İngilizce sayılar

English numbers

 

Sayfamızda İngilizce sayılar ve İngilizce rakamlar konusu yer almaktadır. 

 

Aşağıda İngilizce sayılar tablosunda İngilizce sayıları 0'dan 1.000'e kadar görebilrsiniz.

  


İngilizce sayılar ve rakamlar tablosu     

 

 

0

 

zero

 

1

 

one

 

2

 

two

 

3

 

three

 

4

 

four

 

5

 

 five

 

6

 

six

 

7

 

seven

 

8

 

eight

 

9

 

nine

 

10

 

ten

 

11

 

eleven

 

12

 

twelve

 

13

 

thirteen

 

14

 

fourteen

 

15

 

fifteen

 

16

 

sixteen

 

17

 

seventeen

 

18

 

eighteen

 

19

 

nineteen

20

 

twenty

 

30

 

 thirty

 

40

 

forty

 

50

 

fifty

 

60

 

sixty

 

70

 

seventy

 

80

 

eighty

 

90

 

ninety

 

100

 

hundred

 

1000

 

thousand

 

1 000 000

 

million

 

 

 

 
 

İngilizce sayılar ve rakamların sıra bildirme şekli

 

İngilizce sayılar ve rakamların sıra bildirme şeklini de aşağıda görebilirsiniz. 
 

 

1st

first

birinci

2nd

second

ikinci

3rd

third

üçüncü

 4th

fourth

dördüncü

5th

fifth   

beşinci

6th

sixth

altıncı

7th

seventh   

yedinci

8th

eighth

sekizinci

9th

ninth   

dokuzuncu

10th

tenth

onuncu

11th

eleventh

on birinci

12th

twelfth

on ikinci

13th

thirteenth

on üçüncü

14th

fourteenth

on dördüncü

15th

fifteenth

on beşinci

16th

sixteenth

on altıncı

17th

seventeenth

on yedinci

18th

eighteenth

on sekizinci

19th

nineteenth

on dokuzuncu

20th

twentieth

yirminci

30th

thirtieth

otuzuncu

40th

fortieth

kırkıncı

50th

fiftieth

ellinci

60th

sixtieth

altmışıncı

70th

seventieth

yetmişinci

80th

eightieth

sekseninci

90th

ninetieth

doksanıncı

100th

hundredth

yüzüncü

1.000th

thousandth

bininci

1.000.000th

millionth

milyonuncu

 

Sayfamızda incelemekte olduğunuz  İngilizce sayılar ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.
 


İngilizce sayılar konusunda şöyle bir ayrıcalık vardır. 

 

Bazı spor dallarında sıfır rakamının farklı söyleniş alışkanlıkları mevcuttur. 

Örneğin futbolda maç neticeleri söylenirken 0 (sıfır) yerine "nil" denir. 

 

Örneğin: 

Liverpool Two - Chelsea Nil
Liverpol 2 - Chelsea 0    anlamına gelir

 

Tenisde de sıfır yerine "love" denir.

Örneğin:

Nadal Three - Federer Love
Nadal 3 - Federer 0   anlamına gelir.

 

İngilizce sayılar ile ilgili bilgiler


Sayfamızın bu bölümünde, ingilizce sayılar ile ilgili teknik bazı açıklamalar göreceksiniz.

 

Numbers

 

A number is a mathematical object used to count, label, and measure. In mathematics, the definition of number has been extended over the years to include such numbers as zero, negative numbers, rational numbers, irrational numbers, and complex numbers. 

Numbering methods 
Numbers for people 

There are different ways of giving symbols to numbers. These methods are called number systems. The most common number system that people use is the base ten number system. The base ten number system is also called the decimal number system. The base ten number system is common because people have ten fingers and ten toes. There are 10 different symbols (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9) used in the base ten number system. These ten symbols are called digits. 
 


A symbol for a number is made up of these ten digits. The position of the digits shows how big the number is. For example, the number 23 in the decimal number system really means 2 times 10 plus 3, and 101 means 1 times a hundred (=100) plus 0 times 10 (=0) plus 1 times 1 (=1).
 

Numbers for machines  

Another number system is more common for machines. The machine number system is called the binary number system. The binary number system is also called the base two number system. There are two different symbols (0 and 1) used in the base two number system. These two symbols are called bits.  


 A symbol for a binary number is made up of these two bit symbols. The position of the bit symbols shows how big the number is. For example, the number 10 in the binary number system really means 1 times 2 plus 0, and 101    
means 1 times four (=4) plus 0 times two (=0) plus 1 times 1 (=1). The binary number 10 is the same as the decimal number 2. The binary 
number 101 is the same as the decimal number 5.
 

Names of numbers 

English has special names for some of the numbers in the decimal number system that are "powers of ten". All of these powers of ten numbers in the decimal number system use just the symbol "1" and the symbol "0". For example, ten tens is the same as ten times ten, or one hundred.  Also, ten hundreds is the same as ten times one hundred, or one thousand. 

Types of numbers 
Natural numbers

Natural numbers are the numbers which we normally use for counting, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 etc. Some people say that 0 is a natural number, too. Another name for these numbers is positive numbers. These numbers are sometimes written as +1 to show that they are different from the negative numbers.  If 0 is called a natural number, then the natural numbers are the same as the whole numbers. If 0 is not called a natural number, then the natural numbers are the same as the counting numbers.

Negative numbers 

Negative numbers are numbers less than zero. One way to think of negative numbers is using a number line. We call one point on this line zero. Then we will label (write the name of) every position on the line by how far to the right of the zero point it is, for example the point one is one centimeter to the right, the point two is two centimeters to the right. Now think about a point which is one centimeter to the left of the zero point. We cannot call this point one, as there is already a point called one. We therefore call this point minus 1 (-1) (as it is one centimeter away, but in the opposite direction).  All the normal operations of mathematics can be done with negative numbers. 

Integers  numbers

Integers are all the natural numbers, all their opposites, and the number zero. Decimal numbers and fractions are not integers. 

 

Sayılar

Bir sayı, saymak, tasnif etmek ve ölçmek için kullanılan matematiksel bir nesnedir. Matematikte, yıllar içinde sayının tanımı sıfır, negatif sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve karmaşık sayılar olmak üzere genişletildi.


Numaralandırma metotları 
Kişiler için sayılar 


Sayılara semboller vermenin değişik yolları vardır. İnsanların kullandığı en yaygın sayı sistemi onluk sistemdir. Onluk sayı sistemi ondalık sistem diye de adlandırılır. Onluk sayı sistemi yaygındır çünkü insanların on el ve on ayak parmağı vardır. Onluk sayı sisteminde kullanılan 10 tane değişik sistem sembol vardır(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9). Bu on sembol basamaklar diye adlandırılır. 
 

Bir sayının sembolü bu on basamaktan yapılır. Basamakların pozisyonu sayının ne kadar büyük olduğunu gösterir. Örneğin ondalık sayı sisteminde 23 sayısı 2 çarpı 10 artı 3 ve 101, 1 çarpı 100 artı 0 çarpı 10 ve 1 çarpı 1 demektir. 

 

Makineler için sayılar 

Başka bir sayı sistemi de makineler için yaygındır. Makine sayı sistemi ikilik sayı sistemi diye adlandırılır. İkilik sistem bazen iki tabanlı sistem diye de adlandırılır. İki tabanlı sistemde iki değişik sembol vardır (0 ve 1). Bu iki sembol ikil diye adlandırılır.  

İkilik sayı sisteminin bir sembolü bu iki sembolle yapılır. İkilik sembollerin pozisyonu sayının ne kadar büyük olduğunu gösterir. Örneğin, ikilik sistemde 10 sayısı aslında 1 çarpı 2 artı 0 demektir ve 101 de, 1 çarpı 4 artı 0 çarpı 2 artı 1 çarpı 1 demektir. İkilik sistemde sayısı ondalık sistemdeki 2 sayısıyla aynıdır. İkilik sistemde 101 sayısı onluk sistemde 5 sayısıyla aynıdır. 
 

Sayıların isimleri

İngilizce, onluk sistemdeki bazı sayılar için “onun kuvvetleri” diye bir özel isme sahiptir. Onluk sistemdeki tüm bu onun kuvvetleri sadece “1” ve “0” sembollerini kullanır. Örneğin onun onuncu kuvveti on çarpı onla ya da yüzle aynıdır. Aynı şekilde onun yüzüncü kuvveti de on çarpı yüzle ya da binle aynıdır.  


Sayıların çeşitleri 
Doğal sayılar 

Doğal sayılar normalde saymak için kullandığımız sayılardır; 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 ve diğerleri. Bazıları 0ında doğal sayı olduğunu söylerler. Bu sayılar için başka bir isim de pozitif sayılardır. Bu sayılar bazen negatif sayılardan farklı olduklarını göstermek için +1 olarak yazılır. Eğer 0 doğal sayı olarak adlandırılırsa, o zaman doğal sayılar tüm sayılarla aynı olur. Eğer 0 doğal sayı diye adlandırılmazsa o zaman doğal sayılar sayma sayılarıyla aynı olurlar.  


Negatif sayılar  

Negatif sayılar sıfırdan küçük sayılardır. Negatif sayıları düşünmenin bir yolu bir sayı çizgisidir. Bu çizgide bir noktayı sıfır diye adlandırırız. Sonra çizgideki her noktayı sıfırın sağındaki uzaklığına göre adlandırırız, örneğin birinci nokta bir santimetre uzaklıkta, ikinci nokta iki santimetre uzaklıktadır. Şimdi sıfırın bir santimetre solunda bir nokta düşünün. Zaten birinci nokta diye adlandırılan bir nokta olduğundan buna birinci nokta diyemeyiz. Bu nedenle buna eksi 1 (-1) deriz ( bir santimetre uzakta ama aksi yönde olduğu için). Negatif sayılarla tüm normal matematik işlemleri yapılabilir. 

 

Tam sayılar 

Tam sayılar tüm doğal sayılar, onların terslerinin tümü ve sıfır sayısıdır. Ondalık sayılar ve kesirli sayılar tam sayı değildir. 

 

 

 

Diğer konu başlıkları

 

Sayılar

 

Günler

 

Aylar

 

Yönler

 

Mevsimler

 

Şekiller

 

Renkler

 

Zaman isimleri

 

Burçlar

 

Meyveler

 

Aile tanıtma

 

Hayvan isimleri

 

 
Limasollu Naci Öğretim Yayınları
Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul    www.limasollunaci.com
Tel:  (0212) 230 89 09         Faks: (0212) 230 18 49   info@limasollunaci.com

tr.facebook.com/LimasolluNaciYayinlari   https://twitter.com/limasollunaci   https://plus.google.com/+limasollunaci Tavsiye ediniz

Tavsiye ediniz ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti