NE ARAMIŞTINIZ?

İçerikler


Aşağıda İngilizce alfabedeki tüm harfler ile çeşitli örnek cümleler görebilirsiniz.
 
A harfi için örnek cümleler

The letter A is the first letter of the English alphabet.
A harfi İngiliz alfabesinin birinci harfidir.

Alphabet starts with the letter A.
Alfabe A harfiyle başlar.

In ancient Egyptian alphabet, the letter A was symbolised with a simple picture of an ox head.
Eski Mısır alfabesinde, A harfi öküz kafasının basit bir resmi ile sembolize edilirdi.
 
B harfi için örnek cümleler

The letter B is the second letter in the English alphabet.
B harfi İngiliz alfabesinin ikinci harfidir.

B is a note in music.
B müzikte bir notadır.

B is one of the human blood types in medicine.
B tıpta insanların kan gruplarından biridir.
 
C harfi için örnek cümleler

 The letter C is the third letter in the English alphabet.
C harfi İngiliz alfabesinin üçüncü harfidir.

°C means "degrees Celsius" in temperature.
°C, ısıda “celcius derecesi” anlamına gelir.

C means "one hundred" in Roman numerals.
C, Roma rakamlarında “yüz” demektir.


D harfi için örnek cümleler
 
The letter D is the fourth letter in the English alphabet.
D harfi İngiliz alfabesinin dördüncü harfidir.

D is a barely passing grade in education.
D eğitimde ucu ucuna geçmenin notudur.

D also means the number 500 in Roman numerals.
D aynı zamanda Roma rakamlarında beş yüz rakamı demektir.
 
E harfi için örnek cümleler
 
The letter E is the fifth letter in the English alphabet.
E harfi İngiliz alfabesinin beşinci harfidir.

The letter e is often used to start other words to mean "electronic", like in e-mail or e-commerce in computers.
Bilgisayarlarda e harfi genellikle e-posta ya da e-ticaret gibi “elektronik” ile başlayan diğer kelimeleri başlatmak için kullanılır.

In money, e is commonly used as a symbol for the euro when the symbol € is not available.
Parada e, € sembolünün bulunmadığı zamanlarda euro’nun sembolü olarak kullanılır.
 
F harfi için örnek cümleler
 
The letter F is the sixth letter in the English alphabet.
F harfi İngiliz alfabesinin altıncı harfidir.

F is often an abbreviation for Friday, or for the month February in calendars.
F genellikle takvimlerde Cuma(Friday) ya da Şubat ayı (February) için kısaltma olarak kullanılır.

F is a failing grade in education.
F eğitimde kalma notudur.
 
G harfi için örnek cümleler
 
The letter G is the 7th letter in the English alphabet.
G harfi İngiliz alfabesinin yedinci harfidir.

In movies, G is a rating given by the Motion Picture Association of America, meaning the movie is good to be viewed by all people.
Sinemalarda, G, Amerika Sinema Birliği tarafından filmin herkes tarafından seyredilmek için iyi (good) olduğunu gösteren bir derecelendirmedir.

In the SI (International System of Units), g is the symbol for the gram.
Uluslararası Birim sitemi’nde g, gramın sembolüdür.
 
H harfi için örnek cümleler
 
The letter H is the eighth letter in the English alphabet.
H harfi İngiliz alfabesinin sekizinci harfidir.

H is the symbol for hydrogen in chemistry.
H kimyada hidrojenin sembolüdür.

H is a note in the German system, meaning "B natural" in music.
H Alman sisteminde “B doğal” anlamına gelen bir notadır.         
 
I harfi için örnek cümleler
 
The letter I is the ninth letter in the English alphabet.
I harfi İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfidir.

In English, I is a pronoun which means "me". "I love you." "You and I can walk to the store."
İngilizcede I bir zamirdir ve “ben” demektir. “Ben seni seviyorum.” “Sen ve ben mağazaya yürürüz.”

I means the number one (1) in Roman numerals.
I Roma rakamlarında (1) sayısı anlamına gelir.
 
J harfi için örnek cümleler
 
The letter J is the tenth letter in the English alphabet.
J harfi İngiliz alfabesinin onuncu harfidir.

J can sometimes mean these months - January, June, or July in calendars.
J bazen takvimlerde şu ayları gösterir- Ocak (January), Haziran(June) ya da Temmuz(July).
 
In a deck of playing cards, the letter J is used to mark the jacks.
Bir deste oyun kartında, J harfi oğlanları göstermek için kullanılır.
 
K harfi için örnek cümleler
 
The letter K is eleventh letter in the English alphabet.
K harfi İngiliz alfabesinin onbirinci harfidir.
 
In chemistry, K is the symbol for potassium (from its German name kalium).
Kimyada, K potasyumun sembolüdür (Almanca adı kalium’dan gelmektedir).
 
In a deck of playing cards, the letter K is used to mark the kings.
Bir deste oyun kartında, K harfi kralları göstermek için kullanılır.
 
L harfi için örnek cümleler
 
The letter L is the twelfth letter in the English alphabet.
L harfi İngiliz alfabesinin onikinci harfidir.
 
For clothing, L sometimes means "large size".
Giysilerde L  bazen “büyük beden” anlamına gelir.
 
In Roman numerals, L means the number “fifty”.
Roma rakamlarında L “elli” rakamı anlamındadır.
 
M harfi için örnek cümleler
 
The letter M is the 13th letter in the English alphabet.
M harfi İngiliz alfabesinin on üçüncü harfidir.
 
 In calendars, M sometimes means Monday or means one of the months "March" or "May".
Takvimlerde, M bazen Pazartesi(Monday) ya da aylardan biri olan Mart(March) ya da Mayıs(May) anlamına gelir.
 
In money, M means million.
Parada, M milyon demektir.
 
N harfi için örnek cümleler
 
The letter N is the fourteenth letter in the English alphabet.
N harfi İngiliz alfabesinin on dördüncü harfidir.
 
On calendars, N sometimes means the month November.
Takvimlerde, N bazen Kasım(November) ayı anlamına gelir.
 
 In chemistry, N is the symbol for nitrogen.
Kimyada, N nitrojenin sembolüdür.
 
O harfi için örnek cümleler
 
The letter O is the fifteenth letter in the English alphabet.
O harfi İngiliz alfabesinin on beşinci harfidir.
 
In chemistry, O is the symbol for oxygen.
Kimyada O oksijenin sembolüdür.
 
In medicine, O is one of the human blood types.
Tıpta O insan kan gruplarından biridir.
 
P harfi için örnek cümleler
 
P is the sixteenth letter in the English alphabet.
P harfi İngiliz alfabesinin onaltıncı harfidir.
 
In chemistry, P is the symbol for the element phosphorus, or phosphate.
Kimyada, P fosfor ya da fosfat elementlerinin sembolüdür.
 
In American football, P is used as a symbol for the
 punter.
Amerikan futbolunda, P bahisçi(punter) için sembol olarak kullanılır.
 
Q harfi için örnek cümleler
 
The letter Q is the seventeenth letter in the English alphabet.
Q harfi İngiliz alfabesinin onyedinci harfidir.
 
In English, Q can be a short letter for ’question’.
İngilizcede, Q “soru”(question) kelimesinin kısaltması olabilir.
 
In science fiction, Q is a character in several Star Trek television shows.
Bilim kurguda, Q bir kaç Star Trek televizyon şovundaki bir karakterdir.
 
R harfi için örnek cümleler
 
The letter R is the eighteenth letter in the English alphabet.
R harfi İngiliz alfabesinin onsekizinci harfidir.
 
In navigation, R means the direction "right."
Navigasyonda, R “sağ”(right) yön demektir.
 
In movies, R means "restricted."
Sinemalarda, R “sınırlı”(kısıtlanmış) demektir.

S harfi için örnek cümleler
 
The letter S is the nineteenth letter in the English alphabet.
S harfi İngiliz alfabesinin ondokuzuncu harfidir.
 
On calendars, S is most times the short letter for Saturday or Sunday, or the month September.
Takvimlerde, S çoğu zaman Cumartesi(Saturday) ya da Pazar(Sunday) gününün, ya da Eylül(September) ayının kısaltmasıdır.
 
In chemistry, S is the symbol for sulphur.
Kimyada, S sülfürün sembolüdür.
 
T harfi için örnek cümleler
 
The letter T is the twentieth letter in the English alphabet.
T harfi İngiliz alfabesinin yirminci harfidir.
 
On calendars, T is most times a short letter for Tuesday or Thursday.
Takvimlerde, T çoğu zaman Salı(Tuesday) ya da Perşembe(Thursday) günlerinin kısaltmasıdır.
 
In logic, T is for True and F is for False.
Mantıkta, T Doğru(true) ve F de Yanlış(false) içindir.
 
U harfi için örnek cümleler
 
The letter U is the twenty-first letter in the English alphabet.
U harfi İngiliz alfabesinin yirmi birinci harfidir.
 
On calendars, U is most times a short letter for Sunday when S is used for Saturday.
Takvimlerde U çoğu zaman, S harfi Saturday(Cumartesi) için kullanıldığında, Pazar(Sunday) için kullanılır.
 
In chemistry, U is the symbol for uranium.
Kimyada U, uranyumun sembolüdür.
 
V harfi için örnek cümleler
 
The letter V is the twenty-second letter in the English alphabet.
V harfi İngiliz alfabesinin yirmi ikinci harfidir.
 
 In Roman numerals, V means the number five.
Roma rakamlarında, V beş sayısı anlamına gelir.
 
V is a science fiction television show.
V bilim kurgu bir televizyon şovudur.
 
W harfi için örnek cümleler
 
The letter W is the twenty-third letter in the English alphabet.
W harfi İngiliz alfabesinin yirmi üçüncü harfidir.
 
On calendars, W is most times a short letter for Wednesday.
Takvimlerde W çoğu zaman Çarşamba(Wednesday) gününün kısaltmasıdır.
 
In news story writing, the "five W’s" are who, what, when, where and why.
Haber hikayesi yazarken, “beş W’ler” kim(who), ne(what), ne zaman(when), nerede(where) ve neden(why)dir.
 
X harfi için örnek cümleler
 
The letter X is the twenty-fourth letter in the English alphabet.
X harfi İngiliz alfabesinin yirmi dördüncü harfidir.
 
X is also used often to show kisses at the end of a letter or text message.
X genellikle mektupların ya da telefon mesajlarının sonunda öpücüğü göstermek için kullanılır.
 
In Roman numerals, X means “ten”.
Roma rakamlarında, X “on” anlamına gelir.

Y harfi için örnek cümleler
 
The letter Y is the twenty-fifth letter in the English alphabet.
Y harfi İngiliz alfabesinin yirmi beşinci harfidir.
 
Y is sometimes considered a consonant as in words like say and they, a vowel as in words cry and fly. 
Y bazen say ve they gibi kelimelerde sessiz harf olarak düşünülürken, cry ve fly gibi kelimelerde sesli harf olarak düşünülür.
 
In chemistry, Y is the symbol for yttrium.
Kimyada Y, itriyumun sembolüdür.
 
Z harfi için örnek cümleler
 
The letter Z is the twenty-sixth and last letter in the English alphabet.
Z harfi İngiliz alfabesinin yirmi altıncı ve son harfidir.
 
Z is the most rarely used letter in the English language. 
Z İngiliz alfabesinde en nadir kullanılan harftir.
 
In cartoons, Z means the sound of sleeping or snoring.
Çizgi filmlerde Z uyuma ya da horlama sesi demektir.
 

 

 

İngilizce Alfabe - Harflerin Okunuşları

Yorum Yazabilirsiniz

Lütfen değerlendirmenizi yapınız!

Alışveriş Sepetiniz

Sepetiniz henüz boş
ALIŞVERİŞE DEVAM ET

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

Parolanızı mı unuttunuz?
ÜYE DEĞİLSENÜYE OL