgili cümleler
 
I would love to be in my hometown in October.
Ekim’de memleketimde olmayı çok isterim. 
 
October was the saddest month for me because I had to leave my country in October.
Ekim benim için en üzücü aydı çünkü ülkemi Ekim’de terketmek zorunda kalmıştım.
 
Her mother will have an operation in October.
Onun, annesi Ekim’de bir operasyon geçirecek.
 
In October, it will have been a year since we moved here.
Ekim’de biz, buraya taşınalı bir yıl olacak.
 
I have been working on this same project since October.
Ekim’den beri, bu aynı proje üzerinde çalışıyorum.
 

We are going to Denmark in the first week of October. 
Biz Ekim ayının ilk haftasında Danimarka’ya gidiyoruz.


November - Kasım

Kasım ayı ile ilgili cümleler
 
I bought a new car last November.
Geçen Kasım’da yeni bir araba satın aldım. 
 
They had been working for a big company before they established their own company in November 1999.
Onlar, Kasım 1999’da kendi şirketlerini kurana kadar , büyük bir şirket için çalışıyorlardı.
 
It generally snows in the east part of the country in November
Ülkenin doğu kısmında, Kasım’da genellikle kar yağar.
 
I would like to visit you in November.
Kasım’da sizi ziyaret etmek isterim.
 
We will have a skiing holiday at the tourist center in November.
Kasım’da turistik bir merkezde kayak tatili yapacağız.
 

November is my favourite month. 
Kasım, en sevdiğim aydır.

 

December - Aralık

Aralık ayı ile ilgili cümleler
 
On the last night of December, we have a party to celebrate the coming year.
Aralığın son gecesinde, gelmekte olan yılı kutlamak için bir parti yaparız.
 
She was born in December, so she started school one year late.
Aralık’ta doğmuştu, bu nedenle okula bir yıl geç başladı.
 
They are planning to complete the construction in December.
İnşaatı Aralık’ta tamamlamayı planlıyorlar.
 
My brother will be studying Economics in December.
Aralık’ta kardeşim Ekonomi okuyor olacak.
 
The company was in an economic crisis and trying to sell its properties to get out of it in December.
Aralık’ta şirket ekonomik krizdeydi ve  ondan (krizden) çıkmak için taşınmazlarını satmaya çalışıyorlardı.

December is the twelfth and last month of the year, with 31 days. 
Aralık, yılın onikinci ve sonuncu ayıdır, 31 gün çeker.
 

 

Tüm diğer konuları  İngilizce Konu Listesi  sayfasında bulabilirsiniz.


Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıkları

İngilizce Alfabe

İngilizce Günler

İngilizce Mevsimler

Simple Present Tense

İngilizce Zamanlar

 

LN Komple İngilizce Eğitim Setleri + Online İngilizce Kursu Bir Arada Tanıtım Videosu (Süresi: 2:46)

 

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Elvan ağar / Şırnak

Çok güzel olmuş Teşekkürler

Sait Kurtulmuş / Bolu

İngilizce aylar ile ne güzel örnek cümleler vermişsiniz. Çok hoşuma gitti. Teşekkürler.

Derya Sunur / Adana

İngilizce ay isimlerinin böyle latinceden geldiğini hiç bilmiyordum. Bana ilginç geldi.

Ali Dursunbey / Beylükdüzü/İstanbul 

Sayfalarınızda öğrendiğim şeyler çok kolay aklımda kalıyor.Ne güzel oluyor. Teşekkürler.

Erdem Polat / Antalya

Sayfanızdaki resimler ne güzel. İngilizce ayları öğrendim. Teşekkürler.

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL