Present perfect tense

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

İngilizce belirsiz geçmiş zaman


Present perfect tense
, ingilizce belirsiz geçmiş zamanı anlatan tensdir. 

Present perfect tense, kullanıldığı yer çok önemli olan bir tensdir. Nerede kullanılacağı, yine geçmiş zamanı anlatan simple past tense ile karıştırılmamalıdır.


Aşağıda Present perfect tense konu anlatımı bölümünde bu konuda açıklama bulacaksınız.

Present perfect tense konu anlatımı  

Present perfect tense bir işin geçmişte herhangi bir belirsiz zamanda yapıldığını ifade eder.
Geçmişte yapılmış işleri Present perfect tense ile açıklamak uygundur.


Geçmişte belirli zamanları ifade eden "dün, Salı günü, geçen sene" gibi zarflar, Present perfect tense ile sadece since ve before (-den beri) ile kullanılır. 


Eğer işin yapılma tarihi belirtiliyorsa Present perfect tense kullanılmaz, yerine Simple past tense kullanılır. 


Bu iki tens, türkçeye geçmiş zaman olarak çevrilir.
 Aslında aralarında fark vardır. Bu farkı tam olarak anlayabilmek için,
 Simple past tense ve present perfect tense karşılaştırması linkimizi tıklayabilirsiniz.
Önemli Not:

Present perfect tense türkçede en doğru şekilde, belirsiz geçmiş zaman olarak ifade edilebilir. Çünkü Present perfect tense cümlelerde geçmişte yapılan işin ne zaman yapıldığı değil, özellikle yapılmış olup olmadığı önemlidir.


Present perfect tense örnekler


I have cooked a cake, it's not the first time.
Ben kek pişirdim, bu ilk değil. 

I have cooked cake before.
Ben daha önce kek pişirdim. 
 

 

Present perfect tense olumlu cümleler 

Present perfect tense cümleler, önce özne, sonra yardımcı fiil, ardından fiilin 3.Şekli ve gerekirse tümleç eklenerek kurulur.

 

Present perfect tense cümlelerin olumlu şeklini bir tablo halinde görelim.

 

Özne Yardımcı fiil Fiil 3.Şekli Tümleç Türkçesi
I have studied English. Ben İngilizce çalıştım.
You have studied English. Sen İngilizce çalıştın.
He has studied English. O, İngilizce çalıştı.
She has studied English. O, İngilizce çalıştı.
We have studied English. Biz ingilizce çalıştık.
You have studied English. Siz İngilizce çalıştınız.
They have studied English. Onlar İngilizce çalıştılar.
 

Present perfect tense çeşitli örnek cümleler

Present perfect tense

 

I have been in New York.
New York'ta bulundum. (
New York'u ziyaret ettim.) 

You have listened to Britney Spears in the concert.
Sen Konserde Britney Spears’i dinledin. 

I have seen that movie.
Ben o filmi gördüm.

He has paid his income tax.
O gelir vergisini ödedi.

They have explained the Big Bang Theory.
Onlar Büyük Patlama teorisini açıkladılar.

Present perfect tense ile zaman zarfı   

 
Zaman belirten kelimeler, cümlede farklı yerlere gelebilir.  

I have done that joke before.
Ben o şakayı önceden yaptım. 

We have already learnt the news.
Haberleri çoktan öğrendik.

I have never seen a ghost.
Ben asla bir hayalet görmedim.

 

The director hasn't come yet.
Müdür henüz gelmedi.

We have just met the Japanese businessman.
Japon işadamıyla daha şimdi buluştuk. 

The dog hasn't eaten his meal since yesterday.
Köpek dünden beri yemeğini yemedi. 

I have been on holiday for 2 days.
Ben İki günden beri tatildeydim.

 

Present perfect tense olumsuz cümleler

Present perfect tense olumsuz cümleler, önce özne kullanılır, sonra "to have" yardımcı fiilinin olumsuzu eklenir ve asıl fiilin 3.Şekli ve gerekirse tümleç eklenerek kurulur.


Present perfect tense cümlelerin olumsuz şeklini bir tablo halinde görelim.

 

Özne Yardımcı fiil Fiil 3.Şekli Tümleç Türkçesi
I have not (haven't) seen a kangaroo. Ben hiç kanguru görmedim.
You have not (hasn't) seen a kangaroo. Sen hiç kanguru görmedin.
He has not (hasn't) seen a kangaroo. O, hiç kanguru görmedi.
She has not (hasn't) seen a kangaroo. O, hiç kanguru görmedi.
We have not (haven't) seen a kangaroo. Biz hiç kanguru görmedik.
You have not (haven't) seen a kangaroo. Siz hiç kanguru görmediniz.
They have not (haven't) seen a kangaroo. Onlar hiç kanguru görmediler.

 


Present perfect tense ile ilgili olumsuz çeşitli örnek cümleler

 
My friend hasn't sing a karaoke song.
Arkadaşım karaoke şarkısı söylemedi. 

The movie "Saw" haven't gotton the Oscar Prize.
"Testere" filmi Oskar ödülü almadı. 

You haven't played tennis.
Sen tenis oynamadın.  

 

Present perfect tense çoğunlukla bazı zarflarla (adverb) birlikte kullanılır. Şimdi bu durumları örnekleriyle birlikte görelim.

Already - Yet

Already” şu anda, bu durumda, konuştuğumuz anda anlamına gelir. Yalnızca olumlu cümlede kullanılır. Cümledeki yeri yardımcı fiil “have” ile asıl fiil arasındadır.

Yet” henüz anlamını taşır. Bu kelime ise soru ve olumsuz cümlelerde kullanılır. Yani “yet” kullanılarak sorulan bir soru cümlesine olumlu cevap vermek istiyorsak “already”, olumsuz cevap vermek istiyorsak “yet” kullanarak cevap vereceğiz. “Yet”in cümledeki yeri sondadır. Örneğin,

Has the director come yet?
Henüz (Şu ana kadar) müdür geldi mi?

Yes, he has already come.
Evet, o geldi. (O halen gelmiş bulunuyor, şu anda buradadır.)

No, he has not come yet.
Hayır, o henüz gelmedi.

 

İngilizce  already  veya  yet   zarfı ile ilgili ilave bilgiler almak için tıklayabilirsiniz. 

 

Ever - Never

Her ikisi de “hiç” anlamına gelir. “Ever” soru cümlelerinde, “never” ise olumsuz cümlelerde kullanılır.

Have you ever been to Japan?

Siz hiç Japonya’da bulundunuz mu?

Yes, I have been to Japan.
Evet, ben Japonya’da bulundum.

No, I have never been to Japan.
Hayır, ben Japonya’da hiç bulunmadım.

 

İngilizce  ever  veya  never  zarfı ile ilgili ilave bilgiler almak için tıklayabilirsiniz.

 

 Just

Henüz bitmiş bir işi ifade etmek için, cümleyi yardımcı fiil ile asıl fiil arasına “just” koyarak kurarız.

I have just locked the door.
Kapıyı tam şimdi kilitledim.

Ali has just come home.
Ali tam şimdi eve geldi.

Have they just gone out?
Onlar tam şimdi mi gittiler?

 

İngilizce  just  zarfı ile ilgili ilave bilgiler almak için tıklayabilirsiniz.

Since - For

Bu edatların ikisi de Türkçe’de “den beri” anlamına gelir. Yani Türkçe’deki, “den beri” İngilizce’de iki türlü söylenir.

Since”den sonra daima bir zaman adı gelir. “For”dan sonra ise daima bir zaman süresi gelir. (Bir zaman ölçüsü)

since last week             geçen haftadan beri
since last summer       geçen yazdan beri
since last year               geçen seneden beri
since one o’clock          saat birden beri
since two o’clock          saat ikiden beri
since twelve o’clock     saat onikiden beri
since Sunday                  pazardan beri.

Veya bir sene adı, yani belli bir tarih koyabiliriz.

Since 1936    1936’dan beri
Since 1950    1950’den beri

For” edatını kullanmak istersek “for”dan sonra bir zaman ölçüsü koymak gerekir.

For one minute     bir dakikadan beri
For two hours       iki saatten beri
For three days      üç günden beri
For five weeks     beş haftadan beri
For ten years        on yıldan beri


I have lived in İstanbul for ten years.
On yıldan beri İstanbul’da oturdum. (yaşadım.)
 

I have studied at home since 6 o’clock.
Saat altıdan beri evde çalıştım. (Veya bir saattir evde çalıştım.)
 

I have studied at home for one hour.
Bir saatten beri evde çalıştım. (Veya bir saattir evde çalıştım.)

She has painted three pictures since last month.
O, geçen aydan beri üç resim yaptı.

How long have you been in this country?
Ne kadar zamandan beri bu ülkede kaldınız?

I have been in this country since last year.
Geçen yıldan beri bu ülkede kaldım.
 

Ali has known Ayşe since high school.
Ali, Ayşe’yi liseden beri tanır.

I haven’t seen Ayşe for more than a week.
Bir haftadan fazladır Ayşe’yi görmedim.

I haven’t seen her for ages.
Onu, yüzyıllardır görmedim. (Onu çok uzun zamandır görmedim.)


Ayşe has lived in Finike for five years.
Ayşe beş yıldan beri Finike’de oturdu.

Poor cat hasn’t eaten anything for two days.
Zavallı kedi iki gündür hiçbir şey yemedi.

I have been away from home for six years.
Altı yıldır vatanımdan uzaktayım. (Halen de uzaktayım.)

 

İngilizce  since  veya  for  zarfı ile ilgili ilave bilgiler almak için tıklayabilirsiniz

 

Present perfect tense tavsiye edin 

 


Şimdi Present Perfect Tense ile çeşitli örnekler yapalım.

Have you given her that parcel?
O paketi, ona verdiniz mi?

Yes, I have given her that parcel.
Evet, o paketi, ona verdim.

I have read that book twice.
Ben, o kitabı iki defa okudum.

She has worked in our office for a year.
O, bizim büromuzda bir yıl çalıştı.
(Şu anda da çalışıyor anlamı çıkıyor.)

They have visited all the museums in the city.
Onlar, şehirdeki bütün müzeleri ziyaret ettiler.

Have you been to the Zoo?
Hayvanat bahçzesine gittiniz mi?

Yes, I have been to the Zoo.
Evet, hayvanat bahçesine gittim.

What have you seen there?
Orada ne gördünüz?

I have seen wild animals there.
Orada vahşi hayvanlar gördüm.

Have you learnt anything in this lesson?
Bu derste birşey öğrendiniz mi?

Yes, I have learnt.
Evet, öğrendim.

What have you learnt?
Ne öğrendiniz?

I have learnt Present Perfect Tense.

Present Perfect Tense’i öğrendim.

 

Sitemizde incelemekte olduğunuz Present perfect tense ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

 

Present perfect tense ile ilgili örnek cümleler 


I have opened the window.

Pencereyi açtım.

 

He has eaten the cake.
O, keki yedi.

 

I haven't washed the dishes.
Bulaşıkları yıkamadım.

 

The baby has slept.
Bebek uyudu.

 ingilizce eğitim seti

I have had my lunch.
Öğle yemeğimi yedim.She hasn’t painted the walls.
O duvarları boyamadı.

 


Present perfect tense soru cümlelerini diğer sayfamızda göreceğiz. 


Present perfect tense konusunun devamı
  için tıklayınız.   

 

Present perfect tense diğer konuları

 

İngilizce belirsiz geçmiş zaman soru cümleleri

Since

For

Just

Already

Yet

Never

Ever

Simple past tense ve present perfect tense karşılaştırması

Present perfect tense test

Present perfect tense soru ve cevapları

 

 

 

İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 
Pangaltı, Ergenekon Cad.
No:18 Şişli 34380 İstanbul

Tel: (0212) 230 89 09
Faks: (0212) 230 18 49

E-posta: info@limasollunaci.com
Telefonumuz Cumartesi-Pazar açıktır.
ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti