NE ARAMIŞTINIZ?

Limasollu Naci İngilizce Eğitim Setleri ve Online İngilizce Kursu Bir Arada

İngilizce Sıfatlar (Adjectives) Konu Anlatımı

Video süresi: 2:55

İngilizcede sıfatların görevi nedir?

İngilizce sıfatlar, isimlerin nitelik ve niceliklerini bildiren kelimelerdir. Varlıkların nasıl olduklarını, sayılarını bildirirler, yerlerini işaret ederler. Sıfatlar, isimlerden önce gelirler ve Türkçe’deki gibi belirttikleri durumlara göre, farklı isimlerle anılırlar.

1) Niteleme sıfatları nelerdir?

Niteleme sıfatları varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarını gösterirler.  

 Little  Küçük
 Red   Kırmızı
 Large   Geniş

a little bird        
küçük bir kuş


a red apple     
kırmızı bir elma


a large room    
geniş bir oda

 

2) Belirtme sıfatları nelerdir?

Belirtme sıfatları dört çeşittir. Varlıkların niceliklerini bildirirler.

a) İşaret Sıfatları

 This  Bu
 That   Şu
 These  Bunlar
 Those  Şunlar

This man            
Bu adam


That duck          
Şu ördek


These ducks      
Bu ördekler


Those pencils    
Şu kalemler

b) Sayı Sıfatları

one two three ten twenty first second third
 
bir iki üç on yirmi birinci ikinci üçüncü 

 
Two books             
İki kitap

 
Second class         
İkinci sınıf
 
First examination   
Birinci sınav

 


Hatırlatma: Sitemizdeki İngilizce gramer konuları ve öğretici ders videoları Limasollu Naci  İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır. 
 

 

c) Belgisiz Sıfatlar (belirsiz sıfatlar)

 Every  Her
 Any Hiç 
Some Bazı 

Every body        
Herkes


Everywhere     
Her yer


Anybody           
Herhangi bir kimse


Someone         
Herhangi biri


Some books    
Bazı kitaplar

d) Soru Sıfatları

Which   Hangi 
 What Ne
 How many Kaç tane
 How much  Ne kadar

Which book?           
Hangi kitap?


How many books?   
Kaç tane kitap?


How much money?  
Ne kadar para?


At what time?          
Ne zaman?

 

3) İyelik Sıfatları Nelerdir?

Bu sıfatlar birşeyin birisine ait olduğunu bildirirler.
 
My book 
Benim kitabım

Its tail  
Onun kuyruğu
 
Your father 

Senin baban
 
Our mother 

Bizim annemiz
 
His money 

Onun parası

Your house 
Sizin eviniz
 
Her cat 

Onun kedisi 
 
Their car 

Onların otomobili

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıkları

İngilizce Renkler

İngilizce Zamanlar

İngilizce Türkçe Sözlük

 

Sıfatların dereceleri  - Comparatives - Superlative

İngilizce'de niteleme sıfatları düzenli ve düzensiz olarak, yani kurallı veya kuralsız olarak iki şekilde derecelendirilebilir. Düzenli olanları daha ileri derecelendirebilmek için normal sıfatların sonuna er getirilir. En ileri dereceler içinse normal sıfatların sonuna est, ve başına da mutlaka the article getirilir. 

İngilizce gramerinde ileri derece sıfatlara Comparatives, en ileri derece sıfatlara Superlative ismi verilir.
 

Video süresi: 6:27

Sıfat - Adverb  Daha ileri derecede - Comparatives  En ileri derecede - Superlative
 long uzun  longer daha uzun  the longest en uzun
rich zengin  richer daha zengin  the richest en zengin
 hot sıcak  hotter daha sıcak  the hottest en sıcak
 great büyük  greater daha büyük  the greatest en büyük
 big büyük  bigger daha büyük  the biggest en büyük
 large geniş  larger daha geniş  the largest en geniş
 wet ıslak  wetter daha ıslak  the wettest en ıslak
 wide geniş  wider daha geniş  the widest en geniş
 tall uzun  taller  daha uzun  the tallest en uzun
 high yüksek  higher daha yüksek  the highest  en yüksek
hard katı  harder daha katı  the hardest en katı
 light hafif  lighter daha hafif  the lightest en hafif
 bright parlak  brighter daha parlak  the brightest en parlak
 cheap ucuz  cheaper daha ucuz  the cheapest en ucuz
 ripe olgun  riper daha olgun  the ripest en olgun
 narrow dar  narrower daha dar  the narrowest en dar
 strong kuvvetli  stronger daha kuvvetli  the strongest en kuvvetli

ÖNEMLİ NOT: great değer bakımından büyük, big hacim bakımından büyüktür. Large iri anlamında geniş, wide ise en olarak geniştir.
İki heceden daha uzun olan sıfatları daha ileri dereceye çevirmek için başına more edatı getirilir. En ileri dereceye çevirmek için ise sıfatın başına the most edatı getirilir. 

 

Normal Daha ileri derecede  En ileri derecede
beautiful                 güzel     more beautiful   daha güzel     the most beautiful  en güzel
important      önemli  more important  daha önemli  the most important en önemli
necessary               lüzumlu   more necessary daha lüzumlu   the most necessary en lüzumlu

İleri ve en ileri dereceye çevrilirken belirli bir kurala bağlı olmayan yani düzensiz şekilde değişen sıfatlar

Normal  Daha ileri derecede  En ileri derecede
good        iyi                 better          daha iyi  the best  en iyi    
bad          kötü              worse       daha kötü the worst  en kötü 
much       fazla             more          daha fazla             the most  en fazla 
many        fazla             more          daha fazla             the most  en fazla 
little           az less           daha az    the least  en az

ÖNEMLİ NOT: Much sayılamayan varlıklar, many ise sayılabilenler için kullanılır.            
 

 


 LN İngilizce eğitim setlerimiz hem İngilizce’yi öğrenme garantisi vermekte hem de İngiltere’den sertifika almanızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

 

Sıfatların cümle içindeki yeri 
 
Sıfatlar cümle içinde tek başlarına özne (subject) yani işi yapan olamaz. Özne daima isim olur. Sıfatlar isim olan bir öznenin baş tarafında bulunurlar ve o ismi süslerler. 
 
A boy is sleeping in the room.
Bir çocuk odada uyuyor. 
 
A young boy is sleeping in the room.      Young bu cümlede sıfattır.
Genç bir çocuk odada uyuyor. 

A book is on the table.
Bir kitap masanın üzerindedir. 
 
A green book is on the table.                   Green bu cümlede sıfattır.
Yeşil bir kitap masanın üzerindedir.

ÖNEMLİ NOT: 
Bir veya herhangi bir anlamına kullanılan a veya an hiçbir zaman sıfatlarla ismin arasına giremez. a good man (iyi bir adam), a beautiful girl (güzel bir kız), an historical building (tarihi bir bina)  denmesi gerekir.

Sıfatlar isim cümlelerinde direct object (nesne) olarak tek başına da bulunabilirler. Bu durumda bir isimle birleşip, sıfat tamlaması olarak kullanılmaları gerekmez. 
 
Ali is clever.                 The coat is wet
Ali akıllıdır.                   Palto ıslaktır. 
 

She is old.                    Apples are ripe.
O yaşlıdır.                     Elmalar olgundur. 
 

They are happy.            This river is deep.
Onlar mutludur.             Bu nehir derindir. 
 

We are young.               Elephants are heavy.
Biz genciz.                      Filler ağırdırlar. 
 

I am thirsty.                    The tea is hot.
Ben susadım.                Çay sıcaktır. 
 

My father is fat.              These roses are red.
Babam şIşmandır.          Bu güller kırmızıdırlar. 
 

The book is white.           These flowers are beautiful.
Kitap beyazdır.                Bu çiçekler güzeldirler. 

Sıfatların cümle içindeki kullanışları

Last night the stars were very bright.
Dün gece yıldızlar çok parlaktı. 

 A large car can not pass through a narrow road.
Geniş bir otomobil dar yoldan geçemez. 
 
We like hot tea.
Biz sıcak çay severiz. 
 
I don’t like cold water.
Soğuk su sevmem. 
 
I am fat.
Ben şişmanım. 
 
I am a fat boy.
Ben şişman bir çocuğum. 


Şimdi birbirine eş değerde sıfatlara sahip iki ismin karşılaştırmasını gösteren karşılaştırma cümlelerini görelim. 

 is  as sıfat  as  B

Ahmet is as fat as Mehmet.
Ahmet, Mehmet kadar şişmandır. 
 
Ayşe is as beautiful as Fatma.
Ayşe, Fatma kadar güzeldir. 
 
Olumsuzlarda, 
Ayşe is not as beautiful as Fatma.

Veya as yerine so da kullanılabilir ve,
 
Ayşe is not so beautiful as Fatma.
Ayşe, Fatma kadar güzel değildir. Olabilir. 
 
Soruda da aynı iki şekil uygulanabilir. 
Is Ayşe as beautiful as Fatma? 

Veya
Is Ayşe so beautiful as Fatma?
Ayşe, Fatma kadar güzel midir? 
 

Video süresi: 5:54


Birbirinden daha ileri derecede sıfatlara sahip olan iki ismin karşılaştırmalı çatısı

A  is  ileri derecede sıfat  than  B   A 

Ayşe is more beautiful than Fatma.
Ayşe, Fatma’dan daha güzeldir. 
 
My father is fatter than your father.
Benim babam, senin babandan daha şişmandır. 
 
İstanbul is larger than Ankara.
İstanbul, Ankara’dan daha geniştir (büyük). 

John is taller than Henry.
John, Henry’den daha uzundur. 
 
My pencil is longer than your pencil.
Benim kalemim, senin kaleminden daha uzundur. 
 
Ali is not younger than Ahmet.
Ali, Ahmet’den daha genç değildir.
 
Are they more beautiful than these?
Onlar, bunlardan daha güzel midirler? 
 
Birkaç ismin içinden en ileri derecede sıfata sahip karşılaştırma cümleleri

 is  en ileri derecede sıfat  B           in     C 

Antalya is the hottest city in Turkey.
Antalya Türkiye’de en sıcak şehirdir. 
 

Istanbul is the largest city in Turkey.
İstanbul Türkiye’de en büyük şehirdir. 
 

My father is the tallest man in our village.
Babam bizim köyde en uzun adamdır.
 

Is he the fattest man in this office?
O, bu büroda en şişman adam mıdır?

Who is the most beautiful girl in this class?
Bu sınıfta en güzel kız kimdir?
 

Where is the most expensive cheese?
En pahalı peynir nerededir?
 

Who is the tallest girl in this town?
Bu kasabada en uzun kız kimdir?
 

 

Tüm gramer konuları  İngilizce Gramer  sayfasındakı listede görebilirsiniz.

 

 

Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıkları

İngilizce Meyveler

Simple Present Tense

İngilizce Hikayeler

 

 

Tüm diğer konuları  İngilizce Konu Listesi  sayfasında bulabilirsiniz.

 

LN Komple İngilizce Eğitim Setleri + Online İngilizce Kursu Bir Arada Tanıtım Videosu (Süresi: 2:46)
 

 

 

Yorumlar

Öğrencilerimizden gelen binlerce yorum ve teşekkür mesajlarının birkaçını aşağıda görebilirsiniz.

Aydin Tomak / Norvec- Alesund

Sitenize tesadufen girdim ve merak saikasiyla devam ettim. Ingilizceyi kolejde 60 yil once ogrenmeye baslamistim. Gramer o kadar guzel izah edilmis ve turkce ile karsilastirilmasi yapilmis ki 60 yil once boyle bir calismanin yapilmamis olmasi dolayisi ile ingilizceyi ogrenirken yasadigim sikintilara uzuldum. Tebrik ederim simdikiler icin buyuk kolaylik saglamissiniz. Saygilar, Aydin

Fatoş / Şanlıurfa

Müthiş

Nehir tuzcuoğlu / Ankara

müthiş olmuş çok teşekkür ediyorum

Furkan Adiyaman / İstanbul

Harika

Emre Ercan / MARDİN

Çok güzel olmuş.

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş

Taksit seçeneklerini ödeme sayfamızda görebilirsiniz.

ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL