İngilizce edatlar | Prepositions

 

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında İngilizce edatlar  prepositions  konusunu göreceğiz.

İngilizce edatlar fiilerle, etkileri altında bıraktıkları kelime arasında ilgi kurarlar.

İngilizce'nin bir özelliği olarak edatlar, cümle içinde değişik konumlarda olabilirler.

İngilizce edatlar
etkiledikleri isimler veya zamirlerden önce veya sonra gelebilirler.


He walked around the field.

O, tarlanın etrafında yürüdü. (dolaştı)


Around bir edattır. Çünkü etkisi altında olan
field (tarla) kelimesiyle walk (yürümek) fiilinin arasında ilgi kurmuştur.

 

In

İçinde


John is in the classroom.
John sınıfın içindedir.


 

He is in a bad temper.
Onun morali bozuktur.


Fish swim in water.
Balık (balıklar) suda yüzer.  


He lives in London.
O, Londra’da oturur.
 

Into

İçinde


Mary fell into the sea.
Mary denize düştü.

 

My mother cuts the onion into thin slices.
Annem soğanı ince dilimlere keser.

 

I poured the water into the saucepan.
Suyu tencerenin içine döktüm.

 

He went into the army.
O, askere gitti.
 

Through

Arasından


Go through the door.

Kapının arasından git. (Kapıdan geç.)
 

Beyond

Ötesinde


There is a green valley beyond the mountains.

Dağların ötesinde yeşil bir vadi vardır.
 

On

Üzerinde


The book is on the table.
Kitap masanın üzerindedir.


Don’t insist on his coming.
Onun gelmesinde ısrar etmeyin.


It depends on his money.
O, onun parasına bağlı.


It depends on my health.
O, benim sağlık durumuma bağlı.


Have you got any money on you?
Üzerinde hiç para var mı?


I will go to Paris on Sunday.
Pazar günü Paris’e gideceğim.
 

From

-den, -dan


He started from home at eight o’clock.
O, evden saat sekizde hareket etti.  


He worked from morning till night.
O, sabahtan akşama kadar çalıştı.
 

About

Civarında, hakkında


Walk about the square.
Meydanın civarında dolaş.  


They read about the accident in the newspaper.
Onlar kaza hakkında gazetede okudular.
 

Near

Yakında, yakınında


He was sitting near the stove.

O, sobanın yakınında oturuyordu.
 

Along

Boyunca


The boats are tied along the shore.

Sandallar sahil boyunca bağlıdırlar.
 

Above

Yukarıda


The clouds are above the earth.
Bulutlar yeryüzünün yukarılarındadırlar.


We were flying above the clouds.
Biz bulutların üzerinde uçuyorduk.

 

The sun rose above the horizon.
Güneş ufkun üzerinde yükseldi.
 

Under

Altında


The cat is under the table.
Kedi masanın altındadır.  


We passed under several bridges.
Biz, birçok köprülerin altından geçtik.
 

Below

Aşağısında


The mountains are below the clouds.
Dağlar bulutların aşağısındadır.


His overcoat reaches just below the knees.
Onun paltosu tam dizlerinin altına gelir.
 

Behind

Arkasında


The vegetable gardens are behind the houses.
Sebze bahçeleri evlerin arkasındadır.  


The boy was hiding behind a tree.
Çocuk bir ağacın arkasında saklanıyordu.
 

Before

Önce, önünde


Before Antalya there are high mountains.
Antalya’dan önce yüksek dağlar vardır.


He came two days before Christmas.
O, Noel’den iki gün önce geldi.
 

To

-e, -a


We went to Lüleburgaz last Sunday.
Biz geçen pazar Lüleburgaz’a gittik.


Ali walks to school every day.
Ali hergün okula yürür.  


He sent a letter to me last week.
O, geçen hafta bana bir mektup gönderdi.

 

Among

Arasında (ikiden fazla şey arasında)


Let us walk among the trees.
Haydi, ağaçlar arasında yürüyelim.
 

Between

Arasında (iki şey arasında)


Ali is sitting between Ayşe and Fatma.
Ali, Ayşe ile Fatma’nın arasında oturuyor.
 

Up

Yukarı


Mary climbed up the rope

Mary ipe tırmandı.
 

Across

Çaprazlama, Karşıdan karşıya


We swam across the river.

Biz nehri karşıdan karşıya yüzdük.
 

Her house is just across the street.
Onun evi sokağın tam karşısındadır.  
 

Beside

Yanında, göre


You are quite tall beside your brother.

Kardeşinize göre oldukça uzun boylusunuz.  
 

Against

Karşı

 

They sailed against the wind.
Onlar rüzgara karşı yelken açtılar.


He hit his head against the wall.
O, başını duvara vurdu.
 

Without

-siz, -sız, -süz, -suz


We are learning English without teacher.

Biz İngilizce’yi öğretmensiz öğreniyoruz.
 

Within

İçinde


They danced within the house.
Onlar evin içinde dansettiler.


This is not within my power.
Bu benim gücüm dahilinde değildir.  
 

Upon

Üzerinde


The tiger sprang upon the elephant.
Kaplan filin üzerine sıçradı.
 

At

-de, -da


He is at home now.
O, şimdi evdedir.  
 

My grandfather is still at the table.
Büyükbabam hâlâ masadadır.  
 

By

Yanında, vasıtası ile, tarafından


Sit by me.
Yanıma otur.

 

I went to Ankara by plane.
Ankara’ya uçakla gittim.


They came one by one.
Onlar birer birer geldiler.  

 

He took my pencil by mistake.
O, benim kalemimi yanlışlıkla aldı.

 

This book is written by Bernard Shaw.
Bu kitap Bernard Shaw tarafından yazılmıştır.


Olive oil is sold by the litre.
Zeytinyağı litre ile satılır.


In the cinema we sit side by side.
Biz sinemada yanyana otururuz.


I know Esin Deniz by sight.
Esin Deniz’I şahsen tanırım. (görmekle)
 

With

İle, beraber


I will go to the cinema with my father.
Babamla sinemaya gideceğim.


They saw me with my friend.
Onlar beni arkadaşımla gördüler.  


What do they do with their ears?
Onlar kulakları ile ne yaparlar?


They hear with their ears.
Onlar kulakları ile İşitirler.


What do you do with your nose?
Burnunuzla ne yaparsınız?  


I smell with my nose.
Burnumla koklarım.


What does Mary do with her eyes?
Mary gözleri ile ne yapar?  
 

Like

Gibi


He is not like me.

O, benim gibi değildir.
 

He is like his father.
O, babası gibidir.
 

Till

-e kadar


I waited for you till 9 o’clock last night.
Geçen akşam seni saat 9’a kadar bekledim.


We didn’t get home till 2 o’clock.
Biz saat ikiye kadar eve varmadık.
 

For

İçin


He worked hard for a prize.
O, bir ödül için çok çalıştı.

 

İngilizce edatlar | Prepositions tavsiye ediniz

They went to Çamlıca for a picnic.
Onlar piknik için Çamlıca’ya gittiler.


He lived here for five years.
O, burada beş yıl yaşadı. (oturdu)  
 

Over

Üzerinde


My umbrella is over my head.

Şemsiyem başımın üzerindedir.


Ahmet fell over on the ice.
Ahmet buzda düştü.

 

ingilizce eğitim seti

You should think it over.
Onun üzerinde düşünseydin.
 

Around

Etrafında


The Children run around the house.
Çocuklar evin etrafında koştular.


From all around we heard the noise.
Gürültüyü her taraftan işittik.
 

Besides

-den, başka


I have two sons in İstanbul Besides one in London.
Londra’daki bir taneden başka, İstanbul’da iki oğlum var.

 

 

Sitemizde incelemekte olduğunuz  edatlar   ile ilgili bilgiler Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.
 

İngilizce gramer  konusunun başına dönmek için tıklayabilirsiniz.


 

Diğer İngilizce gramer konuları için aşağıdaki konu başlıklarını tıklayabilirsiniz. 

 

İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 
Pangaltı, Ergenekon Cad.
No:18 Şişli 34380 İstanbul

Tel: (0212) 230 89 09
Faks: (0212) 230 18 49

E-posta: info@limasollunaci.com
Telefonumuz Cumartesi-Pazar açıktır.
ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti