İngilizce sıfatlar | Adjectives

Adjectives

 

İngilizce tensler

Simple present tense
Geniş zaman

Present continuous tense
Şimdiki zaman

Future tense
Gelecek zaman

Future continuous tense
Sürekli gelecek zaman

Simple past tense
Geçmiş zaman

Past continuous tense
Geçmiş zamanda devamlılık

Present perfect tense
Belirsiz geçmiş zaman

Present perfect
continuous tense

Geçmiş ve şimdiki zamanda devamlılık

Past perfect tense
Geçmiş zamanın hikayesi

Future perfect tense
Gelecek zamanda tamamlanmışlık

Past perfect continuous tense
Geçmiş zamanda devam etmişlik

Future perfect continuous tense
Gelecek zamanda devamlılık

İngilizce gramer bölümümüzün bu sayfasında  İngilizce sıfatlar adjectives  konusunu göreceğiz.


İngilizce sıfatlar, isimlerin nitelik ve niceliklerini bildiren kelimelerdir. Varlıkların nasıl olduklarını, sayılarını bildirirler, yerlerini işaret ederler. İngilizce sıfatlar, isimlerden önce gelirler. İngilizce sıfatlar, Türkçe'deki gibi belirttikleri durumlara göre, farklı isimlerle anılırlar.

Niteleme Sıfatları


1) Niteleme Sıfatları varlıkların renklerini, biçimlerini, durumlarını gösterirler. 

 Little

 Küçük

 Red 

 Kırmızı

 Large 

 Geniş

 
a little bird      küçük bir kuş

a red apple     kırmızı bir elma

a large room    geniş bir oda

 

Belirtme Sıfatları


2) Belirtme Sıfatları Dört çeşittir. Varlıkların niceliklerini bildirirler. 

İşaret Sıfatları

 

 This

 Bu

 That 

 Şu

 These

 Bunlar

 Those

 Şunlar

       
This man            Bu adam

That duck          Şu ördek

These ducks      Bu ördekler

Those pencils    Şu kalemler

 

Sayı Sıfatları

 
one two three ten twenty first second third

 
bir iki üç on yirmi birinci ikinci üçüncü 

 
Two books             İki kitap

 
Second class         İkinci sınıf

 
First examination   Birinci sınav

 

Belgisiz Sıfatlar (belirsiz sıfatlar)

 Every 

Her

 Any

Hiç 

Some

Bazı 

 
Every body     Herkes

 
Every where
  
Her yer

 
Any body        Herhangi bir kimse


Some one        Herhangi biri


Some books    Bazı kitaplar

 

Soru Sıfatları

Which  

Hangi 

 What

Ne

 How many

Kaç tane

 How much 

Ne kadar

 
Which book?           Hangi kitap?

How many books?   Kaç tane kitap?

How much money?  Ne kadar para?

At what time?          Ne zaman?
 

İyelik Sıfatları

Bu sıfatlar birşeyin birisine ait olduğunu bildirirler.

 

My book 
Benim kitabımIts tail 
Onun kuyruğu

 

Your father
Senin baban

 

Our mother 
Bizim annemiz

 

His money 
Onun parasıYour house 
Sizin eviniz

 

Her cat
Onun kedisi 

 

Their car 
Onların otomobili 

 

Sıfatların dereceleri  

İngilizcede niteleme sıfatları düzenli ve düzensiz olarak, yani kurallı veya kuralsız olarak iki şekilde derecelendirilebilir. Düzenli olanları daha ileri derecelendirebilmek için normal sıfatların sonuna er getirilir. En ileri dereceler içinse normal sıfatların sonuna est, ve başına da mutlaka the article getirilir. 


 

Normal

 Daha ileri derecede

 En ileri derecede

 long

uzun

 longer

daha uzun

 the longest

en uzun

rich

zengin

 richer

daha zengin

 the richest

en zengin

 hot

sıcak

 hotter

daha sıcak

 the hottest

en sıcak

 great

büyük

 greater

daha büyük

 the greatest

en büyük

 big

büyük

 bigger

daha büyük

 the biggest

en büyük

 large

geniş

 larger

daha geniş

 the largest

en geniş

 wet

ıslak

 wetter

daha ıslak

 the wettest

en ıslak

 wide

geniş

 wider

daha geniş

 the widest

en geniş

 tall

uzun

 taller 

daha uzun

 the tallest

en uzun

 high

yüksek

 higher

daha yüksek

 the highest 

en yüksek

hard

katı

 harder

daha katı

 the hardest

en katı

 light

hafif

 lighter

daha hafif

 the lightest

en hafif

 bright

parlak

 brighter

daha parlak

 the brightest

en parlak

 cheap

ucuz

 cheaper

daha ucuz

 the cheapest

en ucuz

 ripe

olgun

 riper

daha olgun

 the ripest

en olgun

 narrow

dar

 narrower

daha dar

 the narrowest

en dar

 strong

kuvvetli

 stronger

daha kuvvetli

 the strongest

en kuvvetli

 


NOT: great değer bakımından büyük, big hacim bakımından büyüktür. Large iri anlamında geniş, wide ise en olarak geniştir.


İki heceden daha uzun olan sıfatları daha ileri dereceye çevirmek için başına more edatı getirilir. En ileri dereceye çevirmek için ise sıfatın başına the most edatı getirilir. 

 
beautiful                güzel   

 
important              önemli 

 
necessary              lüzumlu 

 
more beautiful       daha güzel            the most beautiful           en güzel

 
more important     daha önemli           the most important         en önemli

 
more necessary    daha lüzumlu          the most necessary        en lüzumlu

 
İleri ve en ileri dereceye çevrilirken belirli bir kurala bağlı olmayan yani düzensiz şekilde değişen sıfatları:

 
good    iyi better daha iyi the best en iyi

 
bad      kötü          worse       daha kötü            the worst       en kötü

 
much   fazla          more        daha fazla           the most         en fazla

 
many  fazla           more        daha fazla           the most         en fazla

 
little   az               less          daha az               the least         en az 

 

NOT: Much sayılamayan varlıklar, many ise sayılabilenler için kullanılır.  

 

Sıfatların cümle içindeki yeri 

 
Sıfatlar cümle içinde tek başlarına özne (subject) yani işi yapan olamaz. Özne daima isim olur. Sıfatlar isim olan bir öznenin baş tarafında bulunurlar ve o ismi süslerler. 

 
A boy is sleeping in the room.
Bir çocuk odada uyuyor. 

 
A young boy is sleeping in the room.     
Young bu cümlede sıfattır.
Genç bir çocuk odada uyuyor.

 

A book is on the table.
Bir kitap masanın üzerindedir. 

 
A green book is on the table.      Green
bu cümlede sıfattır.
Yeşil bir kitap masanın üzerindedir.

 

NOT: 
Bir veya herhangi bir anlamına kullanılan
a veya an hiçbir zaman sıfatlarla ismin arasına giremez. Yani Türkçedeki gibi, iyi bir adam good a man olamaz, iyi bir adam demek istenirse, mutlaka,

 
a good man                     iyi bir adam

 
a beautiful girl                güzel bir kız

 
an historical building      tarihi bir bina,  denmesi gerekir.

 
Sıfatlar isim cümlelerinde direct object (nesne) olarak tek başına da bulunabilirler. Bu durumda bir isimle birleşip, sıfat tamlaması olarak kullanılmaları gerekmez. 

 
Ali is clever.       The coat is wet
Ali akıllıdır.         Palto ıslaktır. 

 
She is old.          Apples are ripe.
O yaşlıdır.           Elmalar olgundur. 

 
They are happy.            This river is deep.
Onlar mutludur.             Bu nehir derindir. 

 

We are young.        Elephants are heavy.
Biz genciz.             Filler ağırdırlar. 

 

I am thirsty.          The tea is hot.
Ben susadım.        Çay sıcaktır. 

 
My father is fat.          These roses are red.
Babam şIşmandır.       Bu güller kırmızıdırlar. 

 
The book is white.        These flowers are beautiful.
Kitap beyazdır.             Bu çiçekler güzeldirler. Sıfatların cümle içindeki kullanışları:

Last night the stars were very bright.

Dün gece yıldızlar çok parlaktı. 


 A large car can not pass through a narrow road.
Geniş bir otomobil dar yoldan geçemez. 

 
We like hot tea.
Biz sıcak çay severiz. 

 
I don’t like cold water.
Soğuk su sevmem. 

 
I am fat.
Ben şişmanım. 

 
I am a fat boy.
Ben şişman bir çocuğum. 


Şimdi birbirine eş değerde sıfatlara sahip iki ismin karşılaştırmasını gösteren karşılaştırma cümlelerini görelim. 

 

 is

 as

sıfat

 as

 B

 
Ahmet is as fat as Mehmet.
Ahmet, Mehmet kadar şişmandır. 

 
Ayşe is as beautiful as Fatma.
Ayşe, Fatma kadar güzeldir. 

 
Olumsuzlarda, 
Ayşe is not as beautiful as Fatma.


Veya as yerine so da kullanılabilir ve,

 

Ayşe is not so beautiful as Fatma.
Ayşe, Fatma kadar güzel değildir. Olabilir. 

 

Soruda da aynı iki şekil uygulanabilir. 

Is Ayşe as beautiful as Fatma?

Veya

Is Ayşe so beautiful as Fatma?
Ayşe, Fatma kadar güzel midir? 


Birbirinden daha ileri derecede sıfatlara sahip olan iki ismin karşılaştırmalı çatısı:

 

A

 is 

ileri derecede sıfat

 than

 

 


Ayşe is more beautiful than Fatma.
Ayşe, Fatma’dan daha güzeldir. 

 
My father is fatter than your father.
Benim babam, senin babandan daha şişmandır. 

 
İstanbul is larger than Ankara.
İstanbul, Ankara’dan daha geniştir (büyük).

 
İngilizce sıfatlar | Adjectives tavsiye edinJohn is taller than Henry.
John, Henry’den daha uzundur. 

 

My pencil is longer than your pencil.
Benim kalemim, senin kaleminden daha uzundur. 

 

Ali is not younger than Ahmet.
Ali, Ahmet’den daha genç değildir.

 ingilizce eğitim seti

Are they more beautiful than these?
Onlar, bunlardan daha güzel midirler? 

 

Birkaç ismin içinden en ileri derecede sıfata sahip karşılaştırma cümleleri:

 

 is 

en ileri derecede sıfat

 B

 in

 

 

Antalya is the hottest city in Turkey.
Antalya Türkiye’de en sıcak şehirdir. 

 
Istanbul is the largest city in Turkey.

İstanbul Türkiye’de en büyük şehirdir. 

 
My father is the tallest man in our village.
Babam bizim köyde en uzun adamdır.

 

Is he the fattest man in this office?
O, bu büroda en şişman adam mıdır?


 

Who is the most beautiful girl in this class?
Bu sınıfta en güzel kız kimdir?

 
Where is the most expensive cheese?
En pahalı peynir nerededir?

 
Who is the tallest girl in this town?
Bu kasabada en uzun kız kimdir?

 

Sitemizde incelemekte olduğunuz  sıfatlar  ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   İngilizce eğitim seti  içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.
 

İngilizce gramer  konusunun başına dönmek için tıklayabilirsiniz.


Diğer İngilizce gramer konuları için aşağıdaki konu başlıklarını tıklayabilirsiniz. 

 

İngilizce gramer konuları listesi
 

Basit isim cümleleri | This is a book

İşaret zamirleri | This, that, it

İsimlerin çoğullaşması

Yer bildiren isim cümleleri | There is, there are

A, an, the kullanımı

İyelik sıfatları

Şahıs zamirleri

İsim tamlamaları

Soru zamirleri ve sıfatları

At, in, kullanımı

Emir cümleleri | Imperatives

Düzensiz fiiller  | Irregular verbs

Yardımcı fiiller | Can

Yardımcı fiiller | Must

Yardımcı fiiller | May

Sıfatlar | Adjectives

İsimler | Nouns

Yardımcı fiiller | Could  

Yardımcı fiiller | Would

Yardımcı fiiller | Should

Yardımcı fiiller | Might 

To have fiilinin çeşitli kullanılışları

Fiilimsiler | Gerunds 

Mastarlar | Infinitives

It zamirinin çeşitli kullanılışları 

Edatlar | Prepositions 

Yapılarına göre cümle çeşitlerine toplu bakış

Olumsuz cümlelere toplu bakış

Şartlı cümleler | Conditional sentences

İngilizce saatler

İlgi zamirleri - Who | relative pronouns

İlgi zamirleri - Which | relative pronouns

İlgi zamirleri - Whose | relative pronouns

İlgi zamirleri - That | relative pronouns

Active passive | etken edilgen cümleler

Zarflar | Adverbs

Pekiştirme soruları | Tag questions

Direct indirect | dolaysız, dolaylı cümleler

Direct indirect questions | dolaysız-dolaylı soru cümleleri

Direct indirect imperatives | dolaysız-dolaylı emir cümleleri

 
Pangaltı, Ergenekon Cad.
No:18 Şişli 34380 İstanbul

Tel: (0212) 230 89 09
Faks: (0212) 230 18 49

E-posta: info@limasollunaci.com
Telefonumuz Cumartesi-Pazar açıktır.
ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti