NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci Almanca Eğitim Seti ve Online Almanca Kursu Bir Arada

Almanca Alfabe

Almanca çok zengin ve kurallı bir dildir. Almanca’da 26 harf ve 4 özel karakter vardır. Almanca alfabesindeki harfleri, Türkçe okunuşları ile birlikte öğrenelim. Almanca çalışmaya başlarken alfabeyi çok iyi öğrenmek ileride Almanca çalışmanızı çok daha kolay ve başarılı olarak devam ettirmenizi sağlar. Almanca'yı alfabesinden başlayarak, severek çalışırsanız en kısa zamanda çok iyi bir Almanca seviyesine sahip olursunuz.

Almanca alfabesi ve harflerin okunuşu

Harf Okunuşu
А а a
B b be
C c tse
D d de
E e e
F f ef
G g ge
H h ha
I ı i
J j yot
K k ka
L l el
M m em
N n en
O o o
P p pe
Q q ku
R r er
S s es
T t te
U u u
V v fav
W w vi
X iks
Y üpsilon
Z z tset

Karakterler
Ä: Almanca’da harf üzerindeki iki noktaya umlaud denir, umlaud a’dır ve e gibi okunur.
ß: “SS” esset harfi birbirinin yerine kullanılabilir ve s gibi okunur.
Ü: Umlaud u, ü
diye okunur.
Ö: Umlaud o, ö
diye okunur.

A harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe “A” ist der erste Buchstabe des deutschen Alphabets.
A harfi Alman alfabesinin ilk harfidir. 


Das Alphabet beginnt mit dem Buchstaben “A” .
Alfabe A harfiyle başlar.


Im alten ägyptischen Alphabet wurde der Buchstabe “A” durch ein einfaches Bild eines Ochsenkopfes symbolisiert.
Eski Mısır alfabesinde, A harfi öküz kafasının basit bir resmi ile sembolize edilirdi.

 

B harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe “B” ist der zweite Buchstabe des deutschen Alphabets.
B harfi Alman alfabesinin ikinci harfidir.


“B” ist die Note in der Musik.
B Müzikte bir notadır.


“B” ist eine der Blutgruppen von Menschen in der Medizin.
B tıpta insanların kan gruplarından biridir.

 

C harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe “C” ist der dritte Buchstabe des Deutschen Alphabets.
C harfi Alman alfabesinin üçüncü harfidir. 


“ C” bedeutet ‘Grad von Celcius, bei Temperatur.
C ısıda, “Celcius Derecesi” anlamına gelir. 


“C” bedeutet 100 in römischen Ziffern.
C Roma Rakamında 100 anlamına gelir.

 

D harfi için örnek cümleler 


Der Buchstabe “D” ist der vierte Buchtabe des Deutschen Alphabets. 
D harfi Alman alfabesinin dördüncü harfidir.


“D” ist die Note im Universität.
D Üniversitede bir nottur.


“D” bedeutet fünfhundert in römischen Ziffern.
D Roma Rakamlarında 500 demektir.

 

E harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe ‘’E’’ ist der fünfte Buchtabe des Deutschen Alphabets.
E harfi Alman alfabesinin beşinci harfidir.


In Geld wird ‘’E’’ als Symbol des Euro verwendet, wenn es kein € -Symbol gibt.
Parada E, € sembolünün bulunmadığı zamanlarda euro’nun sembolü olarak kullanılır.


In Computern wird der Buchstabe ‘’E’’ häufig verwendet, um andere Wörter zu beginnen, die mit "elektronisch" beginnen, z. B. E-Mail oder E-Commerce.
Bilgisayarlarda e harfi genellikle e-posta ya da e-ticaret gibi “elektronik” ile başlayan diğer kelimeleri başlatmak için kullanılır.

 

LN Almanca Eğitim Seti Tanıtım Videosu (Süresi: 1:25)

 

F harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe ‘’F’’ ist der sechste Buchstabe des Deutschen Alphabets.
F harfi Alman alfabesinin altıncı harfidir.


‘’F’’ wird häufig in Kalendern für Freitag oder Februar verwendet.
F genellikle takvimlerde Cuma(Freitag) ya da Şubat ayı (Februar) için kullanılır.


‘’F’’ ist eine Aufenthaltsnote im Universität.
F Üniversitede kalma notudur.

 

G harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe ‘’G’’ ist der siebte Buchstabe des Deutschen Alphabets.
G harfi Alman alfabesinin yedinci harfidir.


In den amerikanischen Kinos ist ‘’G’’ eine Bewertung, die angibt, dass der Film für alle gut zu sehen ist.
Amerika Sinemalarda, G, filmin herkes tarafından seyredilmek için iyi  olduğunu gösteren bir derecelendirmedir.


Im Internationalen Einheitensystem ist ‘’G’’ das Symbol des Gramms.
Uluslararası Birim sisteminde G, gramın sembolüdür.

 

H harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe ‘’H’’ ist der achtte Buchstabe des Deutschen Alphabets.
H harfi Alman alfabesinin sekizinci harfidir.


‘’H’’ ist das Symbol für Wasserstoff in der Chemie.
H kimyada hidrojenin sembolüdür.


H ist eine Note im deutschen System, was "B natürlich" bedeutet.
H Alman sisteminde “B doğal” anlamına gelen bir notadır.

 

I harfi için örnek cümleler 

 


Der Buchstabe ‘’I’’ ist der neunte Buchstabe des Deutschen Alphabets.
I harfi Alman alfabesinin dokuzuncu harfidir.


Im Englischen ist ‘’I’’ ein Pronomen und bedeutet "ich". "I love you’’
İngilizcede I bir zamirdir ve “ben” demektir. “Ben seni seviyorum.”


‘’I’’ bedeutet die Zahl (1) in römischen Ziffern.
I Roma rakamlarında (1) sayısı anlamına gelir.

 

Almanca Öğrenirken Bilmeniz Gereken 6 Önemli Nokta

 

J harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe ‘’J’’ ist der zehnte Buchstabe des Deutschen Alphabets.
J harfi Alman alfabesinin onuncu harfidir.


‘’J’’ zeigt letzte diesen Monate in den Kalendern - Januar, Juni oder Juli.
J bazen takvimlerde şu ayları gösterir- Ocak (Januar), Haziran(Juni) ya da Temmuz(Juli).


In einem Kartenspiel wird der Buchstabe ‘’J’’ verwendet, für Jungen bezeichnen.
Bir deste oyun kartında, J harfi oğlanları göstermek için kullanılır.

 

K harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe ‘’K’’ ist der elfte Buchstabe des Deutschen Alphabets.
K harfi Alman alfabesinin onbirinci harfidir.


In der Chemie benutzt ‘’K’’ das Symbol für Kalium (der deutsche Name stammt von Kalium.)
Kimyada, K potasyumun sembolüdür (Almanca adı kalium’dan gelmektedir.)


Auf einer Spielkarte wird der Buchstabe ‘’K’’ verwendet, für Könige bezeichnen.
Bir oyun kartında, K harfi kralları göstermek için kullanılır.

 

L harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe ‘’L’’ ist der zwölfte Buchstabe des Deutschen Alphabets.
L harfi Alman alfabesinin onikinci harfidir.


In der Kleidung L bedeutet manchmal "große Größe".
Giysilerde L  bazen “büyük beden” anlamına gelir.


In römischen Ziffern bedeutet ‘’L’’ "fünfzig".
Roma rakamlarında L “elli” rakamı anlamındadır.

 

 

Yeni bir dil öğrenmek dünyaya yeni bir pencereden bakmaya olanak sağlar.

Limasollu Naci Öğretim Yayınları

 

M harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe ‘’M’’ ist der dreizehnte Buchstabe des Deutschen Alphabets.
M harfi Alman alfabesinin onüçüncü harfidir.


In Kalendern bedeutet ‘’M’’ manchmal Montag oder einen der Monate März oder Mai.
Takvimlerde, M bazen Pazartesi(Montag) ya da aylardan biri olan Mart(Mãrz) ya da Mayıs(Mai) anlamına gelir.


In Geld bedeutet ‘’M’’ Millionen.
Parada, M milyon demektir.

 

N harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe ‘’N’’ ist der vierzehnte Buchstabe des Deutschen Alphabets.
N harfi Alman alfabesinin ondördüncü harfidir.


In Kalendern bedeutet ‘’N’’ manchmal November.
Takvimlerde, N bazen Kasım(November) ayı anlamına gelir.


‘’N’’ ist das Symbol in der Chemie für Stickstoff.
Kimyada, N nitrojenin sembolüdür.

 

Almanca Sayılar


 

O harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe ‘’O’’ ist der fünfzehnte Buchstabe des Deutschen Alphabets.
O harfi Alman alfabesinin onbeşinci harfidir.


In der Chemie ist ‘’O’’ das Symbol für Sauerstoff.
Kimyada O oksijenin sembolüdür.


In Kalendern bedeutet ‘’O’’ manchmal für Oktober.
Takvimlerde, O bazen Ekim (Oktober) ayı anlamına gelir.

 

P harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe ‘’P’’ ist der sechzehnte Buchstabe des Deutschen Alphabets.
P harfi Alman alfabesinin onaltıncı harfidir.


In der Chemie ist P das Symbol der Phosphor- oder Phosphatelemente.
Kimyada, P fosfor ya da fosfat elementlerinin sembolüdür.


Im American Football wird P Symbol für Punter verwendet.
Amerikan futbolunda, P bahisçi(punter) için sembol olarak kullanılır.

 

Q harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe “Q” ist der siebzehnte Buchtabe des Deutschen Alphabets.
Q harfi Alman alfabesinin onyedinci harfidir.


Im Englischen kann ‘’Q’’ eine Abkürzung für "Frage" (question) sein.
İngilizcede, Q “soru” kelimesinin kısaltması olabilir.


In der Science-Fiction ist Q eine Figur in mehreren Star Trek-Fernsehsendungen.
Bilim kurguda, Q bir kaç Star Trek televizyon şovundaki bir karakterdir.

 

 


Almanca eğitim seti ve Online Almanca kursumuz ile mükemmel Almanca öğrenebilirsiniz.    Detaylı bilgi için tıklayınız
 

 

 

 

R harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe “R” ist der achtzehnte Buchtabe des Deutschen Alphabets.
R harfi Alman alfabesinin onsekizinci harfidir.


In der Navigation bedeutet R "richtige" Richtung.
Navigasyonda, R sağ yön demektir.


Ins Kıno bedeutet “R” "begrenzt".
Sinemalarda, R “sınırlı”demektir.

 

S harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe “S”ist der neunzehnte Buchtabe des Deutschen Alphabets.
S harfi Alman alfabesinin ondokuzuncu harfidir.


In Kalendern ist “S”häufig die Abkürzung für September.
S çoğu zaman takvimlerde Eylül (September) ayının kısaltmasıdır.


In der Chemie ist S das Symbol für Schwefel.
Kimyada, S sülfürün sembolüdür.

 

S harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe “T”ist der zwanzigste Buchtabe des Deutschen Alphabets.
T harfi Alman alfabesinin yirminci harfidir.


In britischen Kalendern ist “T” häufig die Abkürzung für Dienstag oder Donnerstag.
ingiliz Takvimlerindede, T çoğu zaman Salı(Tuesday) ya da Perşembe (Thursday) günlerinin kısaltmasıdır.


In der Logik steht T für Wahr.(auf Englisch).
Mantıkta, T Doğru (true) içindir. (İngilizce).

 

U harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe “U”ist der einundzwanzigste Buchtabe des Deutschen Alphabets.
U harfi Alman alfabesinin yirmi birinci harfidir.


In englischen Kalendern wird U häufig für Sonntag verwendet, wenn der Buchstabe S für Samstag verwendet wird.
İngiliz Takvimlerinde U çoğu zaman, S harfi Saturday(Cumartesi) için kullanıldığında, Pazar(Sunday) için kullanılır.


In der Chemie ist U das Symbol für Uran.
Kimyada U, uranyumun sembolüdür.

 

V harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe “V”ist der zweiundzwanzigste Buchtabe des Deutschen Alphabets.
‘’V’’ harfi Alman alfabesinin yirmi ikinci harfidir.


In römischen Ziffern bedeutet V die Nummer fünf.
Roma rakamlarında, V beş sayısı anlamına gelir.


‘’V’’ ist eine Science-Fiction-Fernsehsendung.
‘’V’’ bilim kurgu bir televizyon şovudur.

 

W harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe “W”ist der dreiundszwanzigste Buchtabe des Deutschen Alphabets.
W harfi Alman alfabesinin yirmi üçüncü harfidir.


In den britischen Kalendern ist "W" häufig die Abkürzung für Mittwoch(Wednesday).
İngiliz takvimlerinde “W” çoğu zaman Çarşamba(Wednesday) gününün kısaltmasıdır.


Beim Schreiben einer Nachricht wird die "W Fragen" wer, was , wann , wo  und warum benutzen.
Haber hikayesi yazarken, “beş W’ler” kim, ne, ne zaman, nerede ve neden kullanılır.

 

X harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe “X”ist der vierundzwanzigste Buchtabe des Deutschen Alphabets.
X harfi Alman alfabesinin vierundzwanzigste harfidir.


‘’X’’ wird häufig am Ende von Briefen oder telefonischen Nachrichten verwendet, um den Kuss anzuzeigen.
 X genellikle mektupların ya da telefon mesajlarının sonunda öpücüğü göstermek için kullanılır.


In römischen Ziffern bedeutet ‘’X’’ zehn.
Roma rakamlarında, ‘’X’’ on anlamına gelir.

 

Y harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe “Y ”ist der fünfundzwanzigste Buchtabe des Deutschen Alphabets.
Y harfi Alman alfabesinin yirmi beşinci harfidir.


In der Chemie ist Y das Symbol für Yttrium.
Kimyada Y, itriyumun sembolüdür.


Yoga ist sehr gesunder Sport für die Gesundheit.
Yoga sağlık için çok faydalı bir spordur.

 

Z harfi için örnek cümleler


Der Buchstabe “Z” ist der sechundzwanzigste Buchtabe des Deutschen Alphabets.
Z harfi Alman alfabesinin yirmi altıncı harfidir.


‘’Z’’ ist der Buchstabe, der im Deutschen Alphabet am unterschiedlichsten lautet.
 Z Alman alfabesinde en farklı okunan harftir. (tset)


In Cartoons bedeutet ‘’Z’’ Schlaf- oder Schnarchgeräusche.
Çizgi filmlerde Z uyuma ya da horlama sesi demektir.

 

 

Tüm diğer konularımızı  Almanca Konu Listesi  sayfamızda bulabilirsiniz.

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

Almanca Yol Tarifi 

Almanca Teşekkür Etmek 

Almanca Gramer 

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL