NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci

İngilizce Sayılar (Numbers) ve Okunuşları

İçerikler

Sayfamızda İngilizce sayılar (English numbers) ve rakamlar konusu yer almaktadır. 
 
Aşağıdaki tablomuz, İngilizce sayıları 0’dan 1.000’e kadar yazılışı ile göstermektedir.
 

İngilizce Sayılar Tablosu

Sayılar Yazılışı Okunuşu
0 zero ziro
1 one van
2 two tu:
3 three tri:
4 four fo:r
5 five fayf
6 six siks
7 seven sevın
8 eight eyt
9 nine nayn
10 ten ten
11 eleven ilevın
12 twelve tvelf
13 thirteen törti:n
14 fourteen forti:n
15 fifteen fifti:n
16 sixteen siksti:n
17 seventeen sevinti:n
18 eighteen eyti:n
19 nineteen naynti:n
20 twenty tventi
30 thirty törti
40 forty forti
50 fifty fifti
60 sixty siksti
70 seventy sevınti
80 eighty eyti
90 ninety naynti
100 hundred handrıd
 1.000 thousand tavzınt
1.000.000 million milyın

Sayılar ve Rakamların Sıra Bildirme Şekli

Aşağıdaki tablomuz İngilizce sayıların sıra bildirme şeklini 0'dan 1000'e kadar göstermektedir.

Sayılar Yazılışı Okunuşu Türkçesi
1st first först birinci
2nd second sekınt ikinci
3rd third tördt üçüncü
4th fourth fort dördüncü
5th fifth fift beşinci
6th sixth sikst altıncı
7th seventh sevınt yedinci
8th eighth eyt sekizinci
9th ninth nayt dokuzuncu
10th tenth tent onuncu
11th eleventh ilevınt on birinci
12th twelfth tvelft on ikinci
13th thirteenth törtint on üçüncü
14th fourteenth fourti:nt on dördüncü
15th fifteenth fifti:nt on beşinci
16th sixteenth siksti:nt on altıncı
17th seventeenth sevint:nt on yedinci
18th eighteenth eyti:nt on sekizinci
19th nineteenth neyti:nt on dokuzuncu
20th twentieth tventi:nt yirminci
30th thirtieth törti:nt otuzuncu
40th fortieth fortint kırkıncı
50th fiftieth fiftint ellinci
60th sixtieth sikstint altmışıncı
70th seventieth sevıntint yetmişinci
80th eightieth eytint sekseninci
90th ninetieth naytint doksanıncı
100th hundredth handırınt yüzüncü
1.000th thousandth tavsıntıt bininci
1.000.000th millionth milyınt milyonuncu

Sayfamızda incelemekte olduğunuz  İngilizce sayılar ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın   İngilizce eğitim seti   içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 
 

İngilizce sayılar konusunda şöyle bir ayrıcalık vardır.  Bazı spor dallarında sıfır rakamının farklı söyleniş alışkanlıkları mevcuttur. 

Futbola özel bir alışkanlık olarak genelde maç neticeleri söylenirken 0 (sıfır) yerine "nil" denir. 
 
Örnek: Liverpool Two - Chelsea Nil
Liverpol 2 - Chelsea 0    anlamına gelir.
 
Yine aynı şekilde teniste de 0 (sıfır) yerine "love" denir.

Örnek: Nadal Three - Federer Love
Nadal 3 - Federer 0   anlamına gelir.

 

Sayfamızın bu bölümünde, İngilizce sayılar ile ilgili teknik bazı açıklamalar göreceksiniz. 

Numbers 
 

A number is a mathematical object used to count, label, and measure. In mathematics, the definition of number has been extended over the years to include such numbers as zero, negative numbers, rational numbers, irrational numbers, and complex numbers. 

Numbering Methods 
Numbers For People

There are different ways of giving symbols to numbers. These methods are called number systems. The most common number system that people use is the base ten number system. The base ten number system is also called the decimal number system. The base ten number system is common because people have ten fingers and ten toes. There are 10 different symbols (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9) used in the base ten number system. These ten symbols are called digits.  

A symbol for a number is made up of these ten digits. The position of the digits shows how big the number is. For example, the number 23 in the decimal number system really means 2 times 10 plus 3, and 101 means 1 times a hundred (=100) plus 0 times 10 (=0) plus 1 times 1 (=1). 

 

Numbers For Machines
Another number system is more common for machines. The machine number system is called the binary number system. The binary number system is also called the base two number system. There are two different symbols (0 and 1) used in the base two number system. These two symbols are called bits.  

 A symbol for a binary number is made up of these two bit symbols. The position of the bit symbols shows how big the number is. For example, the number 10 in the binary number system really means 1 times 2 plus 0, and 101    
means 1 times four (=4) plus 0 times two (=0) plus 1 times 1 (=1). The binary number 10 is the same as the decimal number 2. The binary 
number 101 is the same as the decimal number 5. 

 

Names Of Numbers
English has special names for some of the numbers in the decimal number system that are "powers of ten". All of these powers of ten numbers in the decimal number system use just the symbol "1" and the symbol "0". For example, ten tens is the same as ten times ten, or one hundred.  Also, ten hundreds is the same as ten times one hundred, or one thousand. 
 

Types Of Numbers 
Natural Numbers

Natural numbers are the numbers which we normally use for counting, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 etc. Some people say that 0 is a natural number, too. Another name for these numbers is positive numbers. These numbers are sometimes written as +1 to show that they are different from the negative numbers.  If 0 is called a natural number, then the natural numbers are the same as the whole numbers. If 0 is not called a natural number, then the natural numbers are the same as the counting numbers.
 

Negative Numbers
Negative numbers are numbers less than zero. One way to think of negative numbers is using a number line. We call one point on this line zero. Then we will label (write the name of) every position on the line by how far to the right of the zero point it is, for example the point one is one centimeter to the right, the point two is two centimeters to the right. Now think about a point which is one centimeter to the left of the zero point. We cannot call this point one, as there is already a point called one. We therefore call this point minus 1 (-1) (as it is one centimeter away, but in the opposite direction).  All the normal operations of mathematics can be done with negative numbers. 
 

Integers Numbers
Integers are all the natural numbers, all their opposites, and the number zero. Decimal numbers and fractions are not integers.

Sayılar
 

Bir sayı, saymak, tasnif etmek ve ölçmek için kullanılan matematiksel bir nesnedir. Matematikte, yıllar içinde sayının tanımı sıfır, negatif sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve karmaşık sayılar olmak üzere genişletildi.

Numaralandırma Metotları 
Kişiler İçin Sayılar

Sayılara semboller vermenin değişik yolları vardır. İnsanların kullandığı en yaygın sayı sistemi onluk sistemdir. Onluk sayı sistemi ondalık sistem diye de adlandırılır. Onluk sayı sistemi yaygındır çünkü insanların on el ve on ayak parmağı vardır. Onluk sayı sisteminde kullanılan 10 tane değişik sistem sembol vardır(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9). Bu on sembol basamaklar diye adlandırılır. 
 
Bir sayının sembolü bu on basamaktan yapılır. Basamakların pozisyonu sayının ne kadar büyük olduğunu gösterir. Örneğin ondalık sayı sisteminde 23 sayısı 2 çarpı 10 artı 3 ve 101, 1 çarpı 100 artı 0 çarpı 10 ve 1 çarpı 1 demektir. 

 

Makineler İçin Sayılar
Başka bir sayı sistemi de makineler için yaygındır. Makine sayı sistemi ikilik sayı sistemi diye adlandırılır. İkilik sistem bazen iki tabanlı sistem diye de adlandırılır. İki tabanlı sistemde iki değişik sembol vardır (0 ve 1). Bu iki sembol ikil diye adlandırılır.  

İkilik sayı sisteminin bir sembolü bu iki sembolle yapılır. İkilik sembollerin pozisyonu sayının ne kadar büyük olduğunu gösterir. Örneğin, ikilik sistemde 10 sayısı aslında 1 çarpı 2 artı 0 demektir ve 101 de, 1 çarpı 4 artı 0 çarpı 2 artı 1 çarpı 1 demektir. İkilik sistemde sayısı ondalık sistemdeki 2 sayısıyla aynıdır. İkilik sistemde 101 sayısı onluk sistemde 5 sayısıyla aynıdır. 

 

Sayıların İsimleri
İngilizce, onluk sistemdeki bazı sayılar için “onun kuvvetleri” diye bir özel isme sahiptir. Onluk sistemdeki tüm bu onun kuvvetleri sadece “1” ve “0” sembollerini kullanır. Örneğin onun onuncu kuvveti on çarpı onla ya da yüzle aynıdır. Aynı şekilde onun yüzüncü kuvveti de on çarpı yüzle ya da binle aynıdır.  

Sayıların Çeşitleri
Doğal Sayılar

Doğal sayılar normalde saymak için kullandığımız sayılardır; 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 ve diğerleri. Bazıları 0ında doğal sayı olduğunu söylerler. Bu sayılar için başka bir isim de pozitif sayılardır. Bu sayılar bazen negatif sayılardan farklı olduklarını göstermek için +1 olarak yazılır. Eğer 0 doğal sayı olarak adlandırılırsa, o zaman doğal sayılar tüm sayılarla aynı olur. Eğer 0 doğal sayı diye adlandırılmazsa o zaman doğal sayılar sayma sayılarıyla aynı olurlar.  

Negatif Sayılar
Negatif sayılar sıfırdan küçük sayılardır. Negatif sayıları düşünmenin bir yolu bir sayı çizgisidir. Bu çizgide bir noktayı sıfır diye adlandırırız. Sonra çizgideki her noktayı sıfırın sağındaki uzaklığına göre adlandırırız, örneğin birinci nokta bir santimetre uzaklıkta, ikinci nokta iki santimetre uzaklıktadır. Şimdi sıfırın bir santimetre solunda bir nokta düşünün. Zaten birinci nokta diye adlandırılan bir nokta olduğundan buna birinci nokta diyemeyiz. Bu nedenle buna eksi 1 (-1) deriz ( bir santimetre uzakta ama aksi yönde olduğu için). Negatif sayılarla tüm normal matematik işlemleri yapılabilir.

Tam Sayılar
Tam sayılar tüm doğal sayılar, onların terslerinin tümü ve sıfır sayısıdır. Ondalık sayılar ve kesirli sayılar tam sayı değildir.

 


İngilizce sayılar sayfamızı küçük ve espirili bir bilmece ile bitirelim. smiley

Pretty little mice 

The pretty mice family of a small house (mum, dad and the baby mouse) goes into the kitchen to find their dinner quietly after the household goes to sleep. However, while all goes well, suddenly, Sarman, the huge cat of the house barges in.
 
Oh no! Each of our pretty mice throws themselves into a hole. Fortunately, none of them is caught by the cat.
In the hole they are hiding, Baby Mouse says, “Oh, all four of us are saved.”
Now, this is the question: Mother Mouse, Father Mouse and Baby Mouse altogether are 3 people. So, why does Baby Mouse say “Oh, all four of us are saved.”


Click on the answer if you can not answer the question.

Sevimli minik fare 

İngilizce bilmeceKüçük bir evin sevimli fare ailesi (anne, baba ve yavru fare), bir gece yarısı o günkü akşam yemeklerini bulmak üzere evdeki herkes yattıktan sonra sessizce mutfağa girerler. Fakat herşey iyi giderken birden bire evin koca kedisi Sarman içeri dalar.

Eyvah! Sevimli farelerimizin her biri kendini bir delikten içeri atar. Neyseki hiçbiri kediye yakanlanmaz.
Saklandıkları delikte yavru fare, “oh, dördümüz de kurtulduk” der.
Şimdi sorumuz şu: Anne fare, baba fare ve yavru fare 3 kişiler. Niye yavru fare “oh, dördümüz de kurtulduk” der?

Bilemediyseniz cevap için tıklayınız

 

 

İngilizce Sayılar İle Örnek Cümleler

Yorumlar

Ayla Yılmaz / 1Ordu

Çok güzel

Melahat Aydoğdu / Ataşehir-İstanbul

Her konuya da böyle hikayeler eklerseniz ne iyi olur.

Neslihan Sarıca / Malatya

Yavru fareyi çok sevdim ☺

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL