İngilizce aylar

Months

 

İngilizce kelimeler bölümümüzün bu sayfasında ingilizce aylar konusunu öğrenebilirsiniz. Aşağıda tüm ingilizce aylar, yazılışı, okunuşu ve Türkçe anlamı  ile birlikte gösterilmektedir.

 

ingilizce aylar | Months | January - Ocak          ingilizce aylar | Months |  June - Haziran

                    January - Ocak                            June - Haziran

 

İngilizce aylar tablosu | yazılışı | okunuşu | Türkçe anlamı

 

January

cenyuveri

Ocak

February

februveri

Şubat

March

ma:rç

Mart

April

Eyprıl

Nisan

May

me:y

Mayıs

June

cu:n

Haziran

July

culay

Temmuz

August

O:gust

Ağustos

September

Septembır

Eylül

October

okto:bır

Ekim

November

Novembır

Kasım

December

Disembır

Aralık

 
 

İngilizce aylar ile örnek cümleler 


İngilizce aylar konusunda, her ay ile farklı örnek cümleler yapalım

 

January  I Ocak

Ocak ayı ile ilgili cümleler

 

The school will start in January.

Okul, Ocak’ta başlayacak.

 

I went to visit my grandmother last January.

Geçen Ocak’ta büyükannemi ziyarete gittim.

 

It is generally very cold here in January.

Ocak’ta burası genellikle çok soğuk olur.

 

I haven’t seen her since January.

Onu Ocak’tan beri görmedim.

 

January is one of the coldest months.

Ocak en soğuk aylardan birisidir. 

 

Feburary I Şubat

Şubat ayı ile ilgili cümleler

 

February is the shortest month.

Şubat en kısa aydır.

 

We celebrated Valentine’s Day last February.

Geçen Şubat Sevgililer Günü’nü kutladık.

 

I   have been working for this company since February.

Şubat’tan beri bu şirket için çalışıyorum.

 

I love February because the semester holiday is in February.

Şubat’ı severim çünkü sömestre tatili Şubat’tadır.

 

The seminar is going to be held in February.

Seminer Şubat’ta yapılacak.


 March I Mart

Mart ayı ile ilgili cümleler

 

She had a baby in March.

Onun, Mart’ta bir bebeği oldu.

 

Every March, we have a scientific camp for two weeks at school.

Her Mart’ta okulda iki haftalık bir bilimsel kampımız olur.

 

After he had moved to London in March, he started school.

O, Mart’ta, Londra’ya taşındıktan sonra, okula başladı.

 

She will finish school in March.

O, okulu Mart’ta bitirecek.

 

We will be living in Japan next March.

Önümüzdeki Mart’ta Japonya’da yaşıyor olacağız.

 

April I Nisan

Nisan ayı ile ilgili cümleler

 

April is the first month of spring.

Nisan baharın ilk ayıdır.

 

I love to feel the breeze on my face on a warm April evening.

Ilık bir Nisan akşamında meltemi yüzümde hissetmeyi severim.

 

I stopped smoking in April last year.

Geçen yıl Nisan’da sigara içmeyi bıraktım.

 

We will have finished the project in April.

Nisan’da projeyi bitirmiş olacağız.

 

Until they came across with that text in April, they had never known about it.

Onlar, Nisan’da o metine rastlayana kadar, bunun hakkında bilgileri yoktu. 

 

May I Mayıs

Mayıs ayı ile ilgili cümleler

 

She was born in May with some health problems.

O, Mayıs’ta bir takım sağlık problemleriyle doğmuştu.

 

We paint the walls of our house every year in May.

Her yıl Mayıs’ta evimizin duvarlarını boyarız.

 

 The film was released in May.

Film Mayıs’ta vizyone girdi.

 

After the film had been released in May, 10.000 people watched it.

Film Mayıs’ta vizyona girdikten sonar, 10.000 kişi (onu) seyretti.

 

I will send her some flowers on her birthday in May.

Mayıs’ta doğum gününde, ona çiçekler göndereceğim. 

 

June I Haziran

Haziran ayı ile ilgili cümleler

 

The school will be finished in June.

Haziran’da okul bitmiş olacak.

 

I am going to have a holiday at the end of June.

Haziran sonunda tatil yapacağım.

 

Last June, I saw her for the last time.

Geçen Haziran’da onu, son kez gördüm.

 

Since June we have been practising regularly.

Haziran’dan beri düzenli olarak pratik yapıyoruz.

 

People generally go to the seaside in June.

İnsanlar Haziran’da genellikle deniz kenarına gider. 

 

July I Temmuz

Temmuz ayı ile ilgili cümleler

 

She was still living in England in July.

Temmuz’da hala İngiltere’de yaşıyordu.

 

I think July is the best month to be on the mountains.

Bence Temmuz dağlarda olmak için en iyi aydır.

 

Every July, they meet and have a one-week holiday together.

Her Temmuz’da, onlar buluşurlar ve birlikte bir haftalık bir tatile giderler.

 

Don’t worry, I will send your money in July.

Kaygılanma, paranı Temmuz’da göndereceğim.

 

It becomes very hot in our country in July.

Temmuz’da bizim ülkemizde hava çok sıcak olur. 

 

August  I Ağustos

Ağustos ayı ile ilgili cümleler

 

There is a great rock concert in August.

Ağustos’ta harika bir rock konseri var.

 

She has lost her conscious since last August.

O, geçen Ağustos’tan beri bilincini kaybetti.

 

I remember meeting her in a cafe last year in August.

Geçen yıl Ağustos’ta onunla bir kafede buluştuğumu hatırlıyorum.

 

The company had their last general meeting last August.

Şirket son genel toplantısını geçen Ağustos’ta yaptı.

 

They are going to have the final exam in August.

Final sınavına Ağustos’ta girecekler.

 

September I Eylül

Eylül ayı ile ilgili cümleler

 

In September, schools start in many countries.

Eylül’de pek çok ülkede okullar başlar.

 

September is my favourite month to have walks in the park.

Eylül parkta yürüyüşler yapmak için en secdiğim aydır.

 

There will be a family meeting in September.

Eylül’de bir aile toplantısı olacak.

 

On September 1989, he lost his father.

O, Eylül 1989’da babasını kaybetti.

 

The results will have announced at the end of September.

Sonuçlar Eylül sonunda açıklanmış olacak.  

 

October I Ekim

Ekim ayı ile ilgili cümleler

 

I would love to be in my hometown in October.

Ekim’de memleketimde olmayı çok isterim. 

 

October was the saddest month for me because I had to leave my country in October.

Ekim benim için en üzücü aydı çünkü ülkemi Ekim’de terketmek zorunda kalmıştım.

 

Her mother will have an operation in October.

Onun, annesi Ekim’de bir operasyon geçirecek.

 

In October, it will have been a year since we moved here.

Ekim’de biz, buraya taşınalı bir yıl olacak.

 

I have been working on this same project since October.

Ekim’den beri, bu aynı proje üzerinde çalışıyorum.

 

November I Kasım

Kasım ayı ile ilgili cümleler

 

I bought a new car last November.

Geçen Kasım’da yeni bir araba satın aldım. 

 

They had been working for a big company before they established their own company in November, 1999.

Onlar, Kasım 1999’da kendi şirketlerini kurana kadar , büyük bir şirket için çalışıyorlardı.

 

It generally snows in the east part of the country in November.

Ülkenin doğu kısmında, Kasım’da genellikle kar yağar.

 

I would like to visit you in November.

Kasım’da sizi ziyaret etmek isterim.

 

We will have a skiing holiday at a touristic centre in November.

Kasım’da turistik bir merkezde kayak tatili yapacağız.

 

December I Aralık

Aralık ayı ile ilgili cümleler

 

On the last night of December, we have a party to celebrate the coming year.

Aralığın son gecesinde, gelmekte olan yılı kutlamak için bir parti yaparız.

 

She was born in December, so she started school one year late.

Aralık’ta doğmuştu, bu nedenle okula bir yıl geç başladı.

 

They are planning to complete the construction in December.

İnşaatı Aralık’ta tamamlamayı planlıyorlar.

 

My brother will be studying Economics in December.

Aralık’ta kardeşim Ekonomi okuyor olacak.

 

The company was in an economic crisis and trying to sell their properties to get out of it in December.

Aralık’ta şirket ekonomik krizdeydi ve  ondan (krizden) çıkmak için taşınmazlarını satmaya çalışıyorlardı.

 

İngilizce aylar ile ilgili çeşitli cümleler 

 Şimdi İngilizce aylar ile ilgili çeşitli karışık cümleler yapalım

 

I usually go skiing in January. 
Ben genellikle Ocak ayında kayağa giderim.

 

On February 14th, whole world celebrate Valentine's Day. 
14 Şubat'ta, tüm dünya Sevgililer Günü'nü kutlar.

 

Mr George Brown has been teaching at the University since March. 
Bay George Brown, Mart ayından beri üniversitede öğretmenlik yapmaktadır.

 

April 15 will be my last day of school. 
15 Nisan okulumun son günü olacak.

 

My birthday is in May. 
Doğum günüm Mayıs ayında.

 

The meeting is on June 23rd. 
Toplantı haziranın 23'ünde yapılacak.

 

I will wait for your coming in July when the sun is sizzling. 
Temmuzda güneş parlarken, senin gelişini bekleyeceğim.

 

August is usually the hottest month. 
Ağustos genellikle en sıcak aydır.

 

I will graduate university in September. 
Ben Eylülde üniversiteyi bitireceğim.

 

We are going to Denmark in the first week of October. 
Biz Ekim ayının ilk haftasında Danimarka’ya gidiyoruz.

 

November is my favourite month. 
Kasım, en sevdiğim aydır.

 

December is the twelfth and last month of the year, with 31 days. 
Aralık, yılın onikinci ve sonuncu ayıdır, 31 gün çeker.

 

Sayfamızda incelemekte olduğunuz  İngilizce aylar ile ilgili bilgiler Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim setleri  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

 
İngilizce aylar hakkında metinler


Bu bölümümüzde ingilizce aylar konusunda, aşağıda her ay ile ilgili ingilizce metinler verilmektedir. Bu metinlerin türkçe çevirileri de ilave edilmiştir.

Bu çalışmanın amacı ingilizce aylar konusunda pratiğinizi geliştirerek cümle kurma becerinizi arttırmaktır.
 

The month of January  I Ocak ayı

January is the first month of the year and one of seven months with the length of 31 days. The first day of the month is known as New Year's Day. It is, on average, the coldest month of the year within most of the Northern Hemisphere (where it is the second month of winter) and the warmest month of the year within most of the Southern Hemisphere (where it is the second month of summer). In the Southern hemisphere, January is the seasonal equivalent of July in the Northern hemisphere and vice versa. January starts on the same day of the week as October in common years, and starts on the same day of the week as April and July in leap years. In a common year, January ends on the same day of the week as February and October, and ends on the same day of the week as July in a leap year.
http://en.wikipedia.org/wiki/January


Ocak, yılın ilk ayıdır ve 31 gün uzunluğundaki yedi aydan biridir. Ayın ilk günü Yeni Yıl Günü olarak bilinir. Ortalama olarak (kışın ikinci ayı olduğu)Kuzey Yarıkürenin çoğunda yılın en soğuk ayıdır ve (yazın ikinci ayı olduğu) Güney Yarıkürenin çoğunda da yılın en sıcak ayıdır. Kuzey Yarıkürede Ocak, Güney Yarıkürede Temmuza denktir, Temmuz da Ocağa denktir. Ocak, artık olmayan normal yıllarda, Ekimle haftanın aynı gününde başlar, artık yıllarda da Nisan ve Temmuzla haftanın aynı gününde başlar. Artık yıl olmayan normal bir yılda, Ocak, Şubat ve Ekimle haftanın aynı gününde biter ve artık yıllarda da Temmuzla haftanın aynı gününde biter.

 

The month of Feburary I Şubat ayı

February is the second month of the year. It is the shortest month and the only month with fewer than 30 days. The month has 28 days in common years and 29 days in leap years.February is the third month of winter in the Northern Hemisphere. In the Southern Hemisphere, February is the seasonal equivalent of August in the Northern Hemisphere (which is the third month of summer). February starts on the same day of the week as March and November in common years, and on the same day of the week as August in leap years. February ends on the same day of the week as October every year and January in common years only. In leap years, it is the only month that ends on the same weekday it begins.
http://en.wikipedia.org/wiki/FebruaryŞubat, yılın ikinci ayıdır. En kısa aydır ve 30 günden az günü olan tek aydır. Normal yıllarda 28, artık yıllarda da 29 günü vardır. Kuzey Yarıkürede kışın üçüncü ayıdır. Güney Yarıkürede, Şubat (yazın üçüncü ayı olduğu) Kuzey Yarıküredeki Ağustosun dengidir. Şubat normal yıllarda Mart ve Kasımla haftanın aynı günü başlar ve artık yıllarda da Ağustosla haftanın aynı günü başlar. Şubat, her yıl Ekimle ve sadece normal yıllarda Ocakla haftanın aynı günü biter. Artık yıllarda haftanın aynı günü başlayıp biten tek aydır.
 

The month of March I Mart ayı

March is the third month of the year. It is one of the seven months which are 31 days long. September in the Southern Hemisphere is the seasonal equivalent of March in the Northern Hemisphere.In the Northern hemisphere, the beginning of the meteorological spring is 1 March. In the Southern hemisphere, the beginning of the meteorological autumn is 1st March. March starts on the same day of the week as November every year and February in common years only. March ends on the same day of the week as June every year. In leap years, March starts on the same 
day as September and December of the previous year. In common years, March starts on the same day as June of the previous year.
http://en.wikipedia.org/wiki/March


Mart, yılın üçüncü ayıdır. 31 gün uzunluğundaki yedi ayın biridir. Güney Yarıküredeki Eylül, Kuzey Yarıküredeki Martın dengidir. Kuzey Yarıkürede meteorolojik olarak baharın başlangıcı 1 Marttır. Güney Yarıkürede meteorolojik olarak sonbaharın başlangıcı 1 Marttır. Mart sadece normal yıllarda Şubatla ve her yılda Kasımla haftanın aynı günü başlar. Mart her yıl Haziranla haftanın aynı günü biter. Artık yıllarda, Mart önceki yılın Eylül ve Aralığı ile aynı günde başlar. Normal yıllarda, Mart önceki yılın Haziranıyla aynı günde başlar.

 

The month of April I Nisan ayı

April is the fourth month of the year and one of four months with a length of 30 days. April is commonly associated with the season of spring in the Northern hemisphere and autumn in the Southern hemisphere, where it is the seasonal equivalent to October in the Northern hemisphere and vice versa. April starts on the same day of the week as July in all years, and January in leap years. April ends on the same day of the week as December every year.
http://en.wikipedia.org/wiki/April


Nisan, yılın dördüncü ayıdır ve 30 gün uzunluğundaki dört aydan biridir. Nisan genellikle Kuzey Yarıkürede bahar ve mevsimsel denginin Kuzey Yarıküredeki Ekim olduğu Güney Yarıkürede ise sonbahar mevsimiyle ilişkilendirilir. Nisan tüm yıllarda Temmuzla ve artık yıllarda da Ocakla haftanın aynı günü başlar. Her yıl Aralıkla aynı günde sona erer.

 

The month of May I Mayıs ayı

May is the fifth month of the year and one of seven months with the length of 31 days. May is a month of autumn in the Southern Hemisphere and spring in the Northern Hemisphere. Therefore May in the Southern Hemisphere is the seasonal equivalent of November in the Northern Hemisphere and vice versa. No other month begins or ends on the same day of the week as May in any year. January of the following year always begins and ends on the same day of the week as May of the current year.The month May was named for the Greek goddess Maia, who was identified with the Roman era goddess of fertility, Bona Dea, whose festival was held in May. 
http://en.wikipedia.org/wiki/May


Mayıs, yılın beşinci ayıdır ve 31 gün uzunluğundaki yedi ayın biridir. Mayıs Güney yarıküre’de sonbahar, Kuzey Yarıkürede ise ilkbahar ayıdır. Bu nedenle, Güney Yarıküre’de Mayıs Kuzey Yarıkürede Kasıma denktir.  Ayrıca tam tersi de geçerlidir. Hiç bir yılda hiç bir ay Mayısla aynı günde başlamaz ve bitmez. Bir sonraki yılın Ocağı şu anki yılın Mayısıyla aynı günde başlar ve biter. Mayıs ayı, adını,  festivali Mayısta yapılan Roma döneminin bereket tanrıçası Bona Dea ile ilişkilendirilen Yunan tanrıçası Maia’dan almıştır. 

 

The month of June I Haziran ayı


June is the sixth month of the year and one of the four months with a length of 30 days. In both common and leap years, no other month begins on the same day of the week as June. This month and May are the only two months that have this property. June ends on the same day of the week as March every year. June is the month with the longest daylight hours of the year in the Northern Hemisphere and the shortest daylight hours of the year in the Southern Hemisphere. June in the Northern Hemisphere is the seasonal equivalent to December in the Southern  Hemisphere and vice versa. In the Northern hemisphere, the beginning of the meteorological summer is 1 June. In the Southern hemisphere, the beginning of the meteorological winter is 1 June. 
June is known for the large number of marriages that occur over the course of the month. The month is named after the Roman goddess Juno, wife of Jupiter and equivalent to the Greek goddess Hera; Juno was the goddess of marriage and a married couple's household, so some consider it good luck to be married in this month. 
http://en.wikipedia.org/wiki/June


Haziran, yılın altıncı ayıdır ve 30 gün uzunluğundaki dört aydan birisidir. Hem normal hem de artık yıllarda başka hiçbir ay Haziranla aynı günde başlamaz. Bu ay ve Mayıs bu özelliğe sahip olan tek iki aydır. Haziran her yıl Martla haftanın aynı gününde biter. Haziran Kuzey Yarıküre’de yılın en uzun günışığı saatlerine sahip ayıyken Güney Yarıkürede de yılın en kısa günışığı saatlerine sahip aydır. Kuzey Yarıkürede Haziran, Güney Yarıkürede Aralığın mevsimsel dengidir ve bunun tam tersi de geçerlidir. Kuzey Yarıkürede meteorolojik olarak yazın başlangıcı 1 Hazirandır. Güney Yarıkürede ise 1 Haziran meteorolojik olarak kışın başlangıcıdır. Haziran ay boyunca gerçekleşen pek çok sayıda evlilikle bilinir. Bu ay adını Yunan tanrıçası Hera’nın Romalı eşdeğeri Jupiter’in karısı tanrıça Juno’dan alır. Juno evlilik ve evli bir çiftin ev yaşantısının tanrıçasıydı, bu nedenle bazıları bu ayda evlenmenin uğur getirdiğine inanır.
 

The month of July I Temmuz ayı

July is the seventh month of the year  and one of seven months with the length of 31 days. It is, on average, the warmest month in most of the Northern hemisphere (where it is the second month of summer) and the coldest month in much of the Southern hemisphere (where it is the second month of winter). The second half of the year commences in July. In the Southern hemisphere, July is the seasonal equivalent of January in the Northern hemisphere. July starts on the same day of the week as April in a common year, and January in leap years. In a common year no other month ends on the same day as July, while in a leap year July ends on the same day of the week as January. Its previous name was changed by Augustus to honor Julius Caesar, who was born in July.
http://en.wikipedia.org/wiki/July

Temmuz, yılın yedinci ayıdır ve 31 gün süren yedi ayın biridir. Ortalama olarak, (yazın ikinci ayı olduğu) Kuzey Yarıkürenin çoğu kısmının en sıcak ayı ve (kışın ikinci ayı olduğu) Güney Yarıkürenin en soğuk ayıdır. Güney Yarıkürede, Temmuz Kuzey Yarıküredeki Ocağın eşdeğeridir. Temmuz normal yıllarda Nisanla, artık yıllarda da Ocakla haftanın aynı günü başlar. Normal bir yılda, başka hiçbir ay Temmuzla aynı günde bitmezken, artık yılda Temmuz, Ocakla aynı gün biter. Önceki ismi; Augustus tarafından Temmuzda doğan Julius Caesar’ı onurlandırmak için değiştirilmiştir.

 

The month of August  I Ağustos ayı

August is the eighth month of the year and one of seven months with a length of 31 days. In the Southern Hemisphere, August is the seasonal equivalent of February in the Northern Hemisphere. In common years no other month starts on the same day of the week as August, though in leap years February starts on the same day. August ends on the same day of the week as November every year. The name of the month was changed to August in honor of Augustus Caesar in 8 BCE. It is considered the busiest time for tourism because it falls in the main school summer holiday period.
http://www.timeanddate.com/calendar/months/august.html

Ağustos, yılın sekizinci ayı ve 31 gün uzunluğundaki yedi ayın biridir. Güney Yarıkürede Ağustos, Kuzey Yarıküredeki Şubatın mevsimsel dengidir. Normal yıllarda diğer hiçbir ay Ağustosla haftanın aynı günü başlamazken artık yıllarda Şubat aynı günde başlar. Ağustos her yıl Kasımla aynı günde biter. Ayın adı MÖ 8de Augustus Caesar’ın onuruna Ağustos olarak değiştirildi. Turizmin en yoğun sezonu olarak değerlendirilir çünkü asıl okul tatili dönemine denk düşer.
 

The month of September I Eylül ayı

September is the ninth month of the year and one of four months with a length of 30 days. September in the Northern Hemisphere is the seasonal equivalent of March in the Southern Hemisphere. In the Northern hemisphere, the beginning of the meteorological autumn is September 21. In the Southern hemisphere, the beginning of the meteorological spring is 21 September. September begins on the same day of the week as December every year, because there are 91 days separating September and December, which is a multiple of seven (the number of days in the week). No other month ends on the same day of the week as September in any year.September was named during a time when the calendar year began with March. It was originally the seventh month until 153 BCE. It became the ninth month with a length of 29 days when King Numa Pompilius reformed the calendar and added the months of January and February around 700 BCE. Julius Caesar added one day to the month making it 30 days long during the Julian calendar reform. The month kept its original name from the Roman calendar in which septem means “seven” in Latin marking it as the seventh month.
http://www.timeanddate.com/calendar/months/september.html


Eylül, yılın dokuzuncu ayıdır ve 30 gün uzunluğundaki dört aydan birisidir. Kuzey Yarıküredeki Eylül, Güney Yarıküredeki Martın mevsimsel dengidir. Kuzey yarıkürede meteorolojik olarak  onbaharın başlangıcı 21 Eylüldür. Güney Yarıkürede meteorolojik olarak ilkbaharın başlangıcı 21 Eylüldür. Eylül her yıl Aralıkla haftanın aynı günü başlar, çünkü Eylül ve Aralığı ayıran 91 gün vardır, ki bu sayı yedinin katıdır( haftanın günlerinin sayısı). Hiçbir yılda diğer hiçbir ay Eylülle aynı günde bitmez.Eylül takvim yılı Martla başladığı bir zamanda adlandırılmıştı. MÖ 153e kadar aslında yedinci aydı. Kral Numa Pompilius MÖ 700 civarında takvimi yenileyip Ocak ve Şubat aylarını da ekleyince 29 gün uzunluğunda olan dokuzuncu ay haline geldi. Rumi takvim reformu sırasında Julius Caesar bir gün daha ekleyerek 30 gün yaptı. Ay, Roma takviminden kalma, Latincede yedi anlamına gelen ve yedinci ay olduğunu gösteren  orijinal adını (septem) korumuştur.

 

The month of October I Ekim ayı

October is the tenth month of the year and one of seven months with a length of 31 days. The eighth month in the old Roman calendar, October retained its name (from the Latin "octo" meaning "eight") after January and February were inserted into the calendar that had originally been created by the Romans. October is commonly associated with the season of autumn in the Northern hemisphere and spring in the Southern hemisphere, where it is the seasonal equivalent to April in the Northern hemisphere and vice versa. It is also very commonly associated with Halloween in western world. In common years January starts on the same day of the week as October, but no other month starts on the same day of the week as October in leap years. October ends on the same day of the week as February every year and January in common years only.
http://en.wikipedia.org/wiki/October


Ekim, yılın onuncu ayı ve 31 gün uzunluğundaki yedi ayın biridir. Eski Roma takviminin sekizinci ayı olan Ekim, aslında Romalılar tarafından ayartılmış olan takvime Ocak ve Şubat da eklendikten sonra da Latincede “sekiz” anlamına gelen “octo” kelimesinden gelen adını korudu. Ekim genellikle Kuzey yarıkürede sonbahar ve Nisanın mevsimsel dengi olduğu Güney Yarıkürede de ilkbahar mevsimiyle ilişkilendirilir. Tam tersi de geçerlidir. Batı dünyasında çoğunlukla Cadılar Bayramıyla ilişkilendirilir. Normal yıllarda Ocak, Ekimle aynı günde başlarken artık yıllarda diğer hiçbir ay Ekimle aynı günde başlamaz. Ekim her yıl Şubatla, sadece artık yıllarda da Ocakla aynı günde biter.
 

The month of November I Kasım ayı

November is the eleventh month of the year and one of four months with the length of 30 days. November was the ninth month of the ancient Roman calendar. November retained its name (from the Latin novem meaning "nine") when January and February were added to the Roman calendar. November is a month of spring in the Southern Hemisphere and autumn in the Northern Hemisphere. Therefore November in the Southern Hemisphere is the seasonal equivalent of May in the Northern Hemisphere and vice versa. November starts on the same day of the week as February in common years, and March every year. November ends on the same day of the week as August every year.
http://en.wikipedia.org/wiki/November


Kasım, yılın birinci ayıdır ve 30 gün uzunluğundaki dört aydan birisidir. Kasım eski Roma takviminin dokuzuncu ayı idi. Latincede “dokuz” anlamına gelen “novem” kelimesinden gelen adını Roma takvimine Ocak ve Şubat eklendikten sonra da muhafaza etti. Kasım Güney Yarıkürede bahar, Kuzey Yarıkürede sonbahar ayıdır. Bu nedenle Güney Yarıkürede Kasım Kuzey Yarıkürede Mayısın mevsimsel karşılığıdır ve tersi de geçerlidir. Kasım normal yıllarda Şubatla ve her yıl da Martla haftanın aynı günü başlar. Kasım her yıl Ağustosla haftanın aynı günü biter.

 

The month of December I Aralık ayı

December is the twelfth and last month of the year and one of seven months with the length of 31 days. December starts on the same day of the week as September every year and ends on the same day as April every year. December is the month with the shortest daylight hours of the year in the Northern Hemisphere and the longest daylight hours of the year in the Southern Hemisphere. December in the Northern Hemisphere is the seasonal equivalent to June in the Southern Hemisphere and vice versa. The month contains the winter solstice which is the shortest day of the year and marks the beginning of the winter season in the Northern Hemisphere. In the Southern hemisphere, the beginning of the meteorological summer is 1 December. 
http://en.wikipedia.org/wiki/December


Aralık, yılın on ikinci ve son ayı ve 31 gün uzunluğundaki yedi ayın biridir. Her yıl Eylülle haftanın aynı gününde başlar ve Nisanla aynı günde biter. Kuzey Yarıkürede yılın en kısa gün ışığı saatlerine, Güney Yarıkürede de en uzun gün ışığı saatlerine sahip aydır. Kuzey Yarıküredeki Aralık, Güney Yarıküredeki Haziranın mevsimsel dengidir ve tam tersi de geçerlidir. Bu ay yılın en kısa günü olan kış gündönümünü içerir ve Kuzey Yarıkürede kış mevsiminin başlangıcına işaret eder. Güney yarıkürede 1 Aralık,  meteorolojik olarak yazın başlangıcıdır. 

 

Diğer  ingilizce kelimeler  grupları için başa dönebilirsiniz.İngilizce kelimeler bölümümüzün konu başlıkları
 

 

Günler

 

Aylar

 

Yönler

 

Mevsimler

 

Şekiller

 

Renkler

 

Zaman isimleri

 

Burçlar

 

Meyveler

 

Aile tanıtma

 

Hayvan isimleri


 

 
Limasollu Naci Öğretim Yayınları
Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul    www.limasollunaci.com
Tel:  (0212) 230 89 09         Faks: (0212) 230 18 49   info@limasollunaci.com

Telefonumuz Cumartesi ve Pazar açıktır.
tr.facebook.com/LimasolluNaciYayinlari   https://twitter.com/limasollunaci   https://plus.google.com/+limasollunaci Tavsiye ediniz

Tavsiye ediniz ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti