NE ARAMIŞTINIZ?

İngilizce Düzensiz Fiiller (Irregular Verbs)

İçerikler

 

      En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle        tıklayınız      

 

İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında  İngilizce düzensiz fiiller irregular verbs,  listesini aşağıda tablo halinde görmektesiniz.

1. Şekli 2. Şekli 3. Şekli Türkçesi
to arise arose arisen doğmak (güneş)
to awake awoke awoken uyanmak
to be was / were been olmak
to bear bore born taşımak
to beat beat beaten vurmak,dövmek
to become became become olmak, oluşmak
to begin began begun başlamak
to bend bent bent eğmek, bükmek
to bite bit bitten ısırmak
to bleed bled bled kanamak
to blow blew blown esmek
to break broke broken kırmak
to breed bred bred beslemek, doyurmak
to bring brought brought getirmek
to build built built bina yapmak
to burn burnt burnt yakmak, yanmak
to burst burst burst patlamak
to buy bought bought satın almak
to catch caught caught yakalamak
to choose chose chosen seçmek
to cling clung clung yapışmak
to come came come gelmek
to cost cost cost malolmak
to creep crept crept sürünmek
to cut cut cut kesmek
to deal dealt dealt payetmek
to dig dug dug kazmak
to do did done yapmak
to draw drew drawn çizmek
to dream dreamt dreamt rüya görmek, hayal kurmak
to drink drank drunk içmek
to drive drove driven araba sürmek
to eat ate eaten yemek
to fall fell fallen düşmek
to feed fed fed beslemek
to feel felt felt dokunmak
to fight fought fought dövüşmek
to find found found bulmak
to fly flew flown uçmak
to forbid forbade forbidden yasaklamak
to forget forgot forgotten unutmak
to forgive forgave forgiven affetmek
to forsake forsook forsaken vazgeçmek
to freeze froze frozen donmak
to get got got almak
to give gave given vermek           
to go went gone gitmek
to grow grew grown yetiştirmek
to hang hung hung asmak
to have had had sahip olmak
to hear heard heard işitmek
to hide hid hidden saklamak
to hit hit hit vurmak
to hold held held tutmak
to hurt hurt hurt incitmek
to keep kept kept muhafaza etmek
to kneel knelt knelt diz çökmek
to know knew known bilmek
to lay laid laid yatmak
to lead led led idare etmek
to lean leant leant eğilmek
to leap leapt leapt atlamak, zıplamak
to learn learnt learnt duymak, öğrenmek
to leave left left terketmek
to lend lent lent ödünç vermek
to let let let bırakmak
to lie lay lain yatmak, uzanmak
to light lit lit tutuşturmak     
to lose lost lost kayıp etmek
to make made made yapmak
to mean meant meant demek
to meet met met buluşmak
to mow mowed mowed biçmek
to pay paid paid ödemek
to put put put koymak
to read read read okumak
to ride rode ridden binmek
to ring rang rung zil çalmak
to rise rose risen parlamak
to run ran run koşmak
to saw sawed sawn testere ile kesmek
to say said said söylemek
to see saw seen görmek
to sell sold sold satmak
to send sent sent göndermek
to set set set yerleştirmek
to sew sewed sewn dikmek
to shake shook shaken sarsmak
to shave shaved shaved traş olmak
to shine shone shone parlamak
to shoot shot shot ateş etmek
to show showed shown göstermek
to shrink shrank shrunk çekmek (ıslanan kumaşın çekmesi)
to shut shut shut kapatmak
to sing sang sung şarkı söylemek
to sink sank sunk batmak
to sit sat sat oturmak
to sleep slept slept uyumak
to slide slid slid kaymak
to sling slung slung fırlatmak
to slit slit slit yarmak
to smell smelt smelt koklamak, kokmak
to sow sowed sown tohum ekmek
to speak spoke spoken konuşmak
to spell spelt spelt hecelemek
to spend spent spent harcamak
to spread spread spread serpmek
to spring sprang sprung fışkırmak
to stand stood stood ayakta durmak
to steal stole stolen çalmak
to stick stuck stuck yapıştırmak
to sting stung stung sokmak (arı sokması)
to strike struck struck grev yapmak
to swear swore sworn yemin etmek
to sweep swept swept süpürmek
to swim swam swum yüzmek
to swing swung swung sallamak
to take took taken almak
to teach taught taught öğretmek
to tear tore torn yırtmak
to tell told told anlatmak
to think thought thought düşünmek
to throw threw thrown atmak
to understand understood understood anlamak
to undertake undertook undertaken sorumlu olmak
to wake woke woken uyanmak
to wear wore worn giymek
to weave wove woven dokumak
to weep wept wept sessiz ağlamak
to wet wet wet ıslatmak
to win won won kazanmak
to wind wound wound esmek
to write wrote written yazmak

Simple Past Tense

Present Perfect Tense


 

İngilizce Gramer konusunun diğer linklerini listede görebilirsiniz.
İngilizce Gramer

 

 

LN İngilizce Eğitim Setleri 3 Kur Bir Arada + Online İngilizce Kursu
Tanıtım Videosu

 

Sağ banner 3
İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL