NE ARAMIŞTINIZ?

İngilizce Edatlar (Preposition)

İçerikler

İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında İngilizce edatlar  prepositions  konusunu göreceğiz.

İngilizce Edatlar (Prepositions) Nedir?

İngilizce edatlar fiilerle, etkileri altında bıraktıkları kelime arasında ilgi kurarlar. İngilizce’nin bir özelliği olarak edatlar, cümle içinde değişik konumlarda olabilirler.

İngilizce Cümle Yapısında Edatların Görevi Nedir?

İngilizce edatlar etkiledikleri isimler veya zamirlerden önce veya sonra gelebilirler. Edatlar etkiledikleri isim veya zamirlerle, fiil arasında ilgi kurarlar.

Edatlar Cümle İçinde Nasıl Kullanılırlar?

İngilizcede edatların görevini anlayabilmek için, cümle içinde en çok kullanılan edatları tek tek görelim ve hepsiyle örnek cümleler yapalım. Unutmayınız bir yeni konuyu veya kelimeyi öğrenmenin en iyi yolu onu cümle içinde kullanarak öğrenmektir.


He walked around the field. 
O, tarlanın etrafında yürüdü. (dolaştı)

Around bir edattır. Çünkü etkisi altında olan field (tarla) kelimesiyle walk (yürümek) fiilinin arasında ilgi kurmuştur.

  

In - İçinde

John is in the classroom. 
 John sınıfın içindedir. 

He is in a bad temper. 
 Onun morali bozuktur. 

Fish swim in water. 
 Balık (balıklar) suda yüzer.   

He lives in London. 
 O, Londra’da oturur. 

 

The shampoo is in the bathroom.
Şampuan banyoda(içinde).
 

I offered marriage proposal in Paris to her.
Ona Paris’te evlenme teklif ettim.

 

      En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle        tıklayınız      

 

Into İçinde

Mary fell into the sea. 
 Mary denize düştü. 
 
My mother cuts the onion into thin slices. 

 Annem soğanı ince dilimlere keser. 
 
I poured the water into the saucepan. 

 Suyu tencerenin içine döktüm. 
 
He went into the army. 

 O, askere gitti. 

 

He’s gone into a shop.

O, bir dükkânın içine girdi.

 

 

Hatırlatma: Sayfamızda incelemekte olduğunuz  İngilizce gramer konusu Limasollu Naci Öğretim Yayınları’nın   İngilizce eğitim seti   içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 


 

Through Arasından

Go through the door. 
Kapının arasından git. (Kapıdan geç.)

 

We drove through a tunnel.
Biz bir tünelden geçtik.
 

They pass through hard days.
Onlar, zor günlerden geçiyorlar.
 

Beyond Ötesinde

There is a green valley beyond the mountains. 
Dağların ötesinde yeşil bir vadi vardır.
 

  İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta    tıklayınız  

 

On Üzerinde

The book is on the table. 
Kitap masanın üzerindedir.

Don’t insist on his coming. 
Onun gelmesinde ısrar etmeyin.

It depends on his money. 
O, onun parasına bağlı.

It depends on my health.
O, benim sağlık durumuma bağlı.

Have you got any money on you? 
Üzerinde hiç para var mı?

I will go to Paris on Sunday. 
Pazar günü Paris’e gideceğim.

 

LN İngilizce Eğitim Setleri 3 Kur Bir Arada + Online İngilizce Kursu
Tanıtım Videosu

From -      -den, -dan

Apples are  from our garden.
Elmalar bahçemizden.
 

The letter is from Martin.
Mektup Martin’den.
 

He started from home at eight o’clock. 
O, evden saat sekizde hareket etti.  

He worked from morning till night. 
O, sabahtan akşama kadar çalıştı.
 

About -   Civarında, hakkında

Walk about the square. 
Meydanın civarında dolaş.  

They read about the accident in the newspaper. 
Onlar kaza hakkında gazetede okudular.
 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

Simple Present Tense

İngilizce Renkler

Direct-Indirect 

 

Near -  Yakında, yakınında

He was sitting near the stove. 
O, sobanın yakınında oturuyordu.
 

My house is near Aslı’s.
Evim Aslı’nın evinin yakınında.

 

Along Boyunca

The boats are tied along the shore. 
Sandallar sahil boyunca bağlıdırlar.
 

We walked along the seaside.
Sahil boyunca yürüdük.
 

      English Numbers / İngilizce Sayılar        tıklayabilirsiniz      

Above Yukarıda

The clouds are above the earth. 
Bulutlar yeryüzünün yukarılarındadırlar.

We were flying above the clouds. 
Biz bulutların üzerinde uçuyorduk.
 
The sun rose above the horizon. 

Güneş ufkun üzerinde yükseldi.
 

There are two mirrors above the washbasin.
Lavobonun üstünde iki ayna var.
 

Under Altında

The cat is under the table. 
Kedi masanın altındadır.  

We passed under several bridges. 
Biz, birçok köprülerin altından geçtik.
 

The children were sitting under a tree.
Çocuklar bir ağacın altında oturuyor.

 İngilizce Eğitim Setleri

Below Aşağısında

The mountains are below the clouds. 
Dağlar bulutların aşağısındadır.

His overcoat reaches just below the knees. 
Onun paltosu tam dizlerinin altına gelir.
 

This creature likes to swim just below the surface.
Bu yaratık yüzeyin hemen altında yüzmeyi seviyor.
 

The lamps are below the ceiling.
Lambalar tavanın hemen altında.
 

Behind Arkasında

The vegetable gardens are behind the houses. 
Sebze bahçeleri evlerin arkasındadır.  

The boy was hiding behind a tree. 
Çocuk bir ağacın arkasında saklanıyordu.
 

Ali hide behind Ayşe.
Ali, Ayşe’nin arkasına saklanıyor.
 

      İngilizce Alfabe        tıklayabilirsiniz      

 

Before Önce, önünde

Before Antalya there are high mountains. 
Antalya’dan önce yüksek dağlar vardır.

He came two days before Christmas. 
O, Noel’den iki gün önce geldi.

 

After - Sonra

I left the party after him.
Ondan sonra partiden ayrıldım.
 

He called me after Neslihan.
Neslihan’dan sonra beni o aradı.

 

To -e, -a

We went to Lüleburgaz last Sunday. 
Biz geçen pazar Lüleburgaz’a gittik.

Ali walks to school every day. 
Ali hergün okula yürür.  

He sent a letter to me last week. 
O, geçen hafta bana bir mektup gönderdi.
 

Among Arasında (ikiden fazla şey arasında)

Let us walk among the trees. 
Haydi, ağaçlar arasında yürüyelim.
 

There was a fight among footballers.
Futbolcular arasında kavga vardı.
 

Between -   Arasında (iki şey arasında)

Ali is sitting between Ayşe and Fatma. 
Ali, Ayşe ile Fatma’nın arasında oturuyor.

 

There is a conflict between Ayşe and Aslı.
Aslı ve Ayşe arasında bir çatışma var.
 

There is no difference between Ali and Veli.
Ali ve Veli arasında hiç fark yok.
 

      İngilizce Metinler ve Kısa Hikayeler        tıklayabilirsiniz      

Up Yukarı

Mary climbed up the rope 
Mary ipe tırmandı.
 

Across Çaprazlama, Karşıdan karşıya

We swam across the river. 
Biz nehri karşıdan karşıya yüzdük.
 
Her house is just across the street. 

Onun evi sokağın tam karşısındadır.  

 

She walked across the road.
O, yolun karşısına geçti.
 

There’s a bank just across the street.
Caddenin karşısında bir banka var.
 

Beside Yanında, göre

You are quite tall beside your brother. 
Kardeşinize göre oldukça uzun boylusunuz.  
 

Against -   Karşı

 They sailed against the wind. 
Onlar rüzgara karşı yelken açtılar.

He hit his head against the wall. 
O, başını duvara vurdu.

 

He was standing against the wall.
O duvara karşı yaslanıyordu.
 

Without -    -siz, -sız, -süz, -suz

We are learning English without teacher. 
Biz İngilizce’yi öğretmensiz öğreniyoruz.
 

Within İçinde

They danced within the house. 
Onlar evin içinde dansettiler.

This is not within my power. 
Bu benim gücüm dahilinde değildir.  
 

Upon Üzerinde

The tiger sprang upon the elephant. 
Kaplan filin üzerine sıçradı.
 

At -de, -da

He is at home now. 
O, şimdi evdedir.  
 
My grandfather is still at the table. 

Büyükbabam hâlâ masadadır.  

 

There is someone at the door.
Kapıda birisi var.
 

There was a good menu at the dinner table.
Yemek masasında güzel bir menü vardı.

 

By Yanında, vasıtası ile, tarafından

Sit by me. 
Yanıma otur.
 
I went to Ankara by plane. 

Ankara’ya uçakla gittim.

They came one by one. 
Onlar birer birer geldiler.  
 
He took my pencil by mistake. 

O, benim kalemimi yanlışlıkla aldı.
 
This book is written by Bernard Shaw. 

Bu kitap Bernard Shaw tarafından yazılmıştır.

Olive oil is sold by the litre. 
Zeytinyağı litre ile satılır.

In the cinema we sit side by side.
Biz sinemada yanyana otururuz.

I know Esin Deniz by sight. 
Esin Deniz’I şahsen tanırım. (görmekle)
 

      En Çok Kullanılan İngilizce 1000 Kelime ve Cümle        tıklayınız      

 

With  İle, beraber

I will go to the cinema with my father.
Babamla sinemaya gideceğim.

They saw me with my friend. 
Onlar beni arkadaşımla gördüler.  

What do they do with their ears?
Onlar kulakları ile ne yaparlar?

They hear with their ears. 
Onlar kulakları ile İşitirler.

What do you do with your nose?
Burnunuzla ne yaparsınız?  

I smell with my nose. 
Burnumla koklarım.

What does Mary do with her eyes?
Mary gözleri ile ne yapar?  
 

Like Gibi

He is not like me. 
O, benim gibi değildir.
 
He is like his father. 

O, babası gibidir.
 

Till  -e kadar

I waited for you till 9 o’clock last night. 
Geçen akşam seni saat 9’a kadar bekledim.

We didn’t get home till 2 o’clock. 
Biz saat ikiye kadar eve varmadık.
 

For İçin

He worked hard for a prize. 
O, bir ödül için çok çalıştı.
 
They went to Çamlıca for a picnic. 

Onlar piknik için Çamlıca’ya gittiler.

He lived here for five years. 
O, burada beş yıl yaşadı. (oturdu)  
 

Over Üzerinde

My umbrella is over my head. 
Şemsiyem başımın üzerindedir.

Ahmet fell over on the ice. 
Ahmet buzda düştü.
 
You should think it over. 

Onun üzerinde düşünseydin.
 

Put a jumper over your shirt.
Gömleğinin üstüne süveter giy.
 

He got the driving licence over 18 years of age.
O sürücü ehliyetini 18 yaşından büyükken aldı.

 

Around Etrafında

The Children run around the house. 
Çocuklar evin etrafında koştular.

 

The sun turns around the world.
Güneş Dünyanın etrafında döner.

From all around we heard the noise. 
Gürültüyü her taraftan işittik.
 

Besides -den, başka

I have two sons in İstanbul Besides one in London. 
Londra’daki bir taneden başka, İstanbul’da iki oğlum var.

Towards - -e doğru

I stood up and walked towards her.
Ben kalktım ve ona doğru yürüdüm.
 

He ran toward John.
O, John’a doğru koştu.
 

In front of - Önünde

Ayşe sits in front of me.
Ayşe benim önümde oturur.


 

İngilizce Gramer konusunun diğer linklerini listede görebilirsiniz.
İngilizce Gramer

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız

İngilizce Türkçe Çeviri

Simple Past Tense

İngilizce Yönler

Sağ banner 3
İngilizce Öğrenirken Bilmeniz Gereken 5 Önemli Nokta

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL