İngilizce sayılar

English numbers

 

Sayfamızda İngilizce sayılar (English numbers) ve İngilizce rakamlar konusu yer almaktadır. 

 

Aşağıda İngilizce sayılar tablosu, İngilizce sayıları 0'dan 1.000'e kadar yazılışı ile göstermektedir.

  


İngilizce sayılar tablosu | yazılışı | okunuşu

 

 

 

 0

 zero

ziro

 1

 one

van

 2

 two

tu:

 3

 three

tri:

 4

 four

fo:r

 5

  five

fayf

 6

 six

siks

 7

 seven

sevın

 8

 eight

eyt

 9

 nine

nayn

 10

 ten

ten

 11

 eleven

ilevın

 12

 twelve

tvelf

 13

 thirteen

törti:n

 14

 fourteen

forti:n

 15

 fifteen

 fifti:n

 16

 sixteen

siksti:n

 17

 seventeen

sevinti:n

 18

 eighteen

eyti:n

 19

 nineteen

naynti:n

20

 twenty

tventi

 30

thirty

törti

 40

 forty

forti

 50

 fifty

fifti

 60

 sixty

siksti

 70

 seventy

sevınti

 80

 eighty

eyti

 90

 ninety

naynti

 100

 hundred

handrıd

 1.000

 thousand

tavzınt

 1.000.000

 million

milyın

 
 

İngilizce sayılar ve rakamların sıra bildirme şekli

 

İngilizce sayılar ve rakamların sıra bildirme şeklini de aşağıda görebilirsiniz. 
 

 

 

 

1st

first

först

birinci

2nd

second

sekınt

ikinci

3rd

third

tördt

üçüncü

4th

fourth

fort

dördüncü

5th

fifth

fift

beşinci

6th

sixth

sikst

altıncı

7th

seventh

sevınt

yedinci

8th

eighth

eyt

sekizinci

9th

ninth

nayt

dokuzuncu

10th

tenth

tent

onuncu

11th

eleventh

ilevınt

on birinci

12th

twelfth

tvelft

on ikinci

13th

thirteenth

törtint

on üçüncü

14th

fourteenth

fourti:nt

on dördüncü

15th

fifteenth

fifti:nt

on beşinci

16th

sixteenth

siksti:nt

on altıncı

17th

seventeenth

sevint:nt

on yedinci

18th

eighteenth

eyti:nt

on sekizinci

19th

nineteenth

neyti:nt

on dokuzuncu

20th

twentieth

tventi:nt

yirminci

30th

thirtieth

törti:nt

otuzuncu

40th

fortieth

fortint

kırkıncı

50th

fiftieth

fiftint

ellinci

60th

sixtieth

sikstint

altmışıncı

70th

seventieth

sevıntint

yetmişinci

80th

eightieth

eytint

sekseninci

90th

ninetieth

naytint

doksanıncı

100th

hundredth

handırınt

yüzüncü

1.000th

thousandth

tavsıntıt

bininci

1.000.000th

millionth

milyınt

milyonuncu

 

Sayfamızda incelemekte olduğunuz  İngilizce sayılar ile ilgili bilgiler  Limasollu Naci Öğretim Yayınları'nın   ingilizce eğitim seti   içeriklerinden alınmış bulunmaktadır.
 


İngilizce sayılar konusunda şöyle bir ayrıcalık vardır. 

 

Bazı spor dallarında sıfır rakamının farklı söyleniş alışkanlıkları mevcuttur. 

Örneğin futbolda maç neticeleri söylenirken 0 (sıfır) yerine "nil" denir. 

 

Örneğin: 

Liverpool Two - Chelsea Nil
Liverpol 2 - Chelsea 0    anlamına gelir

 

Tenisde de sıfır yerine "love" denir.

Örneğin:

Nadal Three - Federer Love
Nadal 3 - Federer 0   anlamına gelir.

 

İngilizce sayılar ile örnek cümleler

Aşağıda İngilizce sayılar ile çeşitli örnek cümleler görebilirsiniz.


One - bir

A human typically has one head, one nose and one mouth.
Bir insanın normalde bir başı, bir burnu ve bir ağzı vardır.

Two - iki

Two is better than one.
Iki, birden iyidir.

Three - üç

A triangle has three sides.
Bir üçgenin üç kenarı vardır.

Four - dört

There are four seasons: winter, spring, summer and autumn.
Dört mevsim vardır: kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar.

Five - beş

Most people have five fingers on each hand and five toes on each foot.
Pek çok insanın her elinde beş parmağı ve her ayağında da beş ayak parmağı vardır.

Six - alti

In volleyball, 6 players from each team play against each other.
Voleybolda, her takımda 6 oyuncu birbirine karşı oynar.

Seven - yedi

There are seven colours in the rainbow.
Gök kuşağında yedi renk vardır.

Eight - sekiz

All spiders  have eight legs and octopus  have eight arms (tentacles).
Tüm örümceklerin sekiz ayağı, ahtapotun da sekiz kolu (dokunaç) vardır.

Nine - dokuz

A human pregnancy normally lasts nine months.
İnsan hamileliği normalde dokuz ay sürer.

Ten - on

Most people have ten fingers and ten toes.
Pek çok insanın on parmağı ve on ayak parmağı vardır.

Eleven – on bir

There are eleven players on a soccer team.
Bir futbol takımında on bir oyuncu vardır.

Twelve – on iki

Most calendar systems have twelve months in a year.
Çoğu takvim sisteminde bir yılda on iki ay vardır.

Thirteen – on üç

Many people think thirteen is an unlucky number.
Pek çok insan, on üçün uğursuz bir sayı olduğunu düşünürler.

Fourteen – on dört

The number of days in a fortnight is fourteen.
Iki haftadaki gün sayısı on dörttür.

Fifteen – on beş

A quarter of an hour is fifteen minutes.
Bir satin dörtte biri on beş dakikadır.

Sixteen – on altı

Many bank card numbers are sixteen digits long.
Pek çok banka kartının numarası on altı basamak uzunluğundadır.

Seventeen – on yedi

Some species of cicadas have a life cycle of seventeen years and they are buried in the ground for seventeen years between every mating season.
Ağustos böceğinin bazı türlerinin yaşam döngüsü on yedi yıldır ve her çiftleşme sezonu arasında on yedi yıl boyunca toprakta gömülü kalırlar.

Eighteen – on sekiz

In most countries, eighteen is the age of consent and voting.
Ülkelerin çoğunda, on sekiz erginlik ve oy verme yaşıdır.

Nineteen – on dokuz

I was actually nineteen when I first heard this song.
Aslında ben bu şarkıyı ilk duyduğumda ondokuzdum (ondokuz yaşındaydım).

Twenty - yirmi

Twenty is the number of milk teeth in an infant’s mouth.
Bebeğin ağzındaki süt dişi sayısı yirmidir.

Twenty-one – yirmi bir

Twenty-one grams is the weight of the soul according to a research.
Bir araştırmaya göre ruhun ağırlığı yirmi bir gramdır.

Twenty-two – yirmi iki

In a traditional Tarot decks have twenty-two cards with allegorical subjects. Because this number is the number of the letters in Hebrew alphabet.
Geleneksel bir Tarot destesinde alegorik konuları olan yirmi iki kart bulunur. Çünkü bu sayı İbrani alfabesindeki harflerin sayısıdır.

Twenty-three – yirmi üç

Human cells have 23 pairs of chromosomes (22 pairs of autosomes and one pair of sex chromosomes), giving a total of 46 per cell.
İnsan hücrelerinin her birinde, 23 çift kromozom (22 çift otozomal ve bir çift cinsiyet kromozomları)  toplam 46 kromozom vardır.

Twenty-four – yirmi dört

The number of hours in a day is twenty-four.
Bir gündeki saatlerin sayısı yirmi dörttür.

Twenty-five – yirmi beş

The number of frames per second at which motion picture film is usually projected is twenty-four and it is said that every twenty-fifth is a subliminal message.
Bir sinema filminde saniye başına yansıtılan karelerin sayısı genellikle yirmi dörttür ve her yirmi beşincinin subliminal bir mesaj olduğu söylenir.

Twenty-six – yirmi altı

The letter Z is the twenty-sixth and last letter of the English alphabet.
Z harfi İngiliz alfabesinin yirmi altıncı ve son harfidir.

Twenty-seven – yirmi yedi

The number of bones in the human hand is twenty-seven.
İnsan elindeki kemik sayısı yirmi yedidir.

Twenty-eight – yirmi sekiz

There are twenty-eight days in February unless it is a leap year.
Eğer artık (uzun Şubat) değilse, Şubat’ta yirmi sekiz gün vardır.

Twenty-nine – yirmi dokuz

In Turkish, Finnish, Swedish, Danish and Norwegian, the number of letters in alphabets is twenty-nine.
Türkçe'de, Fince'de, İsveççe'de, Danca’da ve Norveççe'de alfabedeki harf sayısı yirmi dokuzdur.

Thirty - otuz

The number thirty is an indication of the end of a news story.
Otuz sayısı bir haber hikâyesinin sonunun belirtisidir.

Thirty-one – otuz bir

Various cards, dice, or numbers games in which the winner is the player whose score equals or most nearly approaches thirty-one is called thirty-one.
Kazananın skorunun otuz bire eşit olduğu ya da en fazla yaklaştığı çeşitli kart, zar ya da sayı oyunları otuz bir diye adlandırılır.

Thirty-two – otuz iki

The number of teeth of a full set of teeth in an adult human is thirty-two.
Yetişkin bir insanın ağzındaki tam takım bir dişteki diş sayısı otuz ikidir.

Thirty-three – otuz üç

In French, Italian, Romanian, Spanish and Portuguese, the word a patient is usually asked to say when a doctor is listening to his or her lungs with a stethoscope is thirty- three.

Fransızca, İtalyanca, Romence, İspanyolca ve Portekizcede doktorun hastanın ciğerlerini stetoskopla dinlerken söylemesini istediği kelime otuz üç’tür.

Thirty-four – otuz dört

The traffic code of Istanbul, Turkey is thirty-four.
İstanbul’un, Türkiye trafik kodu otuz dörttür.

Thirty-five – otuz beş

In his famous poem, Cahit Sıtkı Tarancı says, “The age 35 is the half of the way.”
Ünlü şiirinde, Cahit Sıtkı Tarancı, “Yaş otuz beş yolun yarısıdır,” der.

Thirty-six – otuz altı

The series "36 Views of Mount Fuji" is maybe the best-known and most popular example of Japanese woodblock prints worldwide.
“Fuji Dağının 36 Görüntüsü” serisi, belki de dünyadaki Japon tahta baskılarının en iyi bilineni ve en popüler örneğidir.

Thirty-seven – otuz yedi

The normal human body temperature in degrees Celsius is thirty-seven.
Normal insan vücudu sıcaklığı otuz yedi derecedir.

Thirty-eight – otuz sekiz

The gates of the sci-fi TV series Star gate SG-1 can stay open a maximum of thirty-eight minutes.
Bilim kurgu TV dizisi Yıldız Geçidi’nin kapıları en fazla otuz sekiz dakika açık kalabilir.

Thirty-nine – otuz dokuz

Japanese Internet chat slang for "Thank You" when written with numbers (3=San 9=Kyuu) is thirty-nine.
Japon internet sohbet argosunda “Teşekkür ederim” sayı ile yazıldığında (3=San 9=Kyuu), otuz dokuzdur

Forty – kırk

To understand a people, you must live among them for forty days says an Arabic proverb.
Bir halkı anlamak için, onlar arasında kırk gün yaşamalısın der bir Arap atasözü.

Forty-one – kırk bir

According to numerology, forty-one is a number of practical thinking, instinctual knowledge and construction.
Numerolojiye göre, kırk bir pratik düşünce, içgüdüsel bilgi ve kurgulamanın sayısıdır.

Forty-two – kırk iki

According to the popular culture, "The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is forty-two."
Popüler kültüre göre, “Hayatın, evrenin ve her şeyin nihai sorusunun cevabı kırk ikidir.”

Forty-five – kırk beş

Forty-three muscles are needed to frown.
Kaş çatmak için kırk üç tane kasa ihtiyaç duyulur.

Forty-four – kırk dört

Barack Obama is the forty-fourth President of The United States of America.
Barack Obama Amerika Birleşik Devletleri’nin kırk dördüncü başkanıdır.

Forty-five – kırk beş

A football match consists of two periods of forty-five minutes each.
Bir futbol maçında her biri kırk beş dakika olan iki bölüm vardır.

Forty-six – kırk alti

Because forty-six in Japanese can be pronounced as "yon roku", and "yoroshiku" means "my best regards" in Japanese, people sometimes use forty-six for greeting.
Kırk altı Japoncada “saygılarımla” anlamına gelen "yon roku" ve "yoroshiku" gibi telaffuz edildiği için, insanlar bazen kırk altı sayısını selamlama için kullanırlar.

Forty-seven- kırk yedi

The ancient Mesopotamians discovered that after forty-seven years, Mars, completing its cycle, returns to the same position among the stars and is in the same relationship to the Earth and Sun.
Eski Mezopotamyalılar, Mars’ın kırk yedi yıl sonra döngüsünü tamamlayarak, yıldızlar arasındaki aynı pozisyonuna döndüğünü ve Dünya ve Güneşle aynı ilişkide olduğunu keşfettiler.

Forty-eight- kırk sekiz

Forty-eight is the total number of minutes in a full NBA game.
Kırk sekiz tam bir NBA maçındaki dakikaların toplam sayısıdır.

Forty-nine- kırk dokuz

A fort-nine is a party and a type of song after any gathering of American Indians.
Kırk dokuz Amerikan Kızılderililerinin toplantılarından sonraki partileri ve bir tür şarkıdır.

Fifty - elli

The phrase "fifty-fifty" commonly expresses something divided equally in two; in business this is often denoted as being the ultimate in equal partnership.
“Fifty-fifty” (yarı yarıya) ifadesi bir şeyin eşit olarak ikiye bölündüğünü ifade eder; iş hayatında da genellikle eşit iş ortaklığını belirtir.

Sixty - altmış

The number of seconds in a minute, and the number of minutes in an hour is sixty.
Bir dakikadaki saniye sayısı ve bir saatteki dakika sayısı altmıştır.

Seventy - yetmiş

The French do not have a word for seventy instead they use "soixante-dix" (60 + 10).
Fransızların yetmişi karşılayacak bir kelimeleri yoktur, bunun yerine "soixante-dix" (60 + 10) kullanırlar.

Eighty - seksen

The number eighty is used in the classic book title Around the World in Eighty Days.
Seksen sayısı Seksen Günde Devr-i Âlem adlı klasik kitapta kullanılır.

Ninety - doksan

 The interior angles of a square are ninety degrees each.
Bir karenin iç açılarının her biri doksan derecedir.

One hundred - yüz

The number of years in a century is one hundred.
Bir asırdaki yılların sayısı yüzdür.

One thousand - bin

An English idiom says “A picture is worth a thousand words”
İngilizce bir deyimde, “Bir resim, bin kelimeye eş değerdedir” denilir.

Ten thousand – on bin

In anatomy, each neuron in the human brain is estimated to connect to 10,000 other.
Anatomide, insan beynindeki her sinir hücresi, yaklaşık 10.000 diğer sinir hücresiyle bağlantılıdır.

One million – bir milyon

There are one million millimetres in a kilometre.
Bir kilometrede bir milyon milimetre vardır.

 

İngilizce sayılar ile ilgili bilgiler


Sayfamızın bu bölümünde, ingilizce sayılar ile ilgili teknik bazı açıklamalar göreceksiniz.

 

Numbers

 

A number is a mathematical object used to count, label, and measure. In mathematics, the definition of number has been extended over the years to include such numbers as zero, negative numbers, rational numbers, irrational numbers, and complex numbers. 

Numbering methods 
Numbers for people 

There are different ways of giving symbols to numbers. These methods are called number systems. The most common number system that people use is the base ten number system. The base ten number system is also called the decimal number system. The base ten number system is common because people have ten fingers and ten toes. There are 10 different symbols (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9) used in the base ten number system. These ten symbols are called digits. 
 


A symbol for a number is made up of these ten digits. The position of the digits shows how big the number is. For example, the number 23 in the decimal number system really means 2 times 10 plus 3, and 101 means 1 times a hundred (=100) plus 0 times 10 (=0) plus 1 times 1 (=1).
 

Numbers for machines  

Another number system is more common for machines. The machine number system is called the binary number system. The binary number system is also called the base two number system. There are two different symbols (0 and 1) used in the base two number system. These two symbols are called bits.  


 A symbol for a binary number is made up of these two bit symbols. The position of the bit symbols shows how big the number is. For example, the number 10 in the binary number system really means 1 times 2 plus 0, and 101    
means 1 times four (=4) plus 0 times two (=0) plus 1 times 1 (=1). The binary number 10 is the same as the decimal number 2. The binary 
number 101 is the same as the decimal number 5.
 

Names of numbers 

English has special names for some of the numbers in the decimal number system that are "powers of ten". All of these powers of ten numbers in the decimal number system use just the symbol "1" and the symbol "0". For example, ten tens is the same as ten times ten, or one hundred.  Also, ten hundreds is the same as ten times one hundred, or one thousand. 

Types of numbers 
Natural numbers

Natural numbers are the numbers which we normally use for counting, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 etc. Some people say that 0 is a natural number, too. Another name for these numbers is positive numbers. These numbers are sometimes written as +1 to show that they are different from the negative numbers.  If 0 is called a natural number, then the natural numbers are the same as the whole numbers. If 0 is not called a natural number, then the natural numbers are the same as the counting numbers.

Negative numbers 

Negative numbers are numbers less than zero. One way to think of negative numbers is using a number line. We call one point on this line zero. Then we will label (write the name of) every position on the line by how far to the right of the zero point it is, for example the point one is one centimeter to the right, the point two is two centimeters to the right. Now think about a point which is one centimeter to the left of the zero point. We cannot call this point one, as there is already a point called one. We therefore call this point minus 1 (-1) (as it is one centimeter away, but in the opposite direction).  All the normal operations of mathematics can be done with negative numbers. 

Integers  numbers

Integers are all the natural numbers, all their opposites, and the number zero. Decimal numbers and fractions are not integers. 

 

Sayılar

Bir sayı, saymak, tasnif etmek ve ölçmek için kullanılan matematiksel bir nesnedir. Matematikte, yıllar içinde sayının tanımı sıfır, negatif sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve karmaşık sayılar olmak üzere genişletildi.


Numaralandırma metotları 
Kişiler için sayılar 


Sayılara semboller vermenin değişik yolları vardır. İnsanların kullandığı en yaygın sayı sistemi onluk sistemdir. Onluk sayı sistemi ondalık sistem diye de adlandırılır. Onluk sayı sistemi yaygındır çünkü insanların on el ve on ayak parmağı vardır. Onluk sayı sisteminde kullanılan 10 tane değişik sistem sembol vardır(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9). Bu on sembol basamaklar diye adlandırılır. 
 

Bir sayının sembolü bu on basamaktan yapılır. Basamakların pozisyonu sayının ne kadar büyük olduğunu gösterir. Örneğin ondalık sayı sisteminde 23 sayısı 2 çarpı 10 artı 3 ve 101, 1 çarpı 100 artı 0 çarpı 10 ve 1 çarpı 1 demektir. 

 

Makineler için sayılar 

Başka bir sayı sistemi de makineler için yaygındır. Makine sayı sistemi ikilik sayı sistemi diye adlandırılır. İkilik sistem bazen iki tabanlı sistem diye de adlandırılır. İki tabanlı sistemde iki değişik sembol vardır (0 ve 1). Bu iki sembol ikil diye adlandırılır.  

İkilik sayı sisteminin bir sembolü bu iki sembolle yapılır. İkilik sembollerin pozisyonu sayının ne kadar büyük olduğunu gösterir. Örneğin, ikilik sistemde 10 sayısı aslında 1 çarpı 2 artı 0 demektir ve 101 de, 1 çarpı 4 artı 0 çarpı 2 artı 1 çarpı 1 demektir. İkilik sistemde sayısı ondalık sistemdeki 2 sayısıyla aynıdır. İkilik sistemde 101 sayısı onluk sistemde 5 sayısıyla aynıdır. 
 

Sayıların isimleri

İngilizce, onluk sistemdeki bazı sayılar için “onun kuvvetleri” diye bir özel isme sahiptir. Onluk sistemdeki tüm bu onun kuvvetleri sadece “1” ve “0” sembollerini kullanır. Örneğin onun onuncu kuvveti on çarpı onla ya da yüzle aynıdır. Aynı şekilde onun yüzüncü kuvveti de on çarpı yüzle ya da binle aynıdır.  


Sayıların çeşitleri 
Doğal sayılar 

Doğal sayılar normalde saymak için kullandığımız sayılardır; 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 ve diğerleri. Bazıları 0ında doğal sayı olduğunu söylerler. Bu sayılar için başka bir isim de pozitif sayılardır. Bu sayılar bazen negatif sayılardan farklı olduklarını göstermek için +1 olarak yazılır. Eğer 0 doğal sayı olarak adlandırılırsa, o zaman doğal sayılar tüm sayılarla aynı olur. Eğer 0 doğal sayı diye adlandırılmazsa o zaman doğal sayılar sayma sayılarıyla aynı olurlar.  


Negatif sayılar  

Negatif sayılar sıfırdan küçük sayılardır. Negatif sayıları düşünmenin bir yolu bir sayı çizgisidir. Bu çizgide bir noktayı sıfır diye adlandırırız. Sonra çizgideki her noktayı sıfırın sağındaki uzaklığına göre adlandırırız, örneğin birinci nokta bir santimetre uzaklıkta, ikinci nokta iki santimetre uzaklıktadır. Şimdi sıfırın bir santimetre solunda bir nokta düşünün. Zaten birinci nokta diye adlandırılan bir nokta olduğundan buna birinci nokta diyemeyiz. Bu nedenle buna eksi 1 (-1) deriz ( bir santimetre uzakta ama aksi yönde olduğu için). Negatif sayılarla tüm normal matematik işlemleri yapılabilir. 

 

Tam sayılar 

Tam sayılar tüm doğal sayılar, onların terslerinin tümü ve sıfır sayısıdır. Ondalık sayılar ve kesirli sayılar tam sayı değildir. 

 

 

 

İngilizce bölümümüzün tüm konu başlıkları  

 

İngilizce eğitim seti

 

Çocuklar için ingilizce seti

 

Online ingilizce kursu

 

Seviye tespit sınavı

 

Kelime testi

 

Çeviri

 

Sözlük

 

Eğitim

 

Gramer

 

Alfabe

 

Sayılar

 

Zamanlar

 

Tensler

 

Deyimler

 

Cümleler

 

Hikayeler

 

Öğreniyorum

 

Hergün bir kelime

 

Kelimeler

 

Kurs

 

Ders

 

Konuşma

 

Metin

 

Çalışma

 

Irregular verbs

 

Pratik yapmak  

 

Mektup  

 

Mektup arkadaşı

 

 

 
Pangaltı, Ergenekon Cad.
No:18 Şişli 34380 İstanbul

Tel: (0212) 230 89 09
Faks: (0212) 230 18 49

E-posta: info@limasollunaci.com
Telefonumuz Cumartesi-Pazar açıktır.
ingilizce-öğrenim-setleri almanca-öğrenim-seti rusça-öğrenim-seti ispanyolca-pratik-konuşma-seti