Düzensiz fiiller | Irregular verbs

İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında  ingilizce düzensiz fiiller irregular verbs listesini aşağıda tablo halinde görmektesiniz.


 

1. Şekli

2. Şekli

3. Şekli

Türkçesi

to arise arose arisen

doğmak (güneş)

to awake awoke awoken

uyanmak

to be was / were been

olmak

to bear bore born

taşımak

to beat beat beaten

vurmak,dövmek

to become became become

olmak, oluşmak

to begin began begun

başlamak

to bend bent bent

eğmek, bükmek

to bite bit bitten

ısırmak

to bleed bled bled

kanamak

to blow blew blown

esmek

to break broke broken

kırmak

to breed bred bred

beslemek, doyurmak

to bring brought brought

getirmek

to build built built

bina yapmak

to burn burnt burnt

yakmak, yanmak

to burst burst burst

patlamak

to buy bought bought

satın almak

to catch caught caught

yakalamak

to choose chose chosen

seçmek

to cling clung clung

yapışmak

to come came come

gelmek

to cost cost cost

malolmak

to creep crept crept

sürünmek

to cut cut cut

kesmek

to deal dealt dealt

payetmek

to dig dug dug

kazmak

to do did done

yapmak

to draw drew drawn

çizmek

to dream dreamt dreamt

rüya görmek, hayal kurmak

to drink drank drunk

içmek

to drive drove driven

araba sürmek

to eat ate eaten

yemek

to fall fell fallen

düşmek

to feed fed fed

beslemek

to feel felt felt

dokunmak

to fight fought fought

dövüşmek

to find found found

bulmak

to fly flew flown

uçmak

to forbid forbade forbidden

yasaklamak

to forget forgot forgotten

unutmak

to forgive forgave forgiven

affetmek

to forsake forsook forsaken

vazgeçmek

to freeze froze frozen

donmak

to get got got

almak

to give gave given

vermek           

to go went gone

gitmek

to grow grew grown

yetiştirmek

to hang hung hung

asmak

to have had had

sahip olmak

to hear heard heard

işitmek

to hide hid hidden

saklamak

to hit hit hit

vurmak

to hold held held

tutmak

to hurt hurt hurt

incitmek

to keep kept kept

muhafaza etmek

to kneel knelt knelt

diz çökmek

to know knew known

bilmek

to lay laid laid

yatmak

to lead led led

idare etmek

to lean leant leant

eğilmek

to leap leapt leapt

atlamak, zıplamak

to learn learnt learnt

duymak, öğrenmek

to leave left left

terketmek

to lend lent lent

ödünç vermek

to let let let

bırakmak

to lie lay lain

yatmak, uzanmak

to light lit lit

tutuşturmak     

to lose lost lost

kayıp etmek

to make made made

yapmak

to mean meant meant

demek

to meet met met

buluşmak

to mow mowed mowed

biçmek

to pay paid paid

ödemek

to put put put

koymak

to read read read

okumak

to ride rode ridden

binmek

to ring rang rung

zil çalmak

to rise rose risen

parlamak

to run ran run

koşmak

to saw sawed sawn

testere ile kesmek

to say said said

söylemek

to see saw seen

görmek

to sell sold sold

satmak

to send sent sent

göndermek

to set set set

yerleştirmek

to sew sewed sewn

dikmek

to shake shook shaken

sarsmak

to shave shaved shaved

traş olmak

to shine shone shone

parlamak

to shoot shot shot

ateş etmek

to show showed shown

göstermek

to shrink shrank shrunk

çekmek (ıslanan kumaşın çekmesi)

to shut shut shut

kapatmak

to sing sang sung

şarkı söylemek

to sink sank sunk

batmak

to sit sat sat

oturmak

to sleep slept slept

uyumak

to slide slid slid

kaymak

to sling slung slung

fırlatmak

to slit slit slit

yarmak

to smell smelt smelt

koklamak, kokmak

to sow sowed sown

tohum ekmek

to speak spoke spoken

konuşmak

to spell spelt spelt

hecelemek

to spend spent spent

harcamak

to spread spread spread

serpmek

to spring sprang sprung

fışkırmak

to stand stood stood

ayakta durmak

to steal stole stolen

çalmak

to stick stuck stuck

yapıştırmak

to sting stung stung

sokmak (arı sokması)

to strike struck struck

grev yapmak

to swear swore sworn

yemin etmek

to sweep swept swept

süpürmek

to swim swam swum

yüzmek

to swing swung swung

sallamak

to take took taken

almak

to teach taught taught

öğretmek

to tear tore torn

yırtmak

to tell told told

anlatmak

to think thought thought

düşünmek

to throw threw thrown

atmak

to understand understood understood

anlamak

to undertake undertook undertaken

sorumlu olmak

to wake woke woken

uyanmak

to wear wore worn

giymek

to weave wove woven

dokumak

to weep wept wept

sessiz ağlamak

to wet wet wet

ıslatmak

to win won won

kazanmak

to wind wound wound

esmek

to write wrote written

yazmak

 

İngilizce eğitim seti


Sitemizde incelemekte olduğunuz  düzensiz fiiller ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.

İngilizce gramer  konusunun başına dönmek için tıklayabilirsiniz.

 

Diğer İngilizce gramer konuları için aşağıdaki konu başlıklarını tıklayabilirsiniz.  

İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 
Pangaltı, Ergenekon Cad.
No:18 Şişli 34380 İstanbul

Tel: (0212) 230 89 09
Faks: (0212) 230 18 49

E-posta: info@limasollunaci.com
Telefonumuz Cumartesi-Pazar açıktır.
ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti