Active passive | etken edilgen cümleler


 

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında active passive etken edilgen cümleler konusunu göreceğiz.
 

İngilizce'deki Active-passive cümlelere Türkçe’de etken ve edilgen cümleler denir.


Ali camı kırdı.
(Etken cümle)
Cam Ali tarafından kırıldı.
(Edilgen cümle)


İngilizce'de Active-Passive konusunu öğrenmek için şu terimleri bilmek gerekir.


Subject (Özne):

Cümlede işi yapan isimdir. Bazen isim yerine geçmiş olan zamir de olabilir.
Örneğin, Ahmet yerine
he, Ayşe yerine she gibi.


Direct object (Nesne):

Bir cümlede kimi, neyi sorusuna cevap veren kelimedir. Genellikle isim olur. Bazen isim yerine geçen zamir veya isim gibi kullanılan
gerund da olabilir. Writing (yazma), sleeping (uyuma), understanding (anlama) gibi.


Zamirlerin
nominative hali:

Zamirlerin özne gibi kullanılan halidir. Cümle içinde bir iş yapar haldedirler.

I

Ben

You

Sen

He

O

She

O

It

O

We

Biz

You

Siz

They

Onlar


 

Zamirlerin objective hali:

Me

Beni

You

Seni

Him

Onu

Her

Onu

It

Onu

Us

Bizi

You

Sizi

Them

OnlarıTo be
 fiilinin zaman değişmeleri:

to be

Infinitive (Mastar)

am / are / is

Simple Present Tense (Geniş zaman)

am being
are being
is being

Present Continuous Tense (Şimdiki zaman)

was / were

Simple Past Tense (Geçmiş zaman)

was being
were being

Past Continous Tense (Geçmişte devamlılık)

shall be
will be

Future Tense (Gelecek zaman)

have been
has been

The Present Perfect Tense (Sonsuz geçmişten şimdiye kadar olan zaman)

had been

Past Perfect Tense (Geçmişte belirli bir zamandan önceki zaman)


Active bir cümleyi yazıp cümledeki her kelimeyi teker teker tanıyalım.


I eat an apple everyday.
Ben hergün bir elma yerim.


Özne: l


Fiil: write (geniş zaman)


Nesne: an apple


Sıra ile beş kuralı uygulamanız gereklidir.


1- Active cümledeki nesne pasive cümleye özne gibi yazılır.

2- Active cümledeki fiilin zamanı ne ise to be fiilinin aynı zamanı yazılır.

3- Active cümledeki fiilin zamanı ne olursa olsun passive ’de fiilin 3. şekli yazılır.

4- Active cümledeki özne nominative likten objective liğe çevrilir ve by edatı ile birlikte yazılır. Aşağıda bunları tablo halinde gömektesiniz.

 

I

by me

You

by you

He

by him

She

by her

It

by it

We

by us

You

by you

They

by them


5- Cümlenin sonunda bulunan zaman zarfı aynen alınır.Şimdi bu kuralları uygulayarak active cümleleri passive hale çevirelim.

İlk örneğimiz simple present tense geniş zaman olsun.

I eat an apple every day.
Ben hergün bir elma yerim.


1- Bu cümledeki nesne olan an apple kelimesi passive cümlenin başına yazılır.


A apple______________________


2-Active cümledeki zamana uygun to be fiil alınır. Burada fiilimiz geniş zaman olduğu için am, are, isden an applea uygun olanı is’dir.


An apple is______________________

 

3- Active cümlede fiil eatdır. Bunun 3. şekli alınır.


An apple is eaten______________________


4- Active cümledeki özne l olduğundan by me olarak alınır.

An apple is eaten by me ______________________


5- Cümlenin sonundaki zaman zarfı aynen alınır.

An apple is eaten by me everyday.
Benim tarafımdan hergün bir elma yenir.


Simple present tense ile bir örnek daha yapalım.


They paint their houses every year.
Onlar evlerini her yıl boyarlar.


1- Active cümledeki nesne their housesdır. Bu passive cümleye özne gibi yazılır.


Their houses ______________________


2-Active cümledeki zaman The Simple Present Tense olduğu için to be fiilinin The Simple Present Tensei olan am, are, isden their housesa uygun olan aredır.


Their houses are______________________


3- Active cümledeki fiilin 3. şeki alınır.


Their houses are painted ______________________


4- Active cümledeki öznenin objective şekli by edatı ile birlikte alınır.


Their houses are painted by them ______________________


5-Active cümlenin sonundaki zaman zarfı aynen alınır.


Their houses are painted by them every year.
Onların evleri onlar tarafından her yıl boyanır.Diğer
örneğimiz Present Continuous Tense şimdiki zaman olsun.


I am eating an apple.
Ben şimdi bir elma yiyorum.


1-An apple
______________________


2- An apple is being _______________


3- An apple
is being eaten___________

 

4- An apple is being eatenby me _____


5- An apple is being eaten by me now.

Şimdi benim tarafımdan bir bir elma yeniyor.


Future Tense bir cümlenin passive cümleye dönüşümü:


I will eat an apple tomorrow.
Ben yarın bir elma yiyeceğim.


1- An apple
________________________


2- An apple
will be ___________________


3- An apple
will be eaten_____________


4- An apple
will be eaten by me ________


5- An apple will be eaten by me tomorrow.

Yarın benim tarafımdan bir elma yenecek.


Simple Past Tense bir cümlenin passive cümleye dönüşümü:


I ate an apple yesterday.
Ben dün bir elma yedim.


1- An apple
_______________________


2- An apple
was ___________________


3- An apple was eaten_____________


4-An apple was eaten by me ________


5- An apple was eaten by me yesterday.
Dün benim tarafımdan bir elma yendi.


Present Perfect Tense bir cümlenin passive cümleye dönüşümü:.


I have eaten an apple.
Ben bir elma yedim. (Elma yemiş bulunmuyorum.)


1-An apple
___________________


2-An apple has been ___________


3-An apple
has been eaten _____


4- An apple
has been eaten by me.
Benim tarafımdan bir elma yendi. (Yenmiş bulunuyor.)


Past Perfect Tense bir cümlenin passive cümleye dönüşümü:


I had eaten the apple before I went to London.
Londra’ya gitmeden önce elmayı yemiştim.


1- The apple______________________________________


2- The apple had been ______________________________


3- The apple had been eaten________________________


4- The apple had been eaten by me ___________________


5- The apple had been eaten  by me before I went to London.

Londra’ya gitmeden önce elma benim tarafımdan yenmişti.

 

Active passive konusu ile ilgili çeşitli örnek cümleler


He carries the heavy box.
O, ağır kutuyu taşır.


The heavy box is carried by him.
Ağır kutu onun tarafından taşınır.


They will bring a glass of water.
Onlar bir bardak su getirecekler.


A glass of water will be brought by them.
Bir bardak su onlar tarafından getirilecek.


Bazı cümlelerde nesneden sonra bir sıfat veya onun yerine kullanılan bir Present Participle bulunur. Bu durumda sıfat veya participle,
passive şekle çevrilen cümlede aynen kalır.


Ali painted the door white.
Ali kapıyı beyaza boyadı.


The door was painted white by Ali.
Kapı Ali tarafından beyaza boyandı.


My father found the thief sleeping.
Babam hırsızı uyurken buldu.


The thief was found sleeping by my father.
Hırsız babam tarafından uyurken bulundu.


They saw the train coming.
Onlar trenin geldiğini gördüler.


The train was seen coming by them.
Trenin gelişi onlar tarafından görüldü.

 

Active passive, etken edilgen cümlelerde bazı ayrıntılar


Active cümlede özne bazen önemli olmadığı için kesin olarak belirtilmez. Bu durumda passive cümlede de belirtilmez.

 

Everybody can learn Engilish in our school.
Bizim okulumuzda herkes İngilizce öğrenebilir.


English can be learnt in our school.
Bizim okulumuzda İngilizce öğrenilebilir.


Somebody found the cat under the bed.
Birisi kediyi yatağın altında buldu.


The kedi was found under the bed.
Kedi yatağın altında bulundu.


NOT: Bir cümleyi
passive şekle çevirirken özne bazen belirtilmeyebilir.


They appointed him governor.
Onu vali olarak tayin ettiler.


He was appointed governor.
O, vali olarak tayin edildi.


My mother wants me to go to bed early.
Annem benim erken yatmamı ister.


I am wanted to go to bed early by my mother.
Benim erken yatmam annem tarafından istenir.


My mother has cooked the potatoes.
Annem patatesleri pişirdi.


The celery have been cooked by my mother.
Patatesler annem tarafından pişirildi.They are building a new road.
Onlar yeni bir yol yapıyorlar.


A new road is being built by them.
Yeni bir yol onlar tarafından yapılıyor.


Eğer active cümle yardımcı fiillerle yapılmış ise, yardımcı fiillerle to be fiili birlikte kullanılır.

Active

Passive

can

can be

may

may be

must

must be


The child must drink the milk.
Çocuk sütü içmeli.


The milk must be drunk by the child.
Süt, çocuk tarafından içilmeli.


The cat may eat the meat.
Kedi, eti yiyebilir.The meat may be eaten by the cat.
Et, kedi tarafından yenebilir. (olasılık)


Ali can open the door.
Ali kapıyı açabilir.


The door can be opened by Ali.
Kapı, Ali tarafından açılabilir.


Active Passive'in özellkleri: 


Tell, give, pay, send fiilleri ile yapılan cümlelerde genellikle hem direct object hem de indirect object olduğundan, yani hem nesne hem de dolaylı tümleç bulunduğundan bunların passive şekli iki şekilde yapılır.  


Ali told me the story yesterday.

 

me: indirect object (dolaylı tümleç)


the story : direct object
(nesne)


Ali told me the story yesterday.
Ali bana hikayeyi dün anlattı.


A- I was told the story by Ali yesterday.
Hikaye bana dün Ali tarafından anlatıldı.


B- The story was told me by Ali yesterday.
Hikaye bana dün Ali tarafından anlatıldı.

My teacher gave me that book.
Öğretmenim şu kitabı bana verdi.


A) That book was given me by my teacher.
Şu kitap bana öğretmenim tarafından verildi.


B) I was given that book by my teacher.
Şu kitap bana öğretmenim tarafından verildi.


Passive cümleleri negative yapmak istenirse to be fiilinden sonra not ilave edilir.

The thief was caught by the police.
Hırsız, polis tarafından yakalandı. (olumlu cümle)


The thief was not cought by the police.
Hırsız, polis tarafından yakalanmadı. (olumsuz cümle)


The book was not published.
Kitap yayınlanmadı.


The garden was not watered.
Bahçe sulanmadı.


Your parcel has not been sent.
Paketiniz gönderilmedi.


The window hasn’t been broken by Kaan.
Cam, Kaan tarafından kırılmadı.  


NOT: Eğer isim cümlelerinden sonra fiilin üçüncüsü past participle olarak kullanılıyorsa, bu
passive gibi tercüme edilmemelidir.


This book is written by my teacher.

Bu cümle passive zannedilerek Türkçe’ye çevrilmemelidir. Bu bir sıfat cümlesi şeklinde düşünülmelidir, ve anlamı

Bu kitap benim öğretmenim tarafından yazılmıştır. Olur.

Active passive | etken edilgen cümleler tavsiye ediniz
Passive cümleleri soru yapmak istenirse, yardımcı fiili başa alınır.


The thief was caught by the police. (Düz cümle)
Hırsız, polis tarafından yakalandı


Was the thief caught by the police? (Soru cümlesi)
Hırsız, polis tarafından yakalandı mı?


Is the mail delivered on Sunday?
Pazar günü posta dağıtılır mı?


Has my parcel been sent?
Benim paketim gönderildi mi?

 

ingilizce eğitim seti  Have the new books been brought here?
Yeni kitaplar buraya getirildi mi?Passive cümleleri olumsuz soru yapacak olunursa,


Wasn’t the thief caught by the police?
Hırsız, polis tarafından yakalanmadı mı?


Wasn’t the window broken by Kaan?
Cam , Kaan tarafından kırılmadı mı?

 

 

Active ve passivecümleler öğrenim alanında daima birlikte anlatılıp, activebir cümlenin, passivebir cümleye çevrilmesi istendiğinde genellikle öğrenciler üzerinde uygulamada da (yani konuşma hayatında) böyle olacağı veya bunların hiç kullanılmayacağı kanısını uyandırmaktadır. Halbuki durum böyle değildir. Günlük konuşmalarda passivecümleler tek başlarına çok sık şekilde kullanılırlar. Örneğin, “Cam kırıldı”, “Çamaşırlar yıkandı”, “Bahçe sulandı mı?”, “Kapı kapandı”, “Ön kapıdan binilir” gibi.

Passivecümleleri kolayca kurabildiğimiz zaman ingilizce konuşmamız çok daha kolaylaşır. Öğrenim alanında passivecümlelerin activecümleler ile birlikte anlatılmasının nedeni bunların gramer yapısının daha iyi anlaşılabilmesi içindir.

Sitemizde incelemekte olduğunuz  etken edilgen cümleler  ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.
 

İngilizce gramer  konusunun başına dönmek için tıklayabilirsiniz.

 

Diğer İngilizce gramer konuları için aşağıdaki konu başlıklarını tıklayabilirsiniz.  


 

İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri
Limasollu Naci Öğretim Yayınları
Pangaltı, Ergenekon Cad. No:18 Şişli 34380 İstanbul    www.limasollunaci.com
Tel:  (0212) 230 89 09         Faks: (0212) 230 18 49   info@limasollunaci.com

Telefonumuz Cumartesi ve Pazar açıktır.
tr.facebook.com/LimasolluNaciYayinlari   https://twitter.com/limasollunaci   https://plus.google.com/+limasollunaci Tavsiye ediniz

Tavsiye ediniz ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti