• sepet
 • WhatsApp ve Danışma Hattı
  Hafta içi: 09:00-17:00
  (0212) 230 89 09

  İngilizce Sıfatlar (Adjectives)  İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında  İngilizce sıfatlar adjectives  konusunu göreceğiz.

  İngilizce sıfatlar, isimlerin nitelik ve niceliklerini bildiren kelimelerdir. Varlıkların nasıl olduklarını, sayılarını bildirirler, yerlerini işaret ederler. İngilizce sıfatlar, isimlerden önce gelirler. İngilizce sıfatlar, Türkçe’deki gibi belirttikleri durumlara göre, farklı isimlerle anılırlar.

  Niteleme Sıfatları

  1) Niteleme Sıfatları varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarını gösterirler.  
   Little  Küçük
   Red   Kırmızı
   Large   Geniş
  a little bird      küçük bir kuş
  a red apple     kırmızı bir elma
  a large room    geniş bir oda

  Belirtme Sıfatlar

  2) Belirtme Sıfatları Dört çeşittir. Varlıkların niceliklerini bildirirler.

  İşaret Sıfatları

   This  Bu
   That   Şu
   These  Bunlar
   Those  Şunlar
  This man            Bu adam
  That duck          Şu ördek
  These ducks      Bu ördekler
  Those pencils    Şu kalemler

  Sayı Sıfatları

  one two three ten twenty first second third
   
  bir iki üç on yirmi birinci ikinci üçüncü 

   
  Two books             İki kitap
   
  Second class         İkinci sınıf
   
  First examination   Birinci sınav

  Belgisiz Sıfatlar (belirsiz sıfatlar)

   Every  Her
   Any Hiç 
  Some Bazı 
  Every body     Herkes
  Every where   Her yer
  Any body        Herhangi bir kimse
  Some one        Herhangi biri
  Some books    Bazı kitaplar

  Soru Sıfatları

  Which   Hangi 
   What Ne
   How many Kaç tane
   How much  Ne kadar
  Which book?           Hangi kitap?
  How many books?   Kaç tane kitap?
  How much money?  Ne kadar para?
  At what time?          Ne zaman?

  İyelik Sıfatları

  Bu sıfatlar birşeyin birisine ait olduğunu bildirirler.
   
  My book 
  Benim kitabım

  Its tail  
  Onun kuyruğu
   
  Your father 

  Senin baban
   
  Our mother 

  Bizim annemiz
   
  His money 

  Onun parası

  Your house 
  Sizin eviniz
   
  Her cat 

  Onun kedisi 
   
  Their car 

  Onların otomobili

  Faydalı olabilecek diğer bazı konu başlıklarımız


  Sıfatların dereceleri

  İngilizcede niteleme sıfatları düzenli ve düzensiz olarak, yani kurallı veya kuralsız olarak iki şekilde derecelendirilebilir. Düzenli olanları daha ileri derecelendirebilmek için normal sıfatların sonuna er getirilir. En ileri dereceler içinse normal sıfatların sonuna est, ve başına da mutlaka the article getirilir.

  Normal  Daha ileri derecede  En ileri derecede
   long uzun  longer daha uzun  the longest en uzun
  rich zengin  richer daha zengin  the richest en zengin
   hot sıcak  hotter daha sıcak  the hottest en sıcak
   great büyük  greater daha büyük  the greatest en büyük
   big büyük  bigger daha büyük  the biggest en büyük
   large geniş  larger daha geniş  the largest en geniş
   wet ıslak  wetter daha ıslak  the wettest en ıslak
   wide geniş  wider daha geniş  the widest en geniş
   tall uzun  taller  daha uzun  the tallest en uzun
   high yüksek  higher daha yüksek  the highest  en yüksek
  hard katı  harder daha katı  the hardest en katı
   light hafif  lighter daha hafif  the lightest en hafif
   bright parlak  brighter daha parlak  the brightest en parlak
   cheap ucuz  cheaper daha ucuz  the cheapest en ucuz
   ripe olgun  riper daha olgun  the ripest en olgun
   narrow dar  narrower daha dar  the narrowest en dar
   strong kuvvetli  stronger daha kuvvetli  the strongest en kuvvetli


  NOT: great değer bakımından büyük, big hacim bakımından büyüktür. Large iri anlamında geniş, wide ise en olarak geniştir.

  İki heceden daha uzun olan sıfatları daha ileri dereceye çevirmek için başına more edatı getirilir. En ileri dereceye çevirmek için ise sıfatın başına the most edatı getirilir. 
   
  beautiful                güzel   
   

  important              önemli 
   

  necessary              lüzumlu 
   

  more beautiful       daha güzel            the most beautiful           en güzel
   
  more important 
      daha önemli           the most important         en önemli
   

  more necessary    daha lüzumlu          the most necessary        en lüzumlu
   
  İleri ve en ileri dereceye çevrilirken belirli bir kurala bağlı olmayan yani düzensiz şekilde değişen sıfatları:
      
  good      iyi                better          daha iyi              the best              en iyi    
   
  bad      
     kötü          worse       daha kötü            the worst        en  kötü
   
  much   
    fazla          more         daha fazla           the most          en f azla
   
  many  
   fazla           more        daha fazla           the most         en fazla
   
  little     
  az               less          daha az               the least         en az

  NOT: Much sayılamayan varlıklar, many ise sayılabilenler için kullanılır.  
   
  Sıfatların cümle içindeki yeri 
   
  Sıfatlar cümle içinde tek başlarına özne (subject) yani işi yapan olamaz. Özne daima isim olur. Sıfatlar isim olan bir öznenin baş tarafında bulunurlar ve o ismi süslerler. 
   
  A boy is sleeping in the room.
  Bir çocuk odada uyuyor. 
   
  A young boy is sleeping in the room.      Young bu cümlede sıfattır.
  Genç bir çocuk odada uyuyor. 

  A book is on the table.
  Bir kitap masanın üzerindedir. 
   
  A green book is on the table.      Green bu cümlede sıfattır.
  Yeşil bir kitap masanın üzerindedir.

  NOT: 
  Bir veya herhangi bir anlamına kullanılan a veya an hiçbir zaman sıfatlarla ismin arasına giremez. Yani Türkçedeki gibi, iyi bir adam good a man olamaz, iyi bir adam demek istenirse, mutlaka,
   
  a good man                     iyi bir adam
   
  a beautiful girl                güzel bir kız
   
  an historical building      tarihi bir bina,  denmesi gerekir.
   
  Sıfatlar isim cümlelerinde direct object (nesne) olarak tek başına da bulunabilirler. Bu durumda bir isimle birleşip, sıfat tamlaması olarak kullanılmaları gerekmez. 
   
  Ali is clever.       The coat is wet
  Ali akıllıdır.         Palto ıslaktır. 
   

  She is old.          Apples are ripe.
  O yaşlıdır.           Elmalar olgundur. 
   

  They are happy.            This river is deep.
  Onlar mutludur.             Bu nehir derindir. 
   

  We are young.        Elephants are heavy.
  Biz genciz.             Filler ağırdırlar. 
   

  I am thirsty.          The tea is hot.
  Ben susadım.        Çay sıcaktır. 
   

  My father is fat.          These roses are red.
  Babam şIşmandır.       Bu güller kırmızıdırlar. 
   

  The book is white.        These flowers are beautiful.
  Kitap beyazdır.             Bu çiçekler güzeldirler. 

  Sıfatların cümle içindeki kullanışları:

  Last night the stars were very bright.
  Dün gece yıldızlar çok parlaktı. 

   A large car can not pass through a narrow road.
  Geniş bir otomobil dar yoldan geçemez. 
   
  We like hot tea.
  Biz sıcak çay severiz. 
   
  I don’t like cold water.
  Soğuk su sevmem. 
   
  I am fat.
  Ben şişmanım. 
   
  I am a fat boy.
  Ben şişman bir çocuğum. 

  Şimdi birbirine eş değerde sıfatlara sahip iki ismin karşılaştırmasını gösteren karşılaştırma cümlelerini görelim. 
   is  as sıfat  as  B
  Ahmet is as fat as Mehmet.
  Ahmet, Mehmet kadar şişmandır. 
   
  Ayşe is as beautiful as Fatma.
  Ayşe, Fatma kadar güzeldir. 
   
  Olumsuzlarda, 
  Ayşe is not as beautiful as Fatma.

  Veya as yerine so da kullanılabilir ve,
   
  Ayşe is not so beautiful as Fatma.
  Ayşe, Fatma kadar güzel değildir. Olabilir. 
   
  Soruda da aynı iki şekil uygulanabilir. 
  Is Ayşe as beautiful as Fatma? 

  Veya
  Is Ayşe so beautiful as Fatma?
  Ayşe, Fatma kadar güzel midir? 

  Birbirinden daha ileri derecede sıfatlara sahip olan iki ismin karşılaştırmalı çatısı:
  A  is  ileri derecede sıfat  than  B   A 
  Ayşe is more beautiful than Fatma.
  Ayşe, Fatma’dan daha güzeldir. 
   
  My father is fatter than your father.
  Benim babam, senin babandan daha şişmandır. 
   
  İstanbul is larger than Ankara.
  İstanbul, Ankara’dan daha geniştir (büyük). 

  John is taller than Henry.
  John, Henry’den daha uzundur. 
   
  My pencil is longer than your pencil.
  Benim kalemim, senin kaleminden daha uzundur. 
   
  Ali is not younger than Ahmet.
  Ali, Ahmet’den daha genç değildir.
   
  Are they more beautiful than these?
  Onlar, bunlardan daha güzel midirler? 
   
  Birkaç ismin içinden en ileri derecede sıfata sahip karşılaştırma cümleleri:
   is  en ileri derecede sıfat  B    in  C 
  Antalya is the hottest city in Turkey.
  Antalya Türkiye’de en sıcak şehirdir. 
   

  Istanbul is the largest city in Turkey.
  İstanbul Türkiye’de en büyük şehirdir. 
   

  My father is the tallest man in our village.
  Babam bizim köyde en uzun adamdır.
   

  Is he the fattest man in this office?
  O, bu büroda en şişman adam mıdır?

  Who is the most beautiful girl in this class?
  Bu sınıfta en güzel kız kimdir?
   

  Where is the most expensive cheese?
  En pahalı peynir nerededir?
   

  Who is the tallest girl in this town?
  Bu kasabada en uzun kız kimdir?

  Gramer bölümümüzün diğer başlıklarına ve İngilizce bölümümüzün diğer tüm konularına sol baştaki butonlara tıklayarak ulaşabilirsiniz.


  Tanıtım Videosu
  İngilizce Eğitim Seti 1.Kur tanıtım videosu
  İngilizce eğitim setleri 4 kur bir arada tanıtımı

  ingilizce seviye testi tanıtımı
  İngilizce öğrenimi hakkında en önemli 7 soru ve cevabı

  Fiyat listesi ve satın al

  İngilizce öğrenimi hakkında en önemli 5 nokta

  1.Kur İngilizce Eğitim Seti

  Yorum yazabilirsiniz.

  Ad / Soyad:
  Şehir:
  E mail :

  Yorumunuz:

  Değerlendirme
  (0212) 230 89 09


  Telefonumuz C.tesi ve Pazar da açıktır.
  Kampanyalarımızdan
  haberdar olun!

  Limasollu Naci Öğretim Yayınları®

  Sitemizde, İngilizce, Almanca, Rusça ve İspanyolca dilleri alanında çeşitli ücretsiz hizmetler vermek ve eğitim setlerimizin, neden Türkiye'de en çok tercih edilen eğitim setleri olduğunu açıklamak için titizlikle hazırlanmıştır.
  İngilizce eğitim seti, Almanca eğitim seti, Rusça eğitim seti ve İspanyolca eğitim seti linklerimizi tıklayarak setlerimizi inceleyebilir ve sipariş yapabilirsiniz.  

  Faydalı Linkler
  İngilizce Sözlük
  İngilizce - Türkçe Çeviri
  Seviye Testleri
  İngilizce Bilgiler
  Almanca Bilgiler
  Rusça Bilgiler
  İspanyolca Bilgiler
  Blog


  çözüm ortaklarıÇözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1 Çözüm Ortakları-1
   

  Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul
  Tel: (0212) 230 89 09           Faks: (0212) 230 18 49
  E-posta : info@limasollunaci.com
  İrtibat büromuzun çalışma saatleri: Pazartesi - Cuma: 09:00 - 17:00
  (Cumartesi ve Pazar kapalıdır.)

  Creation by Medialine Works